Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fundamenty specjalne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-213-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Fundamenty Specjalne ze względu na swoje skomplikowanie i zastosowanie zaawansowanych modeli fizycznych ośrodka gruntowego, liczy się wyłącznie z zastosowaniem wspomagania komputerowego (CAE).

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W03 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego modelowania numerycznego, głównie MES. BUD2A_U01, BUD2A_W01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 W celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu fundamentowania specjalnego, student potrafi zadecydować o odpowiednim doborze metody modelowania numerycznego oraz bazującego na niej oprogramowania komputerowego. BUD2A_U01 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Kolokwium
M_U002 Student umie krytycznie podchodzić do wyników analiz numerycznych otrzymywanych z oprogramowania stosowanego w CAE. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student zaczyna w sposób świadomy i profesjonalny traktować prowadzone przez siebie obliczenia. Pomoże mu to wyeliminować ewentualne błędy w przyszłej pracy zawodowej w trakcie stosowania komputerowego wspomagania projektowania inżynieryjnego. BUD2A_K04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu nowoczesnych metod projektowania zaawansowanych i skomplikowanych posadowień konstrukcji budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu podstawowego modelowania numerycznego, głównie MES. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 W celu rozwiązania konkretnego problemu z zakresu fundamentowania specjalnego, student potrafi zadecydować o odpowiednim doborze metody modelowania numerycznego oraz bazującego na niej oprogramowania komputerowego. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie krytycznie podchodzić do wyników analiz numerycznych otrzymywanych z oprogramowania stosowanego w CAE. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student zaczyna w sposób świadomy i profesjonalny traktować prowadzone przez siebie obliczenia. Pomoże mu to wyeliminować ewentualne błędy w przyszłej pracy zawodowej w trakcie stosowania komputerowego wspomagania projektowania inżynieryjnego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 76 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

 • Przypomnienie podstaw MES.
 • Modelowanie fundamentów specjalnych i podłoża budowlanego w programach CAE.
 • Modele podłoża gruntowego jedno i dwuparametrowego – podejście analityczne i numeryczne.
 • Teoria dynamicznej konsolidacji Biot’a – rys historyczny i jej współczesna implementacja numeryczna.

Ćwiczenia projektowe (15h):

 1. Zabezpieczenie głębokiego wykopu – oswojenie się z programem, analiza poprawności wyników i możliwości ich wizualizacji.
 2. Konsolidacja podłoża budowlanego – modelowanie procesów zmiennych w czasie.
 3. Fundamenty kombinowane – model 3D z użyciem elementów typu embedded piles.
 4. Wzmocnienie podłoża pod budowlę ziemną oraz wyznaczenie dla niej wskaźnika stateczności.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Obliczenia wykonywane na bieżąco na zajęciach przy użyciu dostępnego oprogramowania CAE (Plaxis, Z_Soil).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie projektów polega na ustnym obronieniu zawartych w nim obliczeń oraz znajomości obsługi zastosowanego oprogramowania CAE, mogącego potwierdzić zdolność studenta do samodzielnego projektowania fundamentów specjalnych (ze zrozumieniem).

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa określana będzie na podstawie oceny z ćwiczeń projektowych. Obecność na wykładach może mieć wpływ na ocenę końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej widzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie z ćwiczeń projektowych odbędzie się na podstawie wykonanego projektu (obliczeń) przy użyciu oprogramowania CAE.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals; Olgierd C. Zienkiewicz, Robert L. Taylor, Z. Zhu
 2. Norma BS 8006-1:2010 Code of practice for strengthened/reinforced soils and other fills.
 3. Instrukcja ITB 429/2007 Projektowanie konstrukcji oporowych, stromych skarp i nasypów z gruntu zbrojonego geosyntetykami.
 4. Norma B-03040:1980 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny.Obliczenia i projektowanie.
 5. Geotechnical engineering handbook. Vol. 1-3, Ulrich Smoltczyk
 • Ogólnodostępne w sieci tutoriale w postacie PDFów i filmów instruktażowych.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
 1. Qualitative and quantitative assessment of liquefaction in a saturated road embankment. Research and Applications in Structural Engineering, Mechanics and Computation – Zingoni (Ed.), Taylor & Francis Group, London, 2013.
 2. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads. Studia Geotechnica et Mechanica, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Vol. 36, nr 1, 2014.
Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs Fundamenty specjalne, zawierający prezentacje z wykładów oraz inne informacje (np. filmy do samodzielnej nauki, instrukcje i manuale do programów).