Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wentylacja wybranych obiektów podziemnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-306-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Borowski Marek (borowski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z wentylacją i bezpieczeństwem użytkowania obiektów podziemnym ze szczególnym uwzględnieniem tuneli.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę na temat zadań systemów wentylacji wybranych obiektów podziemnych oraz przepisów i norm w tym zakresie. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W06, BUD2A_W02 Kolokwium
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W06, BUD2A_W02 Kolokwium
M_W003 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyznaczyć emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Projekt
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Projekt
M_U003 Student potrafi dobrać urządzenia wentylacyjne w tunelach dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. BUD2A_U03, BUD2A_U01 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę na temat zadań systemów wentylacji wybranych obiektów podziemnych oraz przepisów i norm w tym zakresie. + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat zasad projektowania wentylacji wybranych obiektów podziemnych w trybie normalnym, awaryjnym oraz pożarowym. + - - + - - - - - - -
M_W003 Student dysponuje wiedzą związaną z systemami systemów bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyznaczyć emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać obliczenia ilości powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. + - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dobrać urządzenia wentylacyjne w tunelach dla warunków normalnej eksploatacji, awaryjnej i w przypadku wystąpienia pożaru. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy z zakresu wentylacji w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Student ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej w szerzeniu wiedzy na temat bezpieczeństwa w tunelach i innych obiektach podziemnych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 89 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 19 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 19 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 19 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1.Podstawy wentylacji i klimatyzacji przemysłowej oraz wymagania prawne.
2.Komfort cieplny i obliczanie parametrów powietrza. Klimat i obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego.
3.Wentylacja tuneli w fazie ich budowy: zagrożenie gazami toksycznymi
i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, systemy wentylacji, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa i przeciwwybuchowa.
4.Wentylacja tuneli w fazie ich eksploatacji: zagrożenie gazami toksycznymi
i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, systemy wentylacji, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa.
5.Pożary w tunelach komunikacyjnych: drogi ucieczkowe, wentylacja, środki bezpieczeństwa, gaszenie pożarów, akcje przeciwpożarowe, systemy bezpieczeństwa.
6.Metody opanowania zagrożenia temperaturowego i zanieczyszczeń powietrza
w obiektach podziemnych: wymagania prawne, źródła emisji ciepła, bilans cieplny, prewencja wentylacyjna i za pomocą urządzeń chłodniczych, zanieczyszczenia stałe i gazowe, oczyszczanie powietrza.
7.Wentylacja podziemnych obiektów komunikacji zbiorowej: zagrożenie gazami toksycznymi i pożarowymi, zagrożenie klimatyczne, obliczanie koniecznego wydatku strumienia powietrza, dobór urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, prewencja przeciwpożarowa, systemy bezpieczeństwa.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wyznaczania parametrów i przemian termodynamicznych powietrza w zachodzących w obiektach podziemnych.
Określenie emisji zanieczyszczeń stałych i gazowych z pojazdów w podziemnych obiektach,
Obliczenia zapotrzebowania na powietrze dla różnych trybów pracy systemu wentylacji Dobór systemu wentylacji i urządzeń wentylacyjnych,
Obliczenia rozpływu powietrza w tunelu dla warunków normalnej eksploatacji
i w przypadku wystąpienia pożaru,
Modelowanie warunków pożaru w tunelach.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, na podstawie wytycznych prowadzącego, które są przedstawione w postaci prezentacji oraz w sposób klasyczny na tablicy a także z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do projektowania wentylacji w obiektach podziemnych
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie cząstkowych projektów związanych z wentylacją i bezpieczeństwem tunelu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność studentów w zającach jest obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 oceny z zaliczenia wykładów + 0.5 oceny z ćwiczeń projektowych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie nieobecności prowadzący ustala sposób i tryb wyrównywania zaległości, najczęściej w postaci uzupełnienia treści i zagadnień na zajęciach, w których nie uczestniczył student a których formę uzupełnienia podaje prowadzący.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Na pierwszym wykładzie zostaną przedstawione warunki uczestnictwa w zajęciach i zaliczenia przedmiotu.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

The Handbook of Tunnel Fire Safety. Alan Beard and Richard Carvel, second edition: 2012

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie, DzU Nr 63/2000.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2003 nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. 2008 nr 193 poz. 1192 z dnia 30 października 2008 r.).

Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej

Wytyczne dotyczące wyposażenia i eksploatacji tuneli drogowych RABT 2006 (Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln), 2006.

PIARC. (2007). SYSTEMS AND EQUIPMENT FOR FIRE AND SMOKE CONTROL IN ROAD TUNNELS. France: PIARC Committee on Road Tunnels Operation (C3.3)

Wentylacja i bezpieczeństwo w tunelach komunikacyjnych — [Ventilation and safety in communication tunnels] / Stanisław NAWRAT, Sebastian NAPIERAJ. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — 106, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0171). — Bibliogr. s. 106–107. — ISBN10: 83-7464-026-X

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wentylacyjne aspekty stosowania maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — [Ventilating aspects of using the diesel-powered vehicles in underground mines] / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI. — Kraków : Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2002. — 144 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 13). — Bibliogr. s. 137–144, Streszcz.

Wpływ podziemnych pojazdów górniczych z napędem spalinowym na stan zagrożenia atmosfery kopalnianej — Influence the underground vehicles of diesel engine on the state of hazardous mine atmosphere gas / Grzegorz Sporysz, Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : VII międzynarodowa konferencja : Ustroń, 8–10 listopada 2011 r.

Analiza emisji składników spalin z maszyn z silnikami spalinowymi w kopalniach podziemnych — Analysis of exhaust emissions from machinery with diesel engines in underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Grzegorz Sporysz // Górnictwo i Geologia : kwartalnik ; ISSN 1896-3145. — 2013 t. 8 z. 4, s. 101–114. — Bibliogr. s. 114, Streszcz., Summ.

Informacje dodatkowe:

Obowiązuje 1 termin zaliczenia podstawowego oraz 1 termin zaliczeń poprawkowych.
Zaliczenie wykładów na ostatnich zajęciach w formie pisemnej.
Nie ma możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą.
Obecność na ćwiczeniach projektowych obowiązkowa.
W ramach ćwiczeń projektowych będą realizowane cząstkowe projekty, które będą stanowić całość rozwiązania projektowego wentylacji tunelu.