Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium dyplomowe magisterskie / Udział w badaniach lub praca w kole naukowym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-307-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Niedbalski Zbigniew (niedzbig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium dyplomowe ma na celu przedstawienie zagadnień związanych z przygotowaniem pracy dyplomowej i jej obroną, a także prezentacje postępu w przygotowaniu pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma świadomość celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej BUD2A_U01, BUD2A_U03
M_W002 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06
M_W003 Ma wiedzę na temat doboru metod i odpowiednich narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06
M_W004 Jest świadomy konieczności swojego ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego również po ukończeniu studiów BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02
M_W005 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06
M_W006 Posiada wiedzę na temat zasad pisania pracy magisterskiej BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie wykorzystywać zdobytą teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej BUD2A_U04, BUD2A_U05
M_U002 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03
M_U003 Potrafi w sposób jasny i przejrzysty komponować i przedstawić zawartość pracy dyplomowej BUD2A_U04, BUD2A_U05, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma świadomość celowości badań prowadzonych w ramach realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W002 Wie w jaki sposób należy udowadniać tezę pracy - + - - - - - - - - -
M_W003 Ma wiedzę na temat doboru metod i odpowiednich narzędzi podczas realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W004 Jest świadomy konieczności swojego ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego również po ukończeniu studiów - + - - - - - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_W006 Posiada wiedzę na temat zasad pisania pracy magisterskiej - + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie wykorzystywać zdobytą teoretyczną i praktyczną wiedzę zdobytą podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykorzystywać różnorakie dane składowe do realizacji tematu pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi w sposób jasny i przejrzysty komponować i przedstawić zawartość pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość istoty własności intelektualnej i prawa patentowego podczas pisania pracy dyplomowej - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia audytoryjne (15h):

1. Zasady edytorskie pisania pracy dyplomowej i jej układu.
2. Zasady dotyczące cytowania źródeł literaturowych oraz przypisów.
3. Indywidualne konsultacje na temat wybranych tematów prac.
4. Sformułowanie zakresu i wstępnej objętości pracy.
5. Organizacja części badawczej pracy.
6. Bieżąca kontrola postępów w pisaniu pracy.
7. Wstępna prezentacja prac dyplomowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci biorą czynny udział w dyskusji, prezentują prace dyplomowe. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z prezentacji oraz uczestnictwo w dyskusji.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia audytoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie prezentacji zaawansowania pracy dyplomowej). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych, aktywności w dyskusji oraz prezentacji, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0.8 x ocena z prezentacji + 0.2 x ocena z aktywności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student w razie nieobecności, może odrobić zajęcia z inną grupą, pod warunkiem, że liczba osób nie przekracza dopuszczalnego limitu na ćwiczeniach audytoryjnych. Istnieje również możliwość odrobienia zajęć, poprzez zadaną pracę pisemną lub prezentację.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów z VI semestru

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zgodnie z tematem dyplomowej pracy magisterskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie wskazano.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach audytoryjnych jest obowiązkowa.