Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Cooling load
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-309-GT-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Geotechnika i budownictwo specjalne
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Swolkień Justyna (swolkien@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the classes, students will have an opportunity to get to know the issues related to the
cooling load, as well as the English language used in this industry. After completing the course, they will be able to use the acquired knowledge in the field of developing air conditioning projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student has got knowledge about the aspects of cooling load in the air conditioning systems BUD2A_W01, BUD2A_W06 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 The student has got knowledge about the conditions of operation of cooling equipment in air-conditioning installations BUD2A_W01, BUD2A_W06 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W003 The student has got knowledge about choosing cooling loads for selected buildings. BUD2A_W01, BUD2A_W06 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student has the ability to use English in the area related to cooling load in air conditioning systems BUD2A_U05, BUD2A_U03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 The student is able to choose and prepare the project of cooling load for selected building BUD2A_U05, BUD2A_U03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U003 The student has the ability to assess the impact of the selected cooling load on the operating parameters of the air-conditioning system BUD2A_U05, BUD2A_U03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of its engineering knowledge in the selection of air parameters in air conditioning systems and is ready to independently search for solutions for shaping the internal environment in facilities for special purposes as well as for consulting experts BUD2A_K01, BUD2A_K03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K002 The student has the competence to assess the impact of the work of air conditioning equipment on the internal and external environment and work safety. BUD2A_K01, BUD2A_K03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_K003 The student is ready to set priority project assumptions in an entrepreneurial and creative way for shaping the internal environment of facilities with a special purpose and observes the rules of professional ethics BUD2A_K01, BUD2A_K03 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student has got knowledge about the aspects of cooling load in the air conditioning systems + - - + - - - - - - -
M_W002 The student has got knowledge about the conditions of operation of cooling equipment in air-conditioning installations + - - + - - - - - - -
M_W003 The student has got knowledge about choosing cooling loads for selected buildings. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student has the ability to use English in the area related to cooling load in air conditioning systems + - - + - - - - - - -
M_U002 The student is able to choose and prepare the project of cooling load for selected building + - - + - - - - - - -
M_U003 The student has the ability to assess the impact of the selected cooling load on the operating parameters of the air-conditioning system + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of its engineering knowledge in the selection of air parameters in air conditioning systems and is ready to independently search for solutions for shaping the internal environment in facilities for special purposes as well as for consulting experts + - - + - - - - - - -
M_K002 The student has the competence to assess the impact of the work of air conditioning equipment on the internal and external environment and work safety. + - - + - - - - - - -
M_K003 The student is ready to set priority project assumptions in an entrepreneurial and creative way for shaping the internal environment of facilities with a special purpose and observes the rules of professional ethics + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

The lecture topics cover issues related to the cooling load. The lecture will discuss: Charging load and heat gains, cooling load for the whole building, partial load of air conditioning devices, cooling load compensated by secondary heating, bypass instead of secondary heater, main and bypass damper, cooling and sequential heating, zone systems with heater placed above the radiator, cooling load of a two-wire air-conditioning system, cooling load in water and air installations, separation of loads due to sensible and latent heat gains, graphs of warm loads

Ćwiczenia projektowe (15h):

Development of a project characterizing the cooling load of a selected object. Preparation and work on the project. Oral assessment of the project.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: The content presented at the lecture is provided in the form of a multimedia presentation in combination with a classical lecture panel enriched with demonstrations relating to the issues presented.
 • Ćwiczenia projektowe: Students carry out the project on their own without major intervention. This is to create a sense of responsibility for group work and responsibility for making decisions.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Exercises end with an oral examination of the project in English.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students participate in classes learning further content of teaching according to the syllabus of the subject. Students should constantly ask questions and explain doubts. An audiovisual recording of the lecture requires the teacher’s consent.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Attendance is mandatory: Students perform practical work aimed at obtaining competences assumed by the syllabus. The project implementation method and the final result are subject to evaluation.
Sposób obliczania oceny końcowej:

The final mark is 100% of the assessment of project exercises.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

The method of equalizing the arrears will be determined individually between the teacher and the
student.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Knowledge of the basics of thermodynamics and cooling technology

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
W.P. Jones: Klimatyzacja, ARKADY, Warszawa 2001

W. Goodman, Air Conditioning Analysis with Psychometric Charts and Tables. The Macmillan Company,
New York, 1943
ASHRAE Handbook Fundamentals, 1989 SI Edition
ASHRAE Handbook Equipment, 1988
P.L. Martin and D.M Curtis, M-C Psychometric charts for a range of barometric pressures. Troup
Publications Ltd.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ocena i możliwości poprawy stanu zagrożenia klimatycznego w polskich kopalniach podziemnych : monografia — [Evaluation and possibilities of improving the state of climatic hazard in Polish underground mines : monograph] / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2018. — 203, 1 s.. — Bibliogr. s. 199–204. — ISBN: 978-83-7783-198-4
2. An evaluation of the functioning of cooling systems in the Polish coal mine industry / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // Energies [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1073. — 2018 vol. 11 iss. 9 art. no. 2267, s. 1–15. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 14–15, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-08-29. — tekst: https://www.mdpi.com/1996-1073/11/9/2267/pdf
3. Projektowanie systemów klimatyzacji kopalń przy zastosowaniu programu KlimaSystem — Designing mine cooling systems using KlimaSystem software / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Marek KORZEC, Justyna SWOLKIEŃ // Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji ; ISSN 2391-9361. — 2018 vol. 7 iss. 1 Górnictwo – perspektywy i zagrożenia : węgiel, tania czysta energia i miejsca pracy, s. 377–393. — Bibliogr. s. 392, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-65265-22-7. — Wszyscy autorzy wymienieni w spisie treści. — M. Korzec, J. Swolkień – afiliacja AGH w wersji elektronicznej. — tekst: http://wydawnictwo.panova.pl/attachments/article/626/R%2030.pdf
4. Badania nad wykorzystaniem zawiesiny lodowej w instalacjach klimatyzacji centralnej kopalń podziemnych — Research on the use of ice slurry in central cooling installations of underground mines / Nikodem SZLĄZAK, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ // W: Aktualny stan zagrożeń aerologicznych w polskich kopalniach : monografia = Current state of aerological threats in underground mines / pod red. Nikodema Szlązaka. — Kraków : Agencja Wydawniczo-Poligraficzna ART-TEKST, 2017. — ISBN: 978-83-7783-176-2. — S. 69–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Abstr.
5. Current ventilation problems in hard coal mines / ed. by Nikodem SZLĄZAK ; [aut.] Nikodem SZLĄZAK, Marek BOROWSKI, Dariusz OBRACAJ, Justyna SWOLKIEŃ, Marek KORZEC, Kazimierz PIERGIES. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 155, 1 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0666). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-894-3

Informacje dodatkowe:

Brak