Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały, komponenty i systemy budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-101-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z materiałami stosowanymi w budownictwie. Omówienie systemowych rozwiązań materiałowych i komponentów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań materiałowych stosowanych w realizacji robót budowlanych. Zapoznaje się z rozwiązaniami systemowymi BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania materiałów, komponentów i systemów budowlanych BUD2A_W02, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości materiałów, komponentów i rozwiązań systemowych. BUD2A_U02, BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 Student nabywa umiejętności dokonywania właściwego wyboru dotyczących właściwości materiałów, komponentów i rozwiązań systemowych. BUD2A_U02, BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań materiałowych stosowanych w realizacji robót budowlanych. Zapoznaje się z rozwiązaniami systemowymi + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania materiałów, komponentów i systemów budowlanych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości materiałów, komponentów i rozwiązań systemowych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności dokonywania właściwego wyboru dotyczących właściwości materiałów, komponentów i rozwiązań systemowych. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład omawia zagadnienia poświęcone nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Przedstawiane są parametry, na jakie należy zwracać uwagę podczas prowadzenia prac, jak dobierać komponenty i rozwiązania systemowe w celu uzyskania efektywniejszych parametrów. Prezentowane są również tendencje rozwojowe w zakresie rozwiązań systemowych oferowanych przez producentów.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Na zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznym aspektem doboru i badań właściwości materiałów budowlanych, komponentów i rozwiązań systemowych stosowanych w budownictwie. . Celem jest przekazanie studentom wiedzy oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych z badaniami właściwości badanych materiałów. Na zajęciach, główny nacisk położony jest na poznanie kluczowych właściwości omawianych materiałów, umiejętności ich praktycznego określenia oraz oceny i weryfikacji przydatności w warunkach realizacji inwestycji budowlanej.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga oddania z oceną pozytywną projektów/sprawozdań lub/i zaliczenia
kolokwiów.
Zaliczenie ćwiczeń: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,60 x (ocena z zaliczenia wykładów) + 0,40 x (ocena z ćw. laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego
przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może
zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: budownictwo ogólne, materiały budowlane, technologia betonu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. SPC Kraków, PWN Warszawa 2010
2. Newille A.M.: Właściwości betonu. SPC Kraków 2012
3. Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], 2018. — 1 dysk optyczny. — Na s. tyt. dod.: The more you save the Earth the more you get wealth : eco-friendly symposium – WMCAUS. — S. 700. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM
2. Powiązania pomiędzy substytucją w procesach technologicznych a logistyką zaopatrzenia budowy — Relationship between substitution of construction methods and construction site’s supply logistics / SOBOTKA Anna, LINCZOWSKI Kazimierz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 9816–9825. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 9825, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych