Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Diagnostyka obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-107-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Wałach Daniel (walach@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach zajęć studenci zapoznają się z metodyką prowadzenia badań diagnostycznych w obrębie obiektów budowlanych w szczególności na etapie procesu inwestycyjnego

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna metody niszczące, seminiszczące i nieniszczące diagnostyki konstrukcji, a także aparaturę i sprzęt do ich przeprowadzania. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Umie przeprowadzić diagnostykę obiektów o konstrukcji: żelbetowych, stalowej, murowanej drewnianej. Potrafi ocenić stan techniczny elementów i wyrobów budowlanych w trakcie wprowadzania ich w obręb konstrukcji budowlanej. BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu diagnozowania konstrukcji na etapie procesu inwestycyjnego. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić diagnostykę konstrukcji z uwzględnieniem wymagań podstawowych, które musi spełnić obiekt budowlany BUD2A_U02 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie podać przyczyny powstałych uszkodzeń, a także podać sposoby zabezpieczenia danego elementu. Potrafi wskazać czy element został prawidłowo zabudowany. BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi ocenić stan techniczny elementu budowlanego. BUD2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna metody niszczące, seminiszczące i nieniszczące diagnostyki konstrukcji, a także aparaturę i sprzęt do ich przeprowadzania. + - + - - - - - - - -
M_W002 Umie przeprowadzić diagnostykę obiektów o konstrukcji: żelbetowych, stalowej, murowanej drewnianej. Potrafi ocenić stan techniczny elementów i wyrobów budowlanych w trakcie wprowadzania ich w obręb konstrukcji budowlanej. + - + - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe pojęcia z zakresu diagnozowania konstrukcji na etapie procesu inwestycyjnego. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić diagnostykę konstrukcji z uwzględnieniem wymagań podstawowych, które musi spełnić obiekt budowlany + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie podać przyczyny powstałych uszkodzeń, a także podać sposoby zabezpieczenia danego elementu. Potrafi wskazać czy element został prawidłowo zabudowany. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi ocenić stan techniczny elementu budowlanego. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Cele diagnostyki, definicje pojęć i określeń związanych z diagnostyką.
2. Metody badawcze stosowane w diagnostyce konstrukcji budowlanych na etapie procesu inwestycyjnego: niszczące, seminiszczące i nieniszczace.
3. Diagnostyka elementów budowlanych o konstrukcjach: żelbetowych, stalowych, murowanych i drewnianych.
4. Ocena stanu technicznego elementu budowlanego.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Badania diagnostyczne elementów konstrukcji betonowych, murowych, stalowych i drewnianych metodami: niszczącymi, seminiszczącymi i nieniszczącymi ze szczególnym uwzględnieniem metod stosowanych w trakcie procesu inwestycyjnego.
Badania termograficzne w budownictwie.
Niszczące i nieniszczące metody badania wilgotności materiałów i elementów budowlanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwiów na ćwiczeniach laboratoryjnych i wykładzie. Student ma możliwość poprawy oceny w terminie poprawkowym wyznaczonym przez prowadzącego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych jest oddanie sprawozdań w terminie zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen uzyskanych przez studenta, przy czym wszystkie oceny muszą być pozytywne.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student samodzielnie nadrabia powstałe zaległości, przy czym prowadzący dopuszcza jedną nieobecność na zajęciach.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, Podstawy pomiaroznawstwa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Lewicki B. Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych. ITB. Warszawa 2002.
2. Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000
3. Murzewski J.: Niezawodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
4. Runkiewicz L., Kowalewski J.: Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Instrukcja 361/99 ITB, Warszawa 1999.
5. Runkiewicz L.: Badania konstrukcji żelbetowych. Biuro_Gamma Warszawa 2002.
6. Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23. — Bibliogr. s. 23
2. Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads — Ocena nośności głowicy szybowej poddanej niezamierzonym obciążeniom wyjątkowym / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Marek CAŁA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 613–624. — Bibliogr. s. 624
3. Evaluation of the suitability of sclerometric methods in diagnostics of wooden constructions — Ocena przydatności metod sklerometrycznych w diagnostyce konstrukcji drewnianych / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Daniel WAŁACH // Annals of Warsaw University of Life Sciences. Forestry and Wood Technology ; ISSN 1898-5912. — 2014 no. 87, s. 79–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.
4. Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 10810, Streszcz., Abstr.
5. Nieniszczące metody badań konstrukcji budowlanych jako narzędzie logistyki odzysku na przykładzie remontu Pałacu w Gorzanowie — Non-destructive testing methods of building structures as part of reverse logistics on the example of Gorzanów Palace renovation / Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna Czaja // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 4 dod.: CD nr 6 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4359–4371. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4370–4371, Streszcz., Abstr.

Informacje dodatkowe:

-