Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody wspomagania podejmowania decyzji w planowaniu przedsięwzięć budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-202-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Algorytmy optymalizacyjne wspomagające zarządzanie procesami w planowaniu i realizacji przedsięwzięć budowlanych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach systemów wspomagania decyzji i ich zastosowaniach w projektowaniu procesów budowlanych. BUD2A_W01, BUD2A_W04 Kolokwium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę pozwalającą wyznaczyć metodę rozwiązywania określonych problemów związanych z projektowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych. BUD2A_W02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdefiniować problem w nawiązaniu do tematyki zajęć i przedstawić jego rozwiązanie. Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Umie, zgodnie z zasadami naukowymi wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich , technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę o podstawach systemów wspomagania decyzji i ich zastosowaniach w projektowaniu procesów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę pozwalającą wyznaczyć metodę rozwiązywania określonych problemów związanych z projektowaniem i wykonywaniem obiektów budowlanych. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować problem w nawiązaniu do tematyki zajęć i przedstawić jego rozwiązanie. Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie, zgodnie z zasadami naukowymi wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne badania problemów inżynierskich , technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Procesy decyzyjne w projektowaniu procesów budowlanych.
Pojęcia wstępne z teorii decyzji w ujęciu inżynierskim, klasyfikacja metod do
wspomagania podejmowania decyzji optymalnych.
Istota i charakterystyka wybranych metod z zakresu badań operacyjnych:
programowanie matematyczne (liniowe, nieliniowe, binarne, całkowitoliczbowe,
dynamiczne, sieciowe), teoria kolejek, metody Monte Carlo.
Korzystanie z oprogramowania komputerowego do szukania rozwiązań optymalnych (Optimization Toolbox – MATLAB, Solver – dodatek do Excela), charakterystyka i przykłady.
Wybrane zagadnienia z teorii prawdopodobieństwa w odniesieniu do analizy ryzyka i programowania sieciowego (dokładne i przybliżone metody określania rozkładu ryzyka przekroczenia terminu lub kosztu realizacji przedsięwzięcia).
Specjalistyczne aplikacje komputerowe, systemy wspomagania decyzji (DSS), systemy ekspertowe i ich zastosowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1.Przykłady wstępne ilustrujące problemy optymalizacji funkcji wielu zmiennych z ograniczeniami i poznanie komputerowych pakietów do poszukiwania rozwiązań optymalnych (MATLAB wraz pakietem Optimization Toolbox , Excel z dodatkiem SOLVER)
2.Zadania z zakresu wspomagania procesu zarządzania przedsięwzięciami
budowlanymi, które da się sprowadzić do zadań programowania matematycznego (optymalizacja planu produkcyjnego lub optymalizacja harmonogramu realizacji przedsięwzięcia przy ograniczonych zasobach – programowanie liniowe, optymalizacja przydziału maszyn (brygad) do poszczególnych robót – programowanie binarne, minimalizacja odpadów przy cięciu prętów lub rozkroju materiałów powierzchniowych – programowanie całkowitoliczbowe) oraz inne zadania sprowadzane do znanych
zagadnień kombinatorycznych (np. problem pakowania jednostek transportowych – problem plecakowy)
3.Dobór zestawu maszyn do robót ziemnych na bazie teorii kolejek i metody Monte Carlo

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów lub/i zaliczenia kolokwiów.
Zaliczenie ćwiczeń: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,50 x (ocena z zaliczenia wykładów) + 0,40 x (ocena z ćw. laboratoryjnych) + 0,10 (ocena za aktywność na wykładach)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych, Organizacja procesów budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Klonowski Z.J.: Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwe. Modele rozwoju i właściwosci funkcjonalne. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2004.
2. Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych pod red. O. Kaplińskiego. Wyd. PAN KILiW,IPPT, Warszawa 2007.
3. Sysło M.M., Deo N., Kowalik J.S.: Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
3. Ekonometria i badania operacyjne, red. Gruszczyński M. i in. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:
1.Jaworski K.M.: Metodologia projektowania realizacji budowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
2. Jonsson P., Mattsson S.A.: Manufacturing Planning and Control. Mc Graw Hill, London 2009.
3. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wydawnictwa
AGH, Kraków 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Supporting bidding decision using multi-criteria analysis methods / Agnieszka Leśniak, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2017 vol. 208, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-01. — 2nd international joint conference on Innovative solutions in construction engineering and management: 16th Lithuanian-German-Polish colloquium and 6th meeting of EURO working group Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering 24 May – 2nd international workshop on Flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017 : 24–26 April 2017, Poznan–Puszczykowo, Poland
2. Model oceny adaptacyjności – podstawowej kategorii aspektu socjalnego zrównoważonego budownictwa mieszkaniowego — Assessment model of adaptability – the basic category in the evaluation of social performance for sustainable housing / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 8, s. 120–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.
3. Charakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonego — Characteristic of the category ”accessibility” – basic element of the social aspect of sustainable construction / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.
4. Multicriteria analysis in selecting the optimal variant of solar system / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Krzysztof Zima // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00078, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/OqysvA [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1\textsuperscript{st} international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17–19, 2016]

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych