Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Logistyka i zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-203-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Treści modułu obejmują planowanie, projektowanie i zarządzanie łańcuchami dostaw materiałów i wyrobów budowlanych. Student zapoznaje się również z logistyką odzysku w budownictwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę o logistyce i logistyce w budownictwie: podstawowych pojęciach, definiowaniu logistyki , procesach i systemach logistycznych, zarządzaniu logistycznym. Rozumie zarządzanie łańcuchami dostaw i rozwój koncepcji zarządzania nimi (integracja, zamykanie łańcuchów, sieci logistyczne itd.). Ma wiedzę o kosztach procesów logistycznych. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę o logistyce w przedsiębiorstwie budowlanym i logistyce przedsięwzięć budowlanych. Rozumie organizacje struktur logistyki na placu budowy. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Tworzenie wartości w łańcuchu dostaw Metody konfigurowania łańcuchów dostaw Podstawowe modele i metody zarządzania łańcuchami dostaw. Zarządzanie łańcuchami dostaw w procesie tworzenia produktu. BUD2A_W02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Logistyka substytucji rozwiązań materiałowych i substytucja w logistyce. Logistyka odzysku w budownictwie. BUD2A_W02, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zaprojektować łańcuch dostaw dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego.Potrafi analizować łańcuchy dostaw w budownictwie z uwzględnieniem LCA ( cyklu życia elementów i obiektów budowlanych) i innych zasad zrównoważonego budownictwa. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi opracować graficzną interpretację systemu logistycznego oraz dokonać jego opisu za pomocą modeli matematycznych, wskazujących na związek procesów technologicznych i logistycznych. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi zastosować znane metody wspomagania decyzji logistycznych. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość o konieczności planowania i projektowania procesów logistycznych, z uwagi na aspekty zrównoważonego rozwoju a także ograniczenia realizacyjne placu budowy. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o logistyce i logistyce w budownictwie: podstawowych pojęciach, definiowaniu logistyki , procesach i systemach logistycznych, zarządzaniu logistycznym. Rozumie zarządzanie łańcuchami dostaw i rozwój koncepcji zarządzania nimi (integracja, zamykanie łańcuchów, sieci logistyczne itd.). Ma wiedzę o kosztach procesów logistycznych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę o logistyce w przedsiębiorstwie budowlanym i logistyce przedsięwzięć budowlanych. Rozumie organizacje struktur logistyki na placu budowy. + - - + - - - - - - -
M_W003 Tworzenie wartości w łańcuchu dostaw Metody konfigurowania łańcuchów dostaw Podstawowe modele i metody zarządzania łańcuchami dostaw. Zarządzanie łańcuchami dostaw w procesie tworzenia produktu. + - - + - - - - - - -
M_W004 Logistyka substytucji rozwiązań materiałowych i substytucja w logistyce. Logistyka odzysku w budownictwie. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zaprojektować łańcuch dostaw dla wybranego przedsięwzięcia budowlanego.Potrafi analizować łańcuchy dostaw w budownictwie z uwzględnieniem LCA ( cyklu życia elementów i obiektów budowlanych) i innych zasad zrównoważonego budownictwa. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi opracować graficzną interpretację systemu logistycznego oraz dokonać jego opisu za pomocą modeli matematycznych, wskazujących na związek procesów technologicznych i logistycznych. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi zastosować znane metody wspomagania decyzji logistycznych. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość o konieczności planowania i projektowania procesów logistycznych, z uwagi na aspekty zrównoważonego rozwoju a także ograniczenia realizacyjne placu budowy. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 88 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie do logistyki.: podstawowe pojęcia, definiowanie logistyki , procesy i systemy logistyczne, zarządzanie logistyczne.
2. Łańcuchy dostaw i rozwój koncepcji zarządzania nimi (integracja, zamykanie łańcuchów, sieci logistyczne itd.).
3. Koszty logistyki
4. Logistyka w przedsiębiorstwie budowlanym.
5. Logistyka przedsięwzięć budowlanych,
6. Organizacja infrastruktury logistycznej na placu budowy.
7. Wspomaganie decyzji logistycznych.
8. Logistyka substytucji rozwiązań materiałowych i substytucja w logistyce
9. Tworzenie wartości w łańcuchu dostaw
10. Metody konfigurowania łańcuchów dostaw
11. Podstawowe modele i metody zarządzania łańcuchami dostaw.
12. Zarządzania łańcuchami dostaw jw. procesie tworzenia produktu.
13. Logistyka odzysku w budownictwie.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Ćwiczenia projektowe obejmują klasyfikację wyrobów budowlanych z uwagi na ich udział wartościowy jak i zapotrzebowanie. W ramach ćwiczeń studenci analizują problematykę długoterminowych dostawców, systemów zaopatrzenia i magazynowania wyrobów w złożonych przedsięwzięciach budowlanych. Celem zajęć jest również opracowanie modelu zarządzania odpadami budowlanymi (w ramach logistyki odzysku).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwium zaliczeniowego. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zadań. Liczba terminów zaliczeń: 1 zwykły i 2 poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sobotka A.: Logistyka przedsiębiorstw i przedsięwzięć budowlanych. Wyd. AGH, Kraków 2010.
2. Sobotka i in. : Zarządzanie łańcuchami dostaw w budownictwie. Wybrane metody i modele w budownictwie drogowym. Wyd. AGH, Kraków 2014.
3. O’Brian W.J., Formoso C.T., Vrijhoef R., London K.A.: Construction supply chain management Handbook. CRC Pres Taylor@Francis Group, LLC, USA, 2009.
4. Ciesielski M. (red): Zarządzanie łańcuchami dostaw. PWE, Warszawa 2011.
5. Gołembska E.: Kompendium wiedzy o logistyce. PWN, Warszawa-Poznan 1994.
6. Sarjusz-Wolski Z.: Sterowanie zapasami w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, 2000.
7. Szołek J. Logistyka zwrotna. Reserve logistics. Biblioteka Logistyka.
8. Kauf S., Tłuczak A.: Logistyka miasta i regionu. 2014-12-06
9. Szymonik A.: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Wydawca: Difin, 2011.
10. Czasopisma: Logistyka, Logistyka odzysku i inne.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Sobotka A.: Wrażliwość decyzji logistycznych w przedsiębiorstwie budowlanym. Wydawnictwa Uczelniane, s. 219, Lublin 2000
2.Sobotka A., Linczowski K.: Analysis of logistics for censtruction site supply with reinforcing steel. Czasopismo Techniczne / Politechnika Krakowska ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering. — 2014 2-B, s. 225-232
3.Sobotka A., Linczowski K.: Powiązania pomiędzy substytucją w procesach technologicznych a logistyką zaopatrzenia budowy. Logistyka 6/2014.
4.Czaja J., Sobotka A.: Logistyka odzysku w cyklu życia obiektu budowlanego. Logistyka 6/2014.
5.Sobotka A, Leńczowski D.: Modele decyzyjne w logistyce zaopatrzenia budowy drogi w kruszywo. Przegląd Budowlany / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. — 2013 nr 7–8, s. 71–78.
6.Sobotka A., Pawlus D., Wałach D., Czarnigowska A., Jaśkowski P.: Procesy logistyczne przedsięwzięć drogowych. Magazyn Autostrady : budownictwo drogowo-mostowe. — 2012 nr 12, s. 16–22.
7. A. Sobotka, J. Sagan, M. Baranowska, and E. Mazur, “Management of reverse logistics supply chains in construction projects”, Procedia Eng., vol. 208, pp. 151–159, 2017.
8. A. Sobotka, J. Sagan, and A. Sikora, “Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych”, Mater. Bud. Technol. rynek, Wykon., vol. 6, pp. 134–136, 2016.
9. A. Sobotka and J. Czaja, “Analysis of the Factors Stimulating and Conditioning Application of Reverse Logistics in Construction”, Procedia Eng., vol. 122, no. Supplement C, pp. 11–18, 2015.

Informacje dodatkowe:

Brak