Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologia BIM w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-205-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opracowanie analizy strukturalnej i interdyscyplinarnej wybranego obiektu w zakresie architektury, konstrukcji i wyposażenia infrastrukturalnego. Zbudowanie modelu 3D w zakresie koordynacji wielobranżowej obiektu budowlanego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W002 Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych. BUD2A_W04, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W003 Zna zasady obliczeń i konstruowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego oraz budownictwa na terenach górniczych. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_W004 Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje metalowe, żelbetowe, zespolone. BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U002 Umie zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego, podziemnego i komunikacyjnego. BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_U003 Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD. BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem nad określonymi zadaniami. BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
M_K002 Potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa. BUD2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Zaliczenie laboratorium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna aktualnie stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych. + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady obliczeń i konstruowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego oraz budownictwa na terenach górniczych. + - - - - - - - - - -
M_W004 Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaprojektować elementy i złożone konstrukcje metalowe, żelbetowe, zespolone. + - + - - - - - - - -
M_U002 Umie zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego, przemysłowego, mostowego, podziemnego i komunikacyjnego. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów CAD. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem nad określonymi zadaniami. - - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Zintegrowany komputerowy model obiektu budowlanego jako produkt wyjściowy projektantów wszystkich branż, specjalistów od kosztorysowania, planowania realizacji a także eksploatacji tego obiektu.
• Technologia BIM (Building Information Modeling) jako proces tworzenia ostatecznego modelu komputerowego w poszczególnych fazach cyklu życia projektu budowlanego.
• Zastosowania w fazie projektowania: współpraca projektantów, kosztorysantów i planistów w trakcie tworzenia modelu, jego aktualizacja i optymalizacja. Współpraca na wspólnej platformie np. Revit w ramach architektury, analizy konstrukcji, projektowania instalacji elektrycznych, hydraulicznych grzewczych, klimatyzacji oraz analiz energetycznych obiektu. Współpraca w ramach aplikacji różnych firm i w różnych zastosowaniach, formaty plików (IFC, IFC4) , tworzenie modeli 3D, 4D,… nD. Wykrywanie kolizji projektowych i technologicznych. Generowanie różnych rozwiązań konstrukcyjno – technologicznych, wybór optymalnego rozwiązania projektowego. Wykorzystanie modelu BIM do przygotowania dokumentacji przetargowej (w tym przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego), oferty realizacji a także umów na realizację.
• Zastosowania w fazie realizacji obiektu: model BIM jako podstawowe źródło informacji o obiekcie budowlanym w zarządzaniu procesem realizacji, dostarczanie aktualnej dokumentacji, dane do produkcji prefabrykatów, zbrojenia, generowanie zestawień materiałów, przygotowania budżetu, planowania realizacji, harmonogramowania, logistyki, wizualizacja i symulacja procesu realizacji, wykrywanie możliwych kolizji i ograniczeń w czasie transportu, wykorzystanie elektronicznych znaczników RFID, przechwytywanie laserowych pomiarów w procesie monitorowania i kontroli realizacji, wizualizacja fizycznych odchyłek od projektu, tworzenie modelu powykonawczego.
• Zastosowania w fazie eksploatacji: przekazanie zarządcom obiektów powykonawczego modelu obiektu, wizualizacja powykonawcza, dane do systemów wspomagających eksploatację i zarządzanie obiektem, dokładna lokalizacja wyposażenia, urządzeń i sprzętu, analizy energetyczne.
• Charakterystyka dostępnego oprogramowania BIM : produkty firmy Autodesk (Revit, Robot Structural Analysis, NavisWorks, Recap, 3dsMaxDesign, Civil 3D), produkty innych firm (ArchiCAD, Tekla Structures, VectorWorks, Archibus EIM BIM 4.0, DataComp)
• Prezentacja wybranych programów i ich funkcji: Revit – generowanie zestawień i przedmiarów, automatyczne obliczanie powierzchni i objętości elementów konstrukcyjnych oraz pomieszczeń, koszty poszczególnych elementów i grup elementów, możliwości generowania formy i zawartości zestawienia poprzez sortowanie, grupowanie, filtrowanie, sumowanie na poszczególnych poziomach szczegółowości oraz formatowanie, możliwości optymalizacji projektu poprzez automatyczne generowanie wariantów i analizy kosztów budowy, wizualizacja i animacje 3D. NavisWorks – definiowanie kolizji, omówienie możliwości i prezentacja przykładów w zakresie wykrywania kolizji, tworzenie wizualizacji i animacji, powiązania z programami do planowania realizacji (Ms Project, Primavera) i tworzenie wizualizacji postępu robót.
• Przenoszenie informacji pomiędzy wyspecjalizowanymi aplikacjami: interoperacyjność, formaty plików i ich przeznaczenie, bezpośrednie połączenia pomiędzy aplikacjami poprzez API, wykorzystanie MS Excel i MS Access do tworzenia i przetwarzania baz danych
• Przyszłość technologii BIM oraz trendy rozwoju.

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Analiza dostarczonych przykładów projektów wykonanych przy pomocy programu Revit (projekt bazowy, projekt zaawansowany). Wizualizacja obiektu, podział platformy na Revit Architecture, Revit Structure i Revit MEP, poznanie najważniejszych funkcji i analiz.
• Wykonanie własnych analiz weryfikujących powierzchnię i objętość dla wybranych elementów konstrukcyjnych (fundamenty, słupy, ściany, stropy, ramy konstrukcyjne) wraz z ilustracją wymiarów i widoków przestrzennych analizowanych obiektów, porównanie z zasadami przedmiarowania w KNR-ach. Wykonanie zestawień szczegółowych poszczególnych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia w analizowanych przykładach.
• Wykonanie zestawienia materiałów (np. zestawienie betonu) dla całego projektu w programie Revit, oraz porównanie możliwości dalszego przetwarzania w ramach programu Revit, MS Excel i MS Access.
• Wykonanie i porównanie wizualizacji całego obiektu (z zewnątrz i wewnątrz) w ramach programu Revit i NavisWorks, odtwarzanie wizualizacji poza programami Revit i NavisWorks.
• Wykonanie kontroli projektu pod względem poprawności przebiegu instalacji za pomocą programu NavisWorks poprzez funkcję szukania kolizji po połączeniu części architektonicznej i instalacyjnej.
• Wykonanie wizualizacji postępu robót przy pomocy programu NavisWorks zgodnie z harmonogramem wykonanym w MS Project.
• Wykonanie pomocniczej bazy danych w MS Access dla celów kosztorysowania, metodą uproszczoną i szczegółową

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Opracowanie modelu 3D obiektu budowlanego. Podstawą zaliczenia jest realizacja poszczególnych etapów projektu. Ocena etapów pracy projektowej dokonywana jest bezpośrednio na ćwiczeniach laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach i realizacja etapów pracy projektowej waga 0.5. Ocena z projektu końcowego waga 0.5.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Studenci nieobecni na ćwiczeniach laboratoryjnych odrabiają zajęcia z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Chuck Eastman, et al. BIM Handbook: A Guide to Building Information Modeling for Owners, Managers, Designers, Engineers and Contractors, Second Edition.

2) Brad Hardin. BIM and Construction Management: Proven Tools, Methods, and Workflows

3) Andrzej Tomana. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, Kraków, 2015

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Warunki zaliczenia:
Wykonanie interdyscyplinarnego projektu w technologi BIM