Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Budownictwo zrównoważone
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-210-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. zw. dr hab. inż. Kinasz Roman (rkinash@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opanowanie wiedzy w zakresie budownictwa zrównoważonego; zapoznanie się z zagadnieniami wykonania pewnego zakresu analiz energetycznych dla zadanego budynku z uwzględnieniem jego wpływu na środowisko.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju i potrzebę ograniczenia nakładów środowiskowych oraz odpowiadające uregulowania prawne BUD2A_W05, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania i wypływu budownictwa na środowisko BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W003 Zna zasady projektowania budynków energooszczędnych BUD2A_W05, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi scharakteryzować oddziaływanie obiektów budowlanych w cyklu ich istnienia na środowisko BUD2A_U01, BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi uwzględnić w projekcie budynku prawidłowe rozwiązania techniczne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju BUD2A_U01, BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania budownictwa na środowisko, przy ważności zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasad ekonomicznych w produkcji i konsumpcji BUD2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe pojęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju i potrzebę ograniczenia nakładów środowiskowych oraz odpowiadające uregulowania prawne + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna metody oceny oddziaływania i wypływu budownictwa na środowisko + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna zasady projektowania budynków energooszczędnych + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi scharakteryzować oddziaływanie obiektów budowlanych w cyklu ich istnienia na środowisko + - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi uwzględnić w projekcie budynku prawidłowe rozwiązania techniczne z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość negatywnego oddziaływania budownictwa na środowisko, przy ważności zasad zrównoważonego rozwoju oraz zasad ekonomicznych w produkcji i konsumpcji + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Gospodarka światowa i zrównoważony rozwój. Zagadnienie ograniczenia nakładów środowiskowych w gospodarce, w tym ograniczenie emisji CO2. Recyklizacja materiałów.
2. Podstawy prawne w zakresie zrównoważonego rozwoju i budownictwo energooszczędne.
3. Ocena oddziaływania obiektu budowlanego na środowisko.
4. Energochłonności skumulowana materiałów budowlanych w cyklu obiektu budowlanego.
5. Analiza wskaźników zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Nowy paradygmat i kontekst globalny.
6. Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych.
7. Koncepcje energetyczne budynków i zespołów osiedleńczych.
8. Prośrodowiskowe technologie i stosowane materiały oraz projektowanie w budownictwie wg zasad zrównoważonego rozwoju.
11. Projektowanie budynków energooszczędnych i pasywnych.
12. Rozwiązania architektoniczno-techniczne z uwagi na minimalizację strat ciepła i przegrzewanie budynków (otoczenie i usytuowanie, materiały i elementy, konstrukcja przegród i połączenia).
13. Ocena klimatu, zanieczyszczeń, wentylacji, oświetlenia, ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę. 14. Przykłady zintegrowanego projektowania środowiska zrównoważonego, w tym budynków energooszczędnych i pasywnych

Ćwiczenia projektowe (15h):

Wykonanie analizy energetycznej dla jednego, zadanego budynku w dwóch wariantach: niskoenergetycznym i pasywnym. Dla obu analizowanych wariantów budynku przeprowadzana jest analiza dwóch zadanych detali konstrukcyjnych w programie ArCADia-TERMO, optymalizacja parametrów obudowy budynku w programie OPTIMA oraz finalnie obliczana jest pełna charakterystyka energetyczna budynku w programie CERTO z uwzględnieniem oddziaływania budynku na środowisko.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na seminariach jest obowiązkowa.
Student, który opuścił więcej niż 20% zajęć seminaryjnych nie uzyska zaliczenia z danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego. Warunkiem przystąpienia do kolokwium jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa:
Ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę z wykładów – waga 0,6
Ocena uzyskana z zaliczenia projektu – waga 0,4

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Fizyka budowli, Instalacje budowlane, Technologia robót budowlanych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1 Panek A., Suchecka M. Environmental friendly buildings and assessment methods, 50 Executive Committee Meeting of Energy Conservation in Buildings and Community Systems IEA, Technical Presentations, Kraków, November 2001;
2 Panek A., Budynek a środowisko w świetle Green Building Challenge 2002, Konferencja ITB Energooszczędne Budownictwo Mieszkaniowe, Mrągowo 2002;
3 Panek A., Górzyński J., Wymagania stawiane budownictwu przyjaznemu dla środowiska na przykładzie konkursu Green Building Challange, Gospodarka Paliwami i Energią, marzec 1999;
4 Pogorzelski J. A., Przewodnik po PN-EN ochrony cieplnej budynków, Wydawnictwa ITB.
5 Więckowski A. Sozoekonmiczny model realizacji procesów cyklu obiektu budowlanego, Politechnika Krakowska, Monografia 246, Kraków 1999.
6 Błaszczyński T., Ksit B., Dyzman B. Budownictwo zrównoważone z elementami certyfikacji energetycznej. Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2012.
7 Zielonko-Jung K., Marchwiński J. Łączenie zaawansowanych i tradycyjnych technologii w architekturze proekologicznej. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012.
8 Majerska-Pałubicka B. Zintegrowane projektowanie architektoniczne w kontekście zrównoważonego rozwoju : doskonalenie procesu / Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2014.
9 Lewandowska A. Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA / Poznań : Instytut Technologii Drewna, 2012.
10 Kurtz K., Gawin D. Certyfikacja energetyczna budynków mieszkalnych z przykładami / Wrocław : Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla 2, 2009
11 Green building with concrete: sustainable design and construction / ed. by Gajanan M. Sabnis.
Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2012.
12 Biomass as energy source: resources, systems and applications / ed. Erik Dahlquist. Boca Raton: CRC Press/Taylor & Francis Group, cop. 2013.
13 Fundamentals of sustainable drilling engineering / M. Enamul Hossain, Abdulaziz Abdullah Al-Majed. Hoboken: John Wiley & Sons ; Salem : Scrivener Publishing LLC, cop. 2015.
14 Środowiskowa ocena cyklu życia modelowych budynków drewnianych i murowanych jako przykład zastosowania techniki LCA / Anna Lewandowska [et al.]. Poznań: Instytut Technologii Drewna, 2012.
15 Kusto Z. Bilans energetyczny budynku plusenergetycznego / Bełchatów : COSiW SEP – Zakład Wydawniczy “INPE”, 2017.
16 Jagiełło-Kowalczyk M. Dom zrównoważony – energooszczędny, ekologiczny, trwały / Kraków : Wydawnictwo PK, 2019.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 KINASH O., TOMCZAK K. Ocena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku : — Assessment of the validity of investing in energy-efficient single family construction in Poland – case study : [abstract] / // W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 15–16 października 2015 : materiały konferencyjne
2 TOMCZAK K., KINASH O. Assessment of the validity of investing in energy-efficient single-family construction in Poland – case study — Ocena zasadności inwestowania w energooszczędne budownictwo jednorodzinne w Polsce – analiza przypadku / K. TOMCZAK, O. KINASH // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2016 vol. 62 iss. 4 pt. 1, s. 119–138

Informacje dodatkowe:

Liczba terminów kolokwium: 1 zwykły i 2 poprawkowe.
W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.