Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie projektami w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-211-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie projektami, ich niepowtarzalność, złożoność, koncentracja na rezultatach, dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań odbiorców oraz konieczność przestrzegania ograniczeń narzucanych
przez kryteria sukcesu projektu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę o zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi. Ma wiedzę o analizie efektywności, kosztów i czasu przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności i ryzyku. Zna zasady tworzenia procedur zarządzania jakością. BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansami. BUD2A_W02, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz korzysta z oprogramowania wspierającego pracę menedżera budowlanego. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenia (ryzyko) przy realizacji przedsięwzięć budowlanych BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest świadomy wagi procesów logistycznych w realizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, zasad ekonomicznych działalności przedsiębiorstw. BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę o zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi. Ma wiedzę o analizie efektywności, kosztów i czasu przedsięwzięć budowlanych w warunkach niepewności i ryzyku. Zna zasady tworzenia procedur zarządzania jakością. - - - + - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branży budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansami. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania użytecznych informacji, komunikacji oraz korzysta z oprogramowania wspierającego pracę menedżera budowlanego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić zagrożenia (ryzyko) przy realizacji przedsięwzięć budowlanych - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest świadomy wagi procesów logistycznych w realizacji obiektów budowlanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju, zasad ekonomicznych działalności przedsiębiorstw. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Omówienie zasad zarządzania projektami
2. Definiowanie projektu, otoczenia organizacyjnego projektu
3. Inicjowanie i planowanie projektu
4. Zarządzanie ryzykiem, jakością, zasobami ludzkimi, budżetem
5. Wykonanie i kontrola projektu.

Praca zespołowa: gra symulacyjna zaplanowania, wykonania i oceny projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie na podstawie kolokwium, obecności i aktywności na zajęciach.
Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Student, który opuścił więcej niż 20% ćwiczeń projektowych nie uzyska zaliczenia z
danego przedmiotu i nie będzie dopuszczony do zaliczenia poprawkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę + 0,5 oceny uzyskanej z efektów pracy w grupach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na zajęciach z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Ekonomika budownictwa, Kierowanie procesem inwestycyjnym, Organizacja produkcji budowlanej, Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, Zarządzanie kosztami w budownictwie, Przetargi, negocjacje, umowy.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Walczak R.: Podstawy zarzadzania projektami. Difin, Warszawa 2014
2. PRINCE2. Skuteczne zarzadzanie projektami. OGC. Red. I.Semik-Żbikowska. TCO, Londyn 2009.
3. Nicholas J.: Zarządzanie projektami. Zastosowania w biznesie, inżynierii i nowoczesnych technologiach. Oficyna Wolters Kluwer Business. Warszawa 2012.
4. Zarządzanie projektami w budownictwie. Biblioteka Managera.
5. Kerzner H.: Applied project management: Best practices on implementation. John Wiley. Hoboken, NY, USA, 2010.
6. Pawlak M.: Zarzadzanie projektami.Wyd. PWN, Warszawa 2008.
7. Buczkowska T.:Zarządzanie projektami. Project Management. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Tasks and problems in the buildings demolition works: a case study — Zadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2015 vol. 61 iss. 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-03
2. The concept of a knowledge base to aid in cost estimating of sports facilities — Koncepcja bazy wiedzy dla wspomagania kosztorysowania obiektów sportowych / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Krzysztof Zima // International Journal of Contemporary Management ; ISSN 2449-8920. — Tytuł poprz.: Współczesne Zarządzanie ; ISSN: 1643-5494. — 2015 vol. 14 no. 3, s. 99–113. — Bibliogr. s. 111–112, Abstr., Streszcz.
3. Method for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 770, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF
4. Supporting bidding decision using multi-criteria analysis methods / Agnieszka Leśniak, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2017 vol. 208, s. 76–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-01. — 2nd international joint conference on Innovative solutions in construction engineering and management: 16th Lithuanian-German-Polish colloquium and 6th meeting of EURO working group Operational Research in Sustainable Development and Civil Engineering 24 May – 2nd international workshop on Flexibility in sustainable construction, ORSDCE 2017 : 24–26 April 2017, Poznan–Puszczykowo, Poland

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych