Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie kosztami w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-212-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie kosztami w działalności budowlanej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna kategorie kosztów związanych z realizacją, eksploatacją i eliminacją obiektów budowlanych. BUD2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna zasady wykonywania analiz kosztów różnych rozwiązań projektowych obiektu budowlanego. BUD2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna zasady przygotowania oferty cenowej na wykonawstwo robót budowlanych. BUD2A_W02 Kolokwium
M_W004 Zna metodę wartości wypracowanej do monitorowania kosztów przedsięwzięcia. BUD2A_W02 Kolokwium
M_W005 Potrafi wykonać stosowne analizy kosztów realizacji budowy w oparciu o model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić stosowne analizy kosztów w fazie przygotowania przedsięwzięcia budowlanego. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wykonać analizy kosztów różnych rozwiązań projektowych obiektu budowlanego. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi przygotować ofertę cenową na wykonawstwo robót budowlanych BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U004 Potrafi wykorzystać metodę wartości wypracowanej do monitorowania kosztów przedsięwzięcia. BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem zarządzającym kosztami przedsięwzięć budowlanych. BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 Przestrzega zasad ekonomicznych/finansowych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć budowlanych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. BUD2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna kategorie kosztów związanych z realizacją, eksploatacją i eliminacją obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna zasady wykonywania analiz kosztów różnych rozwiązań projektowych obiektu budowlanego. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady przygotowania oferty cenowej na wykonawstwo robót budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W004 Zna metodę wartości wypracowanej do monitorowania kosztów przedsięwzięcia. + - - + - - - - - - -
M_W005 Potrafi wykonać stosowne analizy kosztów realizacji budowy w oparciu o model sieciowy przedsięwzięcia budowlanego. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić stosowne analizy kosztów w fazie przygotowania przedsięwzięcia budowlanego. - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi wykonać analizy kosztów różnych rozwiązań projektowych obiektu budowlanego. - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi przygotować ofertę cenową na wykonawstwo robót budowlanych - - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi wykorzystać metodę wartości wypracowanej do monitorowania kosztów przedsięwzięcia. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem zarządzającym kosztami przedsięwzięć budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Przestrzega zasad ekonomicznych/finansowych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć budowlanych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Wprowadzenie. Koszt, cena, wartość.
2. Charakterystyka przedsięwzięć budowlanych, struktury organizacyjne, systemy zleceniowe.
3. Wpływ na koszty i ponoszone koszty w ramach przedsięwzięcia budowlanego; analizy kosztów w fazie przygotowawczej.
4. Szerokie rozumienie kosztu inwestycji budowlanej – koszt łączny jako suma kosztów realizacji, eksploatacji i eliminacji obiektu budowlanego; trudności liczenia kosztów łącznych.
5. Metoda kalkulacji kosztów łącznych – LCC.
6. Koszty alternatywnych rozwiązań projektowych – kosztorysowanie inwestorskie.
7. Wybór wykonawcy robót budowlanych – kosztorysowanie ofertowe, współpraca działu planowania i działu kosztorysowania robót; charakterystyki czasowo-kosztowe robót.
8. Analizy w oparciu o model sieciowy przedsięwzięcia: analizy czasowo-kosztowe, analizy wykorzystania środków, analizy finansowania robót – metody wykonywania analiz.
9. Faza realizacji przedsięwzięcia – monitorowanie kosztów, metoda wartości wypracowanej
10. Rozliczenie przedsięwzięcia budowlanego.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Realizacja projektów związanych z zarządzaniem kosztami tj. rozliczanie przedsięwzięć budowlanych, monitorowanie budżetu realizowanej inwestycji.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunek zaliczenia ćwiczeń: pozytywna ocena prezentacji i aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0,5 ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 0,5 ocena prezentacji i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: podstawy ekonomii, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem budowlanym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Ashworth A., Cost Studies of Buildings, Prentice Hall 2004.
2. Jaworski K. M., Metodologia projektowania realizacji budowy, PWN, Warszawa 1999
3. Potts K., Construction Cost Management. Learning from case studies, Taylor&Francis, 2008
4. Praca zbiorowa: Kierowanie budowlanym procesem inwestycyjnym, Wyd. SGGW, Warszawa 2009
5. Praca zbiorowa: Vademecum kosztorysanta, Wyd. OWEOB, Warszawa 2010
6. Webb A., Wartość wypracowana w praktyce, Wyd. PROED 2008

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Leśniak A., Kalkulacja kosztów pośrednich robót budowlanych, Przegląd Budowlany nr 6/2002, str. 14-16
Kosecki A., Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego, Przegląd Budowlany nr 12/2005, str. 36-41
Kosecki A., Modelowanie i analiza finansowania przedsięwzięć budowlanych, rozdział w monografii pod red. O. Kaplińskiego pt." Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych", Wyd. KILiW PAN, Warszawa 2007, str.119-132
Kosecki A., Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wyd. AGH, Kraków 2015

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych