Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane zagadnienia z eksploatacji i remontów obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-216-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedmiot porusza wybrane zagadnienia związane z eksploatacją obiektów budowlanych oraz występującymi w trakcie użytkowania remontami, modernizacją oraz ewentualnym wyjściem z użytkowania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad eksploatacji obiektów budowlanych i regulacji prawnych. Zna formy własności obiektów budowlanych i uwarunkowania eksploatacji nieruchomości budynkowej. BUD2A_W01, BUD2A_W02 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_W002 Zna podstawowe metody przeprowadzania remontów podstawowych elementów (fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, elementów wykończeniowych) obiektów budowlanych, umie dobrać sprzęt do przeprowadzenia tych robót. BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zdefiniować problem w nawiązaniu do tematyki zajęć i przedstawić jego rozwiązanie. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad eksploatacji obiektów budowlanych i regulacji prawnych. Zna formy własności obiektów budowlanych i uwarunkowania eksploatacji nieruchomości budynkowej. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody przeprowadzania remontów podstawowych elementów (fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, elementów wykończeniowych) obiektów budowlanych, umie dobrać sprzęt do przeprowadzenia tych robót. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zdefiniować problem w nawiązaniu do tematyki zajęć i przedstawić jego rozwiązanie. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inżynierskich. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 83 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Eksploatacja obiektów budowlanych: podstawowe pojęcia, regulacje prawne,
2. Prawa i obowiązki właścicieli i zarządców związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.
3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
4. Czynniki techniczne wpływające na powstawanie zagrożeń i awarii eksploatowanych obiektów budowlanych
5. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy techniczne)
6. Ocena zużycia budynku.
7. Dokumentacja i książka obiektu budowlanego.
8. Definicje pojęć i określeń związanych z robotami remontowymi i rozbiórkowymi. Przyczyny powstawania uszkodzeń elementów konstrukcji budynków.
9. Technologia robót remontowych podstawowych elementów obiektów budowlanych ( wzmocnienie fundamentów, naprawy izolacji przeciwwodnych, naprawy murów, naprawy elementów betonowych i żelbetowych, naprawy złączy prefabrykatów, wzmocnienie stropów, naprawy więźby dachowej).

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Ocena wybranych elementów obiektu i obiektu budowlanego z punktu widzenia stanu technicznego, bezpieczeństwa, funkcjonalnego itd. oraz opracowanie planu eksploatacji lub innego fragmentu planu zarządzania nieruchomością. Zapoznanie się (czynne) z książką obiektu budowlanego. Wycena obiektu budowlanego.
Wybrane zagadnienia z technologii robót remontowych i rozbiórkowych, opracowanie projektów dla wybranych obiektów budowlanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych wymaga oddania sprawozdań/projektów i ich obrona.
Zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena z kolokwium sprawdzającego wiedzę z wykładów + 0,5 oceny uzyskanej z zaliczenia ćwiczeń.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego
przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może
zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi, TRB II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:
1. Niziński St., Żółtkowski B.: Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych. Wydawnictwo: MARKAR – B. Ż. Zielonka, 2005r
2. Kusina A.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
3. Olearczuk E.: Eksploatacja budynków (mieszkalnych). Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
4. Pod red. Z. Cygana: Efektywność eksploatacji systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990.
5. Lewicki B. Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych. ITB. Warszawa 2002.
6. Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Masły D.: Wartość użytkowa budynku. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 2003.
7. Martinek Wł. i inni: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
8. Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
9. Grantham M.G., Concrete Repair. A practical guide. Taylor and Francis, London 2011
10. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Warszawa 1985.
11. Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 8187–8196. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 8196, Streszcz., Abstr.
2. Model for assessing the utility properties of a building / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // W: People, Buildings and Environment 2014 (PBE2014) [Dokument elektroniczny] : international scientific conference : 15\textsuperscript{th}–17\textsuperscript{th} October 2014, Kroměříž, Czech Republic / Brno University of Technology. Faculty of Civil Engineering. Institute of Structural Economics and Management, Riga Technical University. Faculty of Civil Engineering. Heat, Gas and Water Technology Institute, Mendel University in Brno. Faculty of Forestry and Wood Technology. Deprartment of Landscape Management. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Brno : Institute of Structural Economics and Management, cop. 2014. — Conference proceedings vol. 3. — ISSN 1805-6784. — S. 356–366. — Tryb dostępu: http://www.fce.vutbr.cz/ekr/pbe/Proceedings/2014/035_14164.pdf [2015-02-25]. — Bibliogr. s. 365–366, Abstr.. — Afiliacja autorów: FMiG
3. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171, Abstr., Streszcz.
4. Rewitalizacja zabudowań elektrowni w dzielnicy Krakowa Podgórze — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant in Cracow / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Anna SOBOTKA // W: Wybrane zagadnienia rewitalizacji obiektów budowlanych [Dokument elektroniczny] : praca zbiorowa / red. Krzysztof Kamiński, Wojciech Kubissa. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Płock : P. P.-H ”DRUKARNIA” Sp. z o. o. Sierpc, 2014. — e-ISBN: 978-83-62081-83-7. — S. 53–65. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://fb2014.pl/2.pdf [2015-02-25]. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr., Summ.
5. Method for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // Procedia Engineering [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1877-7058. — 2016 vol. 161, s. 765–770. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 770, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-18. — World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016, WMCAUS 2016. — tekst: https://goo.gl/VvGSAF
6. Model for assessing the social utility properties of a building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Zygmunt ORŁOWSKI // W: WMCAUS 2016 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 13–17 June, 2016, Prague, Czech Republic : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-260-9947-5. — S. 20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM
7. Ocena socjalnych właściwości użytkowych budynków mieszkalnych — Assessment of social utility properties of residential buildings / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2016 nr 6, s. 127–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Abstr.
8. Socjalne właściwości użytkowe budynków mieszkalnych w świetle badań ankietowych — Social utility properties of residential buildings in the light of the survey / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 2, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78, Streszcz., Abstr.
9. Characteristic of adaptability – one of basic categories of the social aspect of sustainable housing construction / ORŁOWSKI Z., RADZIEJOWSKA A., Orłowski M., // W: IMST 2017 : 3\textsuperscript{rd} international conference Innovative materials, structures and technologies : Riga, Latvia, 27-29 September 2017 / Riga Technical University. — [Riga : s. n.], 2017. — S. 116. — A. Radziejowska – dod. afiliacja: Bialystok University of Technology
10. Model for assessing ”accessibility” – the basic category in the evaluation of social performance of buildings according to standards PN-EN 16309+A1:2014-12 — Model oceny kategorii „dostepność” – podstawowego czynnika w ocenie socjalnych właściwości użytkowych budynków wg normy PN-EN 16309+Al:2014-12 / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions ; ISSN 0011-4561. — 2017 vol. 8, s. 119–127. — Bibliogr. s. 126–127, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2017-08-25
11. Charakterystyka kategorii „dostępność” – podstawowego elementu aspektu socjalnego budownictwa zrównoważonego — Characteristic of the category ”accessibility” – basic element of the social aspect of sustainable construction / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2017 vol. 16 no. 2, s. 55–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.
12. Proposal of assessment of acoustic comfort – one of basic subcategories of the social aspect of sustainable housing construction / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Jarosław RUBACHA // Przegląd Naukowy : Inżynieria i Kształtowanie Środowiska = Scientific Review : Engineering and Environmental Sciences ; ISSN 1732-9353. — 2018 vol. 27 iss. 3, s. 367–376. — Bibliogr. s. 375–376, Summ.. — tekst: http://iks_pn.sggw.pl/PN81/A13/art13.pdf
13. Weryfikacja metody oceny komfortu akustycznego budynku mieszkalnego — Evaluation of the acoustic comfort of a residential building / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Jarosław RUBACHA // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2018 nr 10, s. 99–103. — Bibliogr. s. 103, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych