Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Przetargi, negocjacje i umowy w budownictwie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-302-IP-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Sobotka Anna (sobotka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Metody tworzenia umów będących istotnym warunkiem sukcesu podjętego przedsięwzięcia budowlanego – jak je tworzyć i jak doprowadzić do ich zawarcia.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe uregulowania prawne dotyczące umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w obrębie budownictwa BUD2A_W02 Kolokwium
M_W002 Zna wybrane zapisy umowy o roboty budowlane i ich konsekwencje, w szczególności konsekwencje o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym BUD2A_W02 Kolokwium
M_W003 Zna zasady wykorzystania mechanizmu konkurencji rynkowej w celu przeprowadzenia postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o roboty budowlane BUD2A_W02 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę zapisów umowy o roboty budowlane i wskazać konsekwencje poszczególnych zapisów, w szczególności konsekwencje o charakterze ekonomicznymi organizacyjnym BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi zorganizować przetarg na wykonawstwo robót budowlanych BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi umiejętnie prowadzić negocjacje umowy o roboty budowlane BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U004 Potrafi dobrać rodzaj umowy do sytuacji, w której podejmuje się roboty budowlane BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi formułować i prezentować opinie dotyczące konsekwencji określonych zapisów umowy o roboty budowlane BUD2A_K04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_K002 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem prowadzącym postępowanie w celu zawarcia umowy o roboty budowlane; postępuje zgodnie z zasadami etyki BUD2A_K02, BUD2A_K03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe uregulowania prawne dotyczące umów o roboty budowlane oraz innych umów zawieranych w obrębie budownictwa + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna wybrane zapisy umowy o roboty budowlane i ich konsekwencje, w szczególności konsekwencje o charakterze ekonomicznym i organizacyjnym + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna zasady wykorzystania mechanizmu konkurencji rynkowej w celu przeprowadzenia postępowania prowadzącego do zawarcia umowy o roboty budowlane + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeprowadzić analizę zapisów umowy o roboty budowlane i wskazać konsekwencje poszczególnych zapisów, w szczególności konsekwencje o charakterze ekonomicznymi organizacyjnym - - - + - - - - - - -
M_U002 Potrafi zorganizować przetarg na wykonawstwo robót budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi umiejętnie prowadzić negocjacje umowy o roboty budowlane + - - + - - - - - - -
M_U004 Potrafi dobrać rodzaj umowy do sytuacji, w której podejmuje się roboty budowlane + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi formułować i prezentować opinie dotyczące konsekwencji określonych zapisów umowy o roboty budowlane - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować samodzielnie, współpracować i kierować zespołem prowadzącym postępowanie w celu zawarcia umowy o roboty budowlane; postępuje zgodnie z zasadami etyki - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Dobra umowa – podstawowe uregulowania prawne, normy bezwzględnie i względnie obowiązujące, zasada swobody umów.
2. Podział umów o roboty budowlane ze względu na zasadę ustalania ceny za przedmiot zamówienia: niezmienna cena, zwrot kosztów; konsekwencje dla stron umowy.
3. Umowa ryczałtowa, umowa na cenę/y jednostkową/e – charakterystyka, uwagi praktyczne.
4. Zwrot kosztów – trudności z ustaleniem rzeczywistych kosztów, wysokość narzutu, sytuacje prowadzące do przyjęcia tej zasady w praktyce.
5. Modyfikacje zasady zwrotu kosztów: gwarantowana maksymalna cena, zmienna skala marży, koszt docelowy.
6. Postępowanie prowadzące do zawarcia umowy o roboty budowlane – wykorzystanie mechanizmu konkurencji rynkowej; wybór sposobu postępowania.
7. Obiektywizacja wyboru wykonawcy robót budowlanych
8. Przetarg – rodzaje przetargów, procedury, zalety i wady przetargu nieograniczonego i ograniczonego.
9. Negocjowanie umów o roboty budowlane: aspekty psychospołeczne i proceduralne, skład zespołu negocjacyjnego.
10. Szczególne rodzaje umów funkcjonujących w obrębie budownictwa – umowa o projektowanie i budowę, umowa o zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym, umowa o projektowanie i zarządzanie budową.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt dokumentacji przetargowej z uwagi na różne rodzaje przetargów, procedury.
Planowanie negocjacji umów o roboty budowlane: aspekty psychospołeczne i proceduralne, skład zespołu negocjacyjnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Liczba terminów zaliczeń wykładów: 1 zwykły i 2 poprawkowe. Warunek zaliczenia ćwiczeń: pozytywna ocena przygotowania się do zajęć i aktywności na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: 0, 5 ze sprawdzianu wiedzy z wykładów + 0, 5 ocena przygotowania się do zajęć i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: podstawy ekonomii, elementy prawa budowlanego, technologia robót budowlanych, organizacja produkcji budowlanej, ekonomika budownictwa, kierowanie procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Borowicz A., System przetargowy jako warunek sprawnego funkcjonowania polskiego budownictwa, Wyd. UŁ, Łódź 2001 .
2. Behmke M., Czajka-Marchlewicz B., Dorska D., Umowy w procesie budowlanym, Wolters Kluwer Polska, 2011.
3. Kosecki A., Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wyd. AGH, Kraków 2015
4. Lapierre Ł., Umowy w procesie budowlanym, PCB, Warszawa 1998
5. Mastermann J.W.E., An Introduction to Building Procurement Systems, E&FN Spon 1992.
6. The Aqua Group Guide to Procurement, Tendering & Contract Administration, Blackwell Publishing 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Kosecki A., Plebankiewicz E., Modelowe ujęcie i komputerowe wspomaganie strategii przetargowej firmy budowlanej, Zeszyt Naukowy AE w Krakowie nr 636, Kraków 2003, str. 31-49
Kosecki A., Umowy o roboty budowlane zawierane według zasady kosztu docelowego, Przegląd Budowlany nr 12/2005, str. 36-41
Kosecki A., Kontraktowanie realizacji serii obiektów budowlanych, w: Technologia i zarządzanie w budownictwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008, str.89-95
Kosecki A., Contracts in the Realization of Construction Projects, rozdział wpracy zbiorowej pt. "Integrated Design and Management of Construction Projects, Wyd. TU of Kosice, Kosice 2013, str. 149-157
Kosecki A. Kontraktowanie realizacji przedsięwzięć budowlanych, Wydawnictwa AGH, Kraków 2015

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych