Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Złożone konstrukcje metalowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-105-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kuchta Krzysztof (ikk@poczta.fm)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozna metody kształtowania i analizy stalowych złożonych układów konstrukcyjnych. Nabędzie umiejętność wykonania ich dokumentacji rysunkowej za pomocą programu CAD z modelowaniem 3D.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06, BUD2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych. BUD2A_W01 Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi identyfikować problemy techniczne wymagające stosowania nietypowych metod analizy. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować złożone metalowe konstrukcje inżynierskie. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie oraz zespołowo pracować w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów inżynierskich. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych konstrukcji inżynierskich. + - + + - - - - - - -
M_W002 Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złożonych systemów konstrukcyjnych. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi identyfikować problemy techniczne wymagające stosowania nietypowych metod analizy. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować złożone metalowe konstrukcje inżynierskie. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie oraz zespołowo pracować w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów inżynierskich. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy: konstrukcja i kształtowanie.
2. Naziemne pionowe zbiorniki cylindryczne na ciecze: projektowanie wg Eurokodu.
3. Hale przemysłowe z transportem wewnętrznym.
4. Zasady kształtowania i wymiarowania torów jezdnych natorowych suwnic
pomostowych.
5. Maszty i wieże o konstrukcji stalowej. Zasady projektowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Opracowanie elementów projektu wykonawczego hali magazynowej z wykorzystaniem
programu Advance Steel (CAD): model 3D, schemat ogólny, przekroje, rysunki
warsztatowe podstawowych elementów nośnych, detale połączeń.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt nr 1
Projekt stalowej konstrukcji nośnej hali przemysłowej o układzie ramowym.
Zakres projektu obejmuje wymiarowanie głównych elementów konstrukcji nośnej
(płatwie, słupy, rygle) i układu stężającego oraz wybranych połączeń elementów ramy
w oparciu o zapisy grupy norm Eurokod.
Projekt nr 2
Projektu zbiornika cylindrycznego z dachem stałym na produkty naftowe. Zakres
projektu obejmuje wymiarowanie elementów prętowej konstrukcji dachu oraz
cylindrycznej powłoki płaszcza zbiornika w oparciu o zapisy grupy norm Eurokod.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia).
Możliwość przystąpienia do egzaminu po uzyskaniu zaliczenia z ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych.
Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1 i 2. Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt +
0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny
z ćwiczeń projektowych.

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych: student uzyskuje ocenę na ostatnich zajęciach laboratoryjnych na
podstawie wykonanego podczas zajęć ćwiczenia.

Ocena z egzaminu:
1) 91 – 100% bardzo dobry (5.0);
2) 81 – 90% plus dobry (4.5);
3) 71 – 80% dobry (4.0);
4) 61 – 70% plus dostateczny (3.5);
5) 50 – 60% dostateczny (3.0);
6) poniżej 50% niedostateczny (2.0).

Ocena końcowa: wyznaczona na podstawie średniej arytmetycznej ważonej z następującym
przypisaniem wag: 0,6 – ocena z egzaminu, 0,4 – ocena z ćwiczeń projektowych i 0,4 – ocena z ćwiczeń
laboratoryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia projektowe w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
Zajęcia laboratoryjne w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat, oraz jest wolne miejsce przy stanowisku.
Zaległości w projekcie związane z nieobecnością usprawiedliwioną (gdy nie ma możliwości odrobienia z innymi grupami) należy odrobić w ciągu 2-ch tygodni i przedstawić je na konsultacjach prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia projektowe i laboratoryjne są obowiązkowe.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Giżejowski M., Ziółko J.: Budownictwo ogólne tom 5. Stalowe konstrukcje budynków. Projektowanie według eurokodów z przykładami obliczeń. Praca zbiorowa pod kierunkiem Giżejowski M., Ziółko J. Arkady 2010.
2. Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 2009.
3. Biegus A.: Stalowe budynki halowe. Arkady, Warszawa 2003.
4. Bogucki W., Żyburtowicz M.: Tablice do projektowania konstrukcji metalowych. Arkady, Warszawa 1996.
5. Rykaluk K.: Konstrukcje stalowe. Kominy, wieże, maszty. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 2005.
6. Łubiński M., Filipowicz A., Żółtowski W.: Konstrukcje metalowe cz. II. Arkady, Warszawa 2004.
7. Ziółko J.: Zbiorniki metalowe na ciecze i gazy. Wydanie 2. Arkady, Warszawa 1986.
8. Ziółko J.: Konstrukcje stalowe. Wytwarzanie i montaż. WSiP, Warszawa 1995.
9. Ziółko J., Włodarczyk W., Mendera Z.: Stalowe konstrukcje specjalne. Arkady, Warszawa 1995.
10. Markiewicz P.: Projektowanie budynków halowych. Vademecum Projektanta. Archi-Plus, Kraków 2004.
11. PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji talowych część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków, 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Machowski A., Kuchta K. „Analiza jakościowa w ocenie interakcyjnych formuł nośności słupów według
PN-EN 1993-1-1 i PN-B-03200:1990”, Inżynieria i Budownictwo, 6/2013,
2) Kuchta K. „Stalowe stężenia tymczasowe w budynkach o konstrukcji murowej i żelbetowej”, Inżynier
Budownictwa, 9/2015,
3) Kuchta K., Tylek I. „O belkach stalowych niewrażliwych na zwichrzenie”, Przegląd Budowlany, 1/2018,
4) Tylek I., Kuchta K., „Wpływ podatności węzłów na przechył zastępczy w pozasprężystej analizie
szkieletów stalowych”, X Konferencja Naukowa „Połączenia i węzły w konstrukcjach metalowych i
zespolonych”, Rzeszów-Bezmiechowa, 17-19 października 2013 r.
5) Kuchta K., Tylek I. „Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych.
Cz. 1. Wykorzystanie więzi rotacyjnej”, Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia, 3/2015
6) Kuchta K., Tylek I. „Stężanie elementów nośnych konstrukcji stalowej za pomocą płyt warstwowych.
Cz. 2. Wykorzystanie więzi translacyjnej”, Izolacje : budownictwo, przemysł, ekologia, 4/2015
7) Tylek I., Kuchta K., Rawska-Skotniczny A., „Human Errors in the Design and Execution of Steel
Structures—A Case Study”, Structural Engineering International, 8/2017,
8) Piekarczyk M., Pięciorak E.: „O zastosowaniach kształtowników profilowanych na zimno jako
podstawowych elementów nośnych w halach”, Inżynieria i Budownictwo, nr 12/2005.
9) Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analiza pracy nadkrytycznej cienkościennej stalowej płatwi ceowej”, XI
Sympozjum Stateczności, Zakopane,11 – 15 września 2006,
10) Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analysis of the post-buckling behaviour of a purlin built from thinwalled
cold formed C profile”, Thin-Walled Structures, nr 10 – 11/2007 (916 – 920 ),
11) Pięciorak E., Piekarczyk M.: “Wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy
trapezowej”. Inżynieria i Budownictwo. Nr 12/2013, s. 651-654. 2013(4p),
12) Pięciorak E.: „Elementy z kształtowników i blach profilowanych na zimno” Nowoczesne rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcje metalowe : XVII ogólnopolskie warsztaty pracy
projektanta konstrukcji : Szczyrk, 7–10 marca 2012 roku. T. 2, Wykłady. — Katowice : Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa,
13) Pięciorak E., Piekarczyk M.: Interaction between zed-purlins and roof sheeting. Eurosteel 2011 : 6th
European conference on Steel and composite structures : research – design – construction : August 31 –
September 2, 2011, Budapest, Hungary. ECCS European Convention for Constructional Steelwork. S.
195–200,
14) Pięciorak E., Piekarczyk M.: Analysis of interaction between cold-formed zed-purlins and steel roof
sheeting. International Conference on Metal Structures : Wrocław, Poland, 15–17 June 2011. S. 218–219.

Informacje dodatkowe:

Przekazane zostaną przez prowadzących na zajęciach.