Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Mosty i komunikacyjne obiekty budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-201-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Ryż Karol (ryzkarol@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z zasadami konstruowania, modelowania, obliczeń statycznych i wymiarowania wybranych typów mostów betonowych, stalowych, zespolonych i drewnianych oraz konstrukcji oporowych i przepustów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W03 Projekt
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania, modelowania i obliczania wybranych typów ustrojów nośnych obiektów mostowych BUD2A_W05, BUD2A_W03 Kolokwium,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania, modelowania i obliczania podpór obiektów mostowych (przyczółki i filary) oraz konstrukcji oporowych BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Projekt,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów mostowych BUD2A_W01, BUD2A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji konstrukcji oporowych BUD2A_W01, BUD2A_W03 Projekt,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane typy betonowych, stalowych, zespolonych i drewnianych obiektów mostowych (ustroje nośne, filary, przyczółki) BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrane typy przepustów i konstrukcji oporowych BUD2A_U03, BUD2A_U01 Projekt,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu obiektów mostowych oraz budowli oporowych BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada poszerzoną wiedzę z zakresu podstawowych elementów konstrukcyjnych i wyposażenia obiektów mostowych, przepustów i konstrukcji oporowych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania, modelowania i obliczania wybranych typów ustrojów nośnych obiektów mostowych + - - + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu konstruowania, modelowania i obliczania podpór obiektów mostowych (przyczółki i filary) oraz konstrukcji oporowych + - - + - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji obiektów mostowych + - - + - - - - - - -
M_W005 Student posiada wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji konstrukcji oporowych + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować wybrane typy betonowych, stalowych, zespolonych i drewnianych obiektów mostowych (ustroje nośne, filary, przyczółki) + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować wybrane typy przepustów i konstrukcji oporowych + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu obiektów mostowych oraz budowli oporowych + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie konieczność podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 78 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego – wybrane typy. Konstruowanie, modelowanie i analiza statyczna. Wymiarowanie.
2. Mosty stalowe i zespolone – wybrane typy. Konstruowanie, modelowanie i analiza statyczna. Wymiarowanie.
3. Mosty drewniane – wybrane typy. Konstruowanie, modelowanie i analiza statyczna. Wymiarowanie.
4. Podpory mostów. Konstruowanie, modelowanie i analiza SGN w zakresie STR, EQU i GEO.
5. Konstrukcje oporowe – kształtowanie, modelowanie, analiza statyczna i wymiarowanie.
6. Przepusty – kształtowanie, modelowanie, analiza statyczna i wymiarowanie.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie projektu koncepcyjnego jednoprzęsłowego, wielodźwigarowego, drogowego mostu zespolonego typu stal-beton, z uwzględnieniem ustroju nośnego, przyczółków, dojazdów oraz przestrzeni podmostowej.
Wymiarowaniu podlega ustrój nośny w zakresie:
- zespolony dźwigar główny (zginanie),
- łączniki pomiędzy płytą żelbetową i dźwigarem stalowym (ścinanie),
- płyta pomostowa (zginanie).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 termin poprawkowy.
Sposoby zaliczenia:
- całość przedmiotu – na podstawie ćwiczeń projektowych i kolokwium zaliczeniowego,
- ćwiczenia projektowe – oddanie projektu i jego obrona.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z kolokwium zaliczeniowego (waga 0,5) i ćwiczeń projektowych (waga 0,5). Aktywna obecność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.
Warunki uzyskania zaliczenia z zajęć projektowych ustala prowadzący na pierwszych zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student uzupełnia zaległości i poddaje się kontroli w ramach konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw mostownictwa, wytrzymałości materiałów, mechaniki teoretycznej i budowli, rysunku technicznego i grafiki komputerowej (Autocad) oraz numerycznych środowisk obliczeniowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa

1 Madaj A., Wołowicki W. — Podstawy projektowania budowli mostowych, Warszawa, 2003, WKŁ
2 Madaj A., Wołowicki W. — Projektowanie mostów betonowych. Warszawa, 2010, WKŁ
3 Karlikowski J., Madaj A., Wołowicki W.: — Mosty zespolone stalowo-betonowe. Zasady projektowania wg PN-EN 1994-2 Warszawa, 2016, WKŁ
4 Ryżynski A., Wołowicki W., Skarżewski J., Karlikowski J. — Mosty stalowe, Warszawa, Poznań, 1984,
PWN
5 Zobel H., Thakaa A. – Mosty drewniane, Warszawa, 2006, WKŁ
6 Madaj A., Wołowicki W. — Budowa i utrzymanie mostów, Warszawa, 2001, WKŁ

Literatura uzupełniająca

7 Biliszczuk J. — Mosty podwieszone. Projektowanie i realizacja, Warszawa, 2006, Arkady
8 Brown D.J. — Mosty. Trzy tysiące lat zmagań z naturą, Warszawa, 2005, Arkady
9 Szczygieł J. — Mosty z betonu zbrojonego i sprężonego, Warszawa, 1972, WKŁ

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ryż. K., Urbański A.: „Analiza statyczna konstrukcji ścianowej z grodzic ze ściągami współpracującej z nasypem kolejowym z wykorzystaniem modelowania MES”, Górnictwo i Geoinżynieria, Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Rok 27, Zeszyt 3-4, Kraków 2003, str. 533-541.

2. Ryż K.: Wzmocnienie kamiennego sklepienia tunelu kolejowego za pomocą współpracującej powłoki wykonanej ze stalowych, falistych paneli cylindrycznych i betonu samozagęszczalnego. Międzynarodowa Konferencja Budownictwo Podziemne 2005, Kraków, 22-24.09.2005. Kwartalnik „Górnictwo i Geoinżynieria”, r.29, z.3/1, 2005, str. 349-362.

3. Ryż K, Urbański A..: Ocena bezpieczeństwa zabytkowego wiaduktu kolejowego o konstrukcji murowej typu sklepionego. Mat. Konf. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „REW-INŻ.’ 2006”, Kraków, 31 maja-2 czerwca 2006.

4. Ryż K.: Technologia wzmacniania sklepionych budowli komunikacyjnych. Miesięcznik „Geoinżynieria, Drogi, Mosty, Tunele” 02/2007 (13), str. 22-28.

5. Ryż K.: „Nowe oblicze przeprawy wiślanej w Bobrku na początku XXI wieku”, Materiały Konferencji Naukowej „Zespolone Konstrukcje Mostowe”, Kraków, 13-15.05.2009, s. 455-468.

6. Ryż K.: „Zastosowanie elementów betonowych ze zbrojeniem sztywnym do wzmacniania i modernizacji mostów zabytkowych”, Czasopismo Techniczne, 2-B/2009, Zeszyt 9, Rok 106, s. 295-305.

7. Ryż K.: „Nowe oblicze przeprawy wiślanej w Bobrku na początku XXI wieku”, Mosty 3/2009, s. 53-58.

8. Ryż K., Flaga Ł.: „Wybrane problemy konstrukcyjne i technologiczne mostów stalowych średnich rozpiętości na przykładzie obiektów na Dunaju i Dnieprze. Czasopismo Budownictwo i Architektura, vol. 7 (2) 2010, s. 5-23, Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury.

9. Wcisło B., Ryż K.: „Selected aspects of composite steel and concrete bridge superstructure design in accordance with PN-EN 1994-2”. Czasopismo Techniczne, 1-B/2011, Zeszyt 3, Rok 108, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 173-184.

10. Ryż K.: „Próba kreacji nowej przestrzeni publicznej w śródmieściu Krakowa – wybrane problemy”. Czasopismo Techniczne, 3-B/2011, Zeszyt 19, Rok 108, Budownictwo, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 305-322.

12. Urbański A., Ryż K., Milczarek P., Wszołek M.: „Projektowanie kolejowego wiaduktu gruntowo-powłokowego z blach falistych. Podejście analityczne i numeryczne”. Czasopismo Techniczne, 3Ś-/2012, Zeszyt 3, Rok 109, Środowisko, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, s. 183-198.

13. Ryż. K, Piwowarczyk K.: „Zastosowanie konstrukcji sprężonej do odciążenia sklepień betonowych zabytkowego mostu kolejowego”. Konferencja naukowo-techniczna KS-2012, Konstrukcje Sprężone, 21-23 marca 2012, Kraków, str. 207-208.

14. Jarek B., Ryż K.: Obiekty inżynierskie w dwupoziomowej strukturze Ronda Mogilskiego w Krakowie. Bridges-Tradition and Future, ed. by Adam Podhorecki, Andrzej Nowak. Bydgoszcz, University of Technology and Life Sciences Press, 2013. pp. 117-140. ISBN 978-83-64235-06-1.

15. Ryż K.: Singapur-nowoczesna metropolia Dalekiego Wschodu. Spojrzenie na wybrane obiekty w przestrzeni publicznej miasta-państwa. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, maj-czerwiec 2014, s. 24-33.
16. Ryż K.:, Modernizacja zabytkowego mostu łukowego z szerokim uwzględnieniem dziedzictwa konstrukcyjno-architektonicznego. Mosty łukowe–dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015, s. 201-208. ISBN 978-83-7125-259-4.

17. Ryż K., Pańtak M., Koncepcja kładki dla pieszych przez Wisłę w Krakowie. Mosty łukowe – dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2015, s. 295-303. – ISBN 978-83-7125-259.

18. Ryż K.: Historyczne budowle Iranu. Spojrzenie na wybitne dzieła światowego dziedzictwa cywilizacyjnego. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, maj-czerwiec 2016, s. 90-98.

Informacje dodatkowe:

Obecność na ćwiczeniach projektowych jest obowiązkowa.
Opuszczenie ponad 20 % ćwiczeń projektowych oznacza brak zaliczenia.