Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Awarie i katastrofy budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-203-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modułu pozwala na zapoznanie się z przyczynami awarii i katastrof budowlanych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie przyczyny występowania awarii i katastrof budowlanych. Posiada wiedzę z zakresu sposobów przeciwdziałania awariom i katastrofom budowlanym. BUD2A_W01, BUD2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu analizy konstrukcji budowlanej w stanie awaryjnym. BUD2A_W03, BUD2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego na skutek różnego rodzaju działań w okresie jego projektowania bądź poszczególnych etapów cyklu życia. BUD2A_W01, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Student zna procedury prawne stosowane w przypadku zaistnienia awarii lub katastrofy budowlanej. BUD2A_W05 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi przeanalizować przebieg awarii lub katastrofy konstrukcji budowlanej. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie awarii i katastrof budowlanych. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie przyczyny występowania awarii i katastrof budowlanych. Posiada wiedzę z zakresu sposobów przeciwdziałania awariom i katastrofom budowlanym. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę z zakresu analizy konstrukcji budowlanej w stanie awaryjnym. + - + - - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę z zakresu oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa obiektu budowlanego na skutek różnego rodzaju działań w okresie jego projektowania bądź poszczególnych etapów cyklu życia. + - + - - - - - - - -
M_W004 Student zna procedury prawne stosowane w przypadku zaistnienia awarii lub katastrofy budowlanej. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi podać przyczyny powstałych awarii i katastrof obiektów budowlanych. + - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi przeanalizować przebieg awarii lub katastrofy konstrukcji budowlanej. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie awarii i katastrof budowlanych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 35 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Ogólna charakterystyka problematyki awarii i katastrof budowlanych. Definicje pojęcia katastrofy i awarii budowlanej. Przypadki awarii i katastrof budowlanych, katastrofy naturalne, katastrofy spowodowanych umyślną działalnością człowieka.

 2. Analiza katastrof spowodowanych ekstremalnymi warunkami meteorologicznymi i hydrogeologicznymi, a w szczególności silnymi wiatrami, intensywnymi opadami atmosferycznymi, powodziami i osuwiskami, a także czynnikami losowymi, takimi jak wybuch gazu czy pożar.

 3. Podstawowe przyczyny awarii i katastrof budowlanych obiektów o konstrukcji betonowej, żelbetowej i sprężonej.

 4. Podstawowe przyczyny awarii i katastrof budowlanych obiektów o konstrukcji metalowej.

 5. Podstawowe przyczyny awarii i katastrof budowlanych obiektów o konstrukcji drewnianej i murowej.

 6. Obowiązki uczestników procesu budowlanego i właścicieli bądź zarządców obiektów w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Opis sposobu postępowania i wymagane do wdrożenia procedury w przypadku zaistnienia awarii lub katastrofy budowlanej.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza przyczynowo-skutkowa wybranych awarii i katastrof budowlanych przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagających obliczenia inżynierskie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena za ćwiczenie laboratoryjne: przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego + sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z ćwiczeń laboratoryjnych. Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup laboratoryjnych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kobiak J., Błędy w konstrukcjach żelbetowych – doświadczenia z ekspertyz, Arkady, Warszawa 1973.1 Augustyn J., Śledziewski E.: Awarie konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1976.
2. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1979.
3. Małyszko L., Orłowicz R.: „Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000.
4. Zurański A.: Nowe normy obciążenia śniegiem a bezpieczeństwo konstrukcji istniejących. Prace ITB nr 19/2008.
5. Jarominiak A., Rosset A. Katastrofy i awarie mostów. Warszawa 1986.
6. Szer J., Katastrofy budowlane. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie — Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226.

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu — Analysis of the causes of damages to church of the Rise of Holly Cross in Podgorz / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 239–248.

Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23.

Rektyfikacja konstrukcji górniczych wież szybowych — The rectification of structures of the mining shaft towers / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 511–520.

Example of the application of jet grouting to the neutralisation of geotechnical hazard in shaft structures / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2015 vol. 37 no. 3, s. 95–99.

Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia — The effect of settlement ventilation duct on technical condition of the shaft top building / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 21–24 maja 2013 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-7663-151-1 ; e-ISBN: 978-83-7663-152-3. — S. 315–322.

Informacje dodatkowe:

Brak