Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Lekkie konstrukcje stalowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-212-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pięciorak Edyta (epiec@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasady konstruowania i wymiarowania lekkich konstrukcji stalowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat konstruowania i wymiarowania lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_W03 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna normy oraz wytyczne projektowania elementów lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_W05 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna aktualnie stosowane obudowy dachów i fasad lekkich konstrukcji stalowych oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania i montażu. BUD2A_W03 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zwymiarować detale konstrukcyjne obudów fasad i dachów lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_U01 Wykonanie projektu
M_U002 Student umie zaprojektować elementy lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_U01 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji z zakresu lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_K01 Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie obudów fasad i dachów lekkich konstrukcji stalowych. BUD2A_K01 Udział w dyskusji,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat konstruowania i wymiarowania lekkich konstrukcji stalowych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna normy oraz wytyczne projektowania elementów lekkich konstrukcji stalowych. + - - + - - - - - - -
M_W003 Zna aktualnie stosowane obudowy dachów i fasad lekkich konstrukcji stalowych oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania i montażu. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zwymiarować detale konstrukcyjne obudów fasad i dachów lekkich konstrukcji stalowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student umie zaprojektować elementy lekkich konstrukcji stalowych. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji z zakresu lekkich konstrukcji stalowych. + - - + - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie obudów fasad i dachów lekkich konstrukcji stalowych. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 106 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 50 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Wykład

Wprowadzenie do lekkich konstrukcji stalowych.
Dachy i fasady w lekkich konstrukcjach stalowych.
Zagadnienia stateczności ogólnej i miejscowej elementów giętych z blach na zimno w lekkich konstrukcjach stalowych.
Wykorzystanie nadkrytycznej rezerwy nośności w projektowaniu elementów giętych z blach na zimno w lekkich konstrukcjach stalowych.
Konstrukcje wsporcze lekkich konstrukcji stalowych. Wymiarowanie płatwi i rygli według wytycznych normy PN-EN 1993-1-3.
Obudowy ścian i dachów z blach trapezowych. Wymiarowanie blachy trapezowej według wytycznych normy PN-EN 1993-1-3.
Połączenia w lekkich konstrukcjach stalowych.

Ćwiczenia projektowe (30h):
 1. Projekt 1

  Projekt wykonawczy obudowy dachu lub fasady lekkiej konstrukcji stalowej.

 2. Projekt 2

  Obliczenie nośności płatwi lub rygla wg wytycznych normy PN-EN 1993-1-3.

 3. Projekt 3

  Obliczanie nośności blachy trapezowej wg wytycznych normy PN-EN 1993-1-3.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1, 2, 3.

Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z projektu. Ocenę 5,0 z projektu otrzymać można w przypadku oddania projektu w terminie.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Po przekroczeniu daty oddawania projektów istnieje możliwość oddania projektu w pierwszej części sesji egzaminacyjnej w godzinach konsultacji prowadzącego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa: ocena z ćwiczeń projektowych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia projektowe w przypadku usprawiedliwionej nieobecności można odrabiać z innymi grupami za zgodą prowadzącego i pod warunkiem że na zajęciach realizowany jest ten sam temat.
Zaległości w projekcie związane z nieobecnością usprawiedliwioną (gdy nie ma możliwości odrobienia z innymi grupami) należy odrobić indywidualnie i przedstawić je na konsultacjach prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zajęcia projektowe składają się z części wykładowej oraz części przeznaczonej na konsultacje projektów. W części zajęć przeznaczonej na konsultacje, każdy student ma obowiązek przedstawić postępy jakie poczynił w projekcie od poprzednich zajęć. Brak postępu w projekcie w stosunku do poprzednich zajęć prowadzi każdorazowo do obniżenia oceny z projektu o 0,5 stopnia. Pięciokrotny brak postępu w projekcie (5 × 0,5) prowadzi do uzyskania oceny negatywnej z projektu. Projekty należy oddawać systematycznie w terminach wskazanych przez prowadzącego na zajęciach. Nie ma możliwości oddania dwóch lub trzech projektów razem w jednym terminie. Temat projektu 2 (3) student otrzyma po uzyskaniu pozytywnej oceny z projektu 1 (2).
Kolejne projekty (2 i 3) wydawane są tylko w trakcie trwania zajęć projektowych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
2. PN-EN 1993-1-3. Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
4. Piekarczyk M.: Wykorzystanie nadkrytycznej rezerwy nośności w projektowaniu konstrukcji stalowych. Monografia 281. Seria Inżynieria Lądowa. Politechnika Krakowska 2002.
5. Bródka J., Broniewicz M., Giżejowski M.: Kształtowniki gięte. Poradnik projektanta. PWT 2006.
6. Bródka J., Garncarek R., Miłaczewski K.: Blachy fałdowe w budownictwie stalowym. Arkady. Warszawa 1999.
7. Goczek J., Supeł Ł.: Kształtowniki gięte w obudowie hal. Politechnika Łódzka 2007.
8. Pięciorak E.: Elementy z kształtowników i blach profilowanych na zimno. XXVII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Szczyrk 2012.
9. Kozłowski A.: Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń wg PN-EN 1993-1-1. Część I i II. Rzeszów 2009 i 2011.
10. 7. Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M.: Eurokod 3-1-1, 3-1-3, 3-1-5, 3-1-8. Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych. Politechnika Łódzka 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pięciorak E.: "Analiza współpracy blachy fałdowej z płatwiami zimnogiętymi”. Praca doktorska. Kraków 2011.
2. Piekarczyk M., Pięciorak E.: „O zastosowaniach kształtowników profilowanych na zimno jako podstawowych elementów nośnych w halach”, Inżynieria i Budownictwo, nr 12/2005.
3. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analiza pracy nadkrytycznej cienkościennej stalowej płatwi ceowej”, XI Sympozjum Stateczności, Zakopane,11 – 15 września 2006.
4. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Analysis of the post-buckling behaviour of a purlin built from thin-walled cold formed C profile”, Thin-Walled Structures, nr 10 – 11/2007 (916 – 920 ).
5. Pięciorak E., Żwirek P.: „Wpływ wygięcia wstępnego na nośność blachy fałdowej” . Izolacje. R. 16 nr 11/12 s. 28–31. 2011 r.
6. Pięciorak E., Piekarczyk M.: “Wybrane zagadnienia projektowania lekkiej obudowy z blachy trapezowej”. Inżynieria i Budownictwo. Nr 12/2013, s. 651-654. 2013(4p).
7. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Lekkie pokrycie dachowe z izolacją pod blachą trapezową w świetle normy EC-3”. Czasopismo Techniczne. Seria Budownictwo, R. 108 z. 18 2-B s. 79–97. 2011r.
8. Pięciorak E., Piekarczyk M.: „Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3” Czasopismo Techniczne. Seria Budownictwo, R. 109 z. 20 s. 113–137. 2012r (5p).
9. Pięciorak E.: „Elementy z kształtowników i blach profilowanych na zimno” Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-materiałowo-technologiczne : konstrukcje metalowe : XVII ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji : Szczyrk, 7–10 marca 2012 roku. T. 2, Wykłady. — Katowice : Polski Związek Inżynierów.
10. Pięciorak E. , Piekarczyk M.: „Doświadczalna ocena wpływu termoizolacji na nośność pokrycia z blachy trapezowej”, 55 Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2009.
6. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Interaction between zed-purlins and roof sheeting. Eurosteel 2011 : 6th European conference on Steel and composite structures : research – design – construction : August 31 – September 2, 2011, Budapest, Hungary. ECCS European Convention for Constructional Steelwork. S. 195–200.
7. Pięciorak E., Piekarczyk M.: Analysis of interaction between cold-formed zed-purlins and steel roof sheeting. International Conference on Metal Structures : Wrocław, Poland, 15–17 June 2011. S. 218–219.

Informacje dodatkowe:

Materiały z przedmiotu “Lekkie konstrukcje stalowe” (po zapisaniu studenta na dany kurs) znajdują się na platformie upel.agh.edu.pl