Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Złożone konstrukcje betonowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-213-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modułu pozwala na zapoznanie się z zasadami konstruowania i wymiarowania złożonych ustrojów konstrukcji żelbetowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu stosowanych metod analizy konstrukcji żelbetowych BUD2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich BUD2A_W01, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednia narzędzia wspomagania inżynierskiego w celu zaprojektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich BUD2A_U03, BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne złożonych żelbetowych obiektów budowlanych BUD2A_U03, BUD2A_U01 Wykonanie projektu,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu teorii żelbetu BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 15 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę z zakresu stosowanych metod analizy konstrukcji żelbetowych + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę na temat projektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać i zastosować odpowiednia narzędzia wspomagania inżynierskiego w celu zaprojektowania złożonych żelbetowych konstrukcji inżynierskich + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować elementy konstrukcyjne złożonych żelbetowych obiektów budowlanych + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zastosować odpowiednie metody w celu podniesienia swoich kompetencji z zakresu teorii żelbetu + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 17 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Idealizacje nieliniowe zachowania się konstrukcji żelbetowych. Redystrybucja sił wewnętrznych w konstrukcjach żelbetowych.
 2. Metodę analogii kratownicowej (metoda S-T) analizy konstrukcji żelbetowych.
 3. Naprężenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach betonowych.
 4. Obliczanie i konstruowanie żelbetowych ustrojów płytowo–słupowych.
 5. Obliczanie i konstruowanie zbiorników żelbetowych (kołowych i prostokątnych), konstrukcji cienkościennych (powłok).
 6. Podstawowe informacje o konstrukcjach: ściany oporowe, kominy, fundamenty pod maszyny.
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Analiza wybranych elementów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagających projektowanie.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt nr 1:
Projekt dwuprzęsłowej belki żelbetowej. Obliczenia statyczne wykonane według teorii:
- sprężystości liniowej,
- sprężystości liniowej z ograniczoną redystrybucją momentów,
- plastycznego wyrównania momentów.

Projekt nr 2:
Projekt stropu płytowo-słupowego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena za ćwiczenie laboratoryjne: przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego + sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: średnia ocen z projektu 1 i 2. Ocena za projekt: 0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z egzaminu (waga 0,5), ćwiczeń projektowych (waga 0,25) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,25). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych/laboratoryjnych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych. Tom I. PWN, Warszawa 2011.
2. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm zwiazanych. Tom II. PWN, Warszawa 2011.
3. Starosolski W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm zwiazanych. Tom III. PWN, Warszawa 2012.
4. Dąbrowski K., Stachurski W., Zieliński J.L.: Konstrukcje betonowe. Arkady. Warszawa 1982.
5. Eurokod 2. Podręczny skrót dla projektantów konstrukcji żelbetowych. Pod redakcją prof. Andrzeja Ajdukiewicza. Stowarzyszenie Producentów Cementu. Kraków 2009.
6. Praca zbiorowa Sekcji Konstrukcji Betonowych KILiW PAN. Podstawy projektowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych według Eurokodu 2. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2006.
7. Pędziwiatr J.: Wstęp do projektowania konstrukcji żelbetowych wg PN-EN 1992-1-1:2008. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wrocław 2010.
8. Łapko A.: Projektowanie konstrukcji żelbetowych. Arkady. Warszawa 2001.
9. Godycki – Ćwirko T.: Mechanika betonu. Arkady. Warszawa 1982.
10. Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement. Kraków 2000.
11. Ajdukiewicz A., Starosolski W.: Żelbetowe ustroje płytowo-słupowe. Arkady. Warszawa 1981.
12. Urban T., Gołdyn M.: Przykłady obliczeń płaskich stropów. Zeszyt 3.
13. PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1. Reguły ogólne i reguły dla budynków.
14. PN-EN 1990:2004 Eurocod. Podstawy projektowania konstrukcji.
15. PN-EN ISO 3766:2002. Rysunek konstrukcyjny budowlany. Uproszczony sposób przedstawiania zbrojenia betonu.
16. PN-EN 1991-1-1:2004. Eurokod1: Oddziaływania na konstrukcję. Część 1.1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy ciężar wlany, obciążenia użytkowe w budynkach.
17. PN-EN 10080:2007. Stal do zbrojenia betonu. Spawalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogólne.
18. Eurokody. Projektowanie Konstrukcji Betonowych według Eurokodów. Zeszyt 2. Projektowanie Konstrukcji żelbetowych. Zeszyty Edukacyjne Buildera. PWB MEDIA Warszawa 2011.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

The top-bar effect in specimens with a single casting point at one edge in high-performance self-compacting concrete / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Krzysztof OSTROWSKI // Journal of Advanced Concrete Technology ; ISSN 1346-8014. — 2018 vol. 16 no. 7, s. 282–292.

The influence of high-strength concrete – rebars bond conditions on the mechanism of its failure / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2017 vol. 69 iss. 4, s. 163–174.

The effect of ribbed reinforcing bars location on their bond with high-performance concrete / P. DYBEŁ, K. Furtak // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2015 vol. 15 iss. 4, s. 1070–1077.

Influence of silica fume content on bond behaviour of reinforcement in HPSCC / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // Magazine of Concrete Research ; ISSN 0024-9831. — 2018 vol. 70 iss. 19, s. 973–983. — Bibliogr. s. 982–983. — Publikacja dostępna online od: 2018-06-22
Experimental assessment of the casting position factor of reinforcing bars in high performance concretes (HPC, HPSCC) / Piotr DYBEŁ, Milena KUCHARSKA // Archives of Civil and Mechanical Engineering / Polish Academy of Sciences. Wrocław Branch, Wrocław University of Technology ; ISSN 1644-9665. — 2019 vol. 19 iss. 1, s. 127–136.

Assessment of the casting position factor in reinforced concrete elements in view of experimental studies / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 2, s. 209–221.

Diagnostyka konstrukcji budownictwa transportowego wykonanych z betonów wysokowartościowych — Diagnosis of transport building structures made of high-performance concrete / WAŁACH Daniel, DYBEŁ Piotr, JASKOWSKA-LEMAŃSKA Justyna // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6 dod.: DVD nr 3 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 10802–10810.

Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23.

Evaluation of load capacity of shaft collar subject to unintended exceptional loads — Ocena nośności głowicy szybowej poddanej niezamierzonym obciążeniom wyjątkowym / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Marek CAŁA, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 2, s. 613–624.

Ocena wpływu konsystencji mieszanki betonowej na przyczepność betonów wysokowartościowych do prętów zbrojeniowych — The analysis of the influence of the concrete slump on the bond high-performance concrete to reinforcement bars / Piotr DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Inżynieria i Budownictwo / Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa ; ISSN 0021-0315. — 2014 R. 70 nr 1, s. 39–42.

Wpływ zawartości pyłu krzemionkowego na sztywność przyczepności betonu wysokowartościowego do prętów zbojeniowych — Effect of silica fume content on the bond stiffness of reinforcement bars in high-performance concrete / Paweł DYBEŁ, Kazimierz Furtak // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2014 R. 19/81 nr 2, s. 106–113. — Bibliogr. s. 112–113.

Informacje dodatkowe:

Egzamin obejmuje cały zakres treści prezentowany na wykładach i pozostałych zajęciach.