Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praca dyplomowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-303-KB-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Konstrukcje budowlane i inżynierskie
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Pawluś Dorota (dpawlus@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci samodzielnie realizują poszczególne etapy pisania dyplomowej pracy magisterskiej zgodne z obowiązującymi wytycznymi na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej BUD2A_W05, BUD2A_W01 Praca dyplomowa
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Praca dyplomowa
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U02 Praca dyplomowa
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy BUD2A_U04 Praca dyplomowa
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01 Praca dyplomowa
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych BUD2A_U03 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Praca dyplomowa
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student wie na czym polega samodzielne pisanie rozprawy naukowej - - - - - - - - - + -
M_W002 Wie jak udowadniać tezę pracy - - - - - - - - - + -
M_W003 Wie z jakich części powinna składać się prawidłowo opracowana praca magisterska - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać zgromadzoną wiedzę podczas pisania pracy - - - - - - - - - + -
M_U002 Umie prezentować i bronić efekty swojej pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Umie wykorzystywać wiadomości zgromadzone podczas studiów w czasie pisania pracy dyplomowej - - - - - - - - - + -
M_U004 Umie efektywnie korzystać ze źródeł książkowych i czasopism naukowych - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie istotę i ważność realizowania rozpraw naukowych - - - - - - - - - + -
M_K002 Rozumie potrzebę samorozwoju naukowego również po zakończeniu studiów - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 550 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 500 godz
Inne 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (0h):

Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej z zakresu budownictwa
Studenci indywidualnie przygotowują treść pracy dyplomowej korzystając z badań literaturowych, baz bibliotecznych elektronicznych, materiałów pozyskanych z zakładów pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem złożenia (rejestracji) pracy dyplomowej jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem studiów, w tym planem studiów, przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy dyplomowej przez opiekuna i recenzenta

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Ustala promotor
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z pracy dyplomowej jest średnią z oceny z recenzji promotora, recenzenta oraz prezentacji pracy.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zasady określa opiekun pracy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie wszystkich przewidzianych planem studiów przedmiotów (zaliczenia i egzaminy).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Affeltowicz J., Ogólne podstawy pisania technicznych prac dyplomowych. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Gdańsk 1980.
2. Burek J., Poradnik dyplomanta, Rzeszów 2001.
3. Jadacka H., Termin techniczny. Pojęcie, budowa, poprawność, Warszawa 2000.
4. Kozłowski R., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych. Z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
5. Młyniec W., Ufnalska S., Scientific communication, czyli jak pisać i prezentować prace naukowe, Poznań 2004.
6. Opoka E., Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Gliwice 2003.
7. Szmigielska T. U., Poradnik dla piszącego pracę dyplomową, Warszawa 2005.

oraz literatura związana bezpośrednio z tematem pracy magisterskiej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Opiekun pracy określa tryb oraz harmonogram realizacji pracy umożliwiający jej terminowe zakończenie. Opiekun pracy zobowiązany jest także do weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.