Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Materiały budowlane w renowacji zabytków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-102-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z materiałami stosowanymi w renowacji obiektów historycznych i zabytkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań materiałowych stosowanych w realizacji prac remontowych obiektów zabytkowych tj. taśmy węglowe, tynki renowacyjne, nanomateriały. BUD2A_W03, BUD2A_W06 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania materiałów stosowanych w renowacji. BUD2A_W02, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Sprawozdanie,
Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości materiałów budowlanych stosowanych w renowacji zabytków BUD2A_U02, BUD2A_U04 Sprawozdanie,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student nabywa umiejętności dokonywania właściwego wyboru dotyczących właściwości materiałów niezbędnych w pracach konserwacyjnych i renowacyjnych BUD2A_U02, BUD2A_U04 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego BUD2A_K01, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Sprawozdanie,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań materiałowych stosowanych w realizacji prac remontowych obiektów zabytkowych tj. taśmy węglowe, tynki renowacyjne, nanomateriały. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student nabywa wiedzy na temat wytwarzania, właściwości i stosowania materiałów stosowanych w renowacji. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student nabywa umiejętności praktycznej oceny właściwości materiałów budowlanych stosowanych w renowacji zabytków + - + - - - - - - - -
M_U002 Student nabywa umiejętności dokonywania właściwego wyboru dotyczących właściwości materiałów niezbędnych w pracach konserwacyjnych i renowacyjnych + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student nabywa umiejętności pracy w grupie w celu zrealizowania zadania badawczego + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Wykład omawia zagadnienia poświęcone nowoczesnym materiałom budowlanym w aspekcie ich wytwarzania, właściwości oraz zastosowania podczas realizacji prac remontowych i renowacyjnych. Przedstawiane są parametry na jakie należy zwracać uwagę podczas prowadzenia prac na obiektach zabytkowych i historycznych oraz kryteria doboru właściwych rozwiązań.
Prezentowane są również tendencje rozwojowe w zakresie materiałów stosowanych w obiektach zabytkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
Na zajęciach laboratoryjnych studenci zapoznają się z praktycznym aspektem doboru i badań właściwości materiałów stosowanych w renowacji obiektów historycznych i zabytkowych. Badane i omawiane są materiały konstrukcyjne i izolacyjne stosowane w pracach renowacyjnych. Celem jest przekazanie studentom wiedzy oraz przede wszystkim praktycznych umiejętności związanych z badaniami właściwości badanych materiałów. Na zajęciach, główny nacisk położony jest na poznanie kluczowych właściwości omawianych materiałów, umiejętności ich praktycznego określenia oraz oceny i weryfikacji przydatności w warunkach realizacji inwestycji budowlanej.
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń wymaga oddania z oceną pozytywną projektów/sprawozdań lub/i zaliczenia
kolokwiów.
Zaliczenie ćwiczeń: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Nie – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: – Obecność obowiązkowa: Tak – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,60 x (ocena z zaliczenia wykładów) + 0,40 x (ocena z ćw. laboratoryjnych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego
przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może
zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: budownictwo ogólne, materiały budowlane, technologia betonu

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
2.Grantham M.G., Concrete Repair. A practical guide. Taylor and Francis, London 2011
3.Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Warszawa 1985.
4.Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego, 2000
5. Praca zbiorowa pod red. Małolepszy J.: Materiały budowalne. Podstawy technologii i metody badań. UWND Kraków 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow,
[Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R.
19 nr 2, s. 70–74.
2. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power
plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-
0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych