Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy konserwacji i renowacji
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-104-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prezentacja rozwoju teorii konserwatorskich w Polsce i na świecie. w oparciu o dokumenty doktrynalne i referencyjne. Wprowadzenie specjalistycznego słownictwa technicznego dotyczącego projektowania konserwatorskiego. Opis metod postępowania w prowadzeniu prac ratunkowych. Zasady implementacji współczesnych technologii w procesie ochrony zabytków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych BUD2A_W05, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada wiedzę o stosowaniu współczesnych technologii w procesie rekonstrukcji i rewitalizacji obiektów budowlanych BUD2A_W05, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować prace modernizacyjne i rewaloryzacyjne w obiektach zabytkowych BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01, BUD2A_U02 Projekt
M_U002 Student potrafi ocenić aktualny stan techniczny obiektów, ocenić układ funkcjonalny w obiekcie budowlanym, dobrać materiały i technologie w procesie projektowym. BUD2A_U04, BUD2A_U03, BUD2A_U01, BUD2A_U02 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie problemy zachowania dziedzictwa kulturowego w sferze społoecznej BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student rozumie istotę i zanczenie współpracy interdyscyplinarnej w procesie projektowym BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o stosowaniu współczesnych technologii w procesie rekonstrukcji i rewitalizacji obiektów budowlanych - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prace modernizacyjne i rewaloryzacyjne w obiektach zabytkowych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić aktualny stan techniczny obiektów, ocenić układ funkcjonalny w obiekcie budowlanym, dobrać materiały i technologie w procesie projektowym. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie problemy zachowania dziedzictwa kulturowego w sferze społoecznej + - - + - - - - - - -
M_K002 Student rozumie istotę i zanczenie współpracy interdyscyplinarnej w procesie projektowym + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 86 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

-Ewolucja poglądów, teorii i koncepcji konserwatorskich na świecie. Violett le Duc, John Ruskin, Alois Riegl – twórcy podstaw współczesnej konserwacji. Rozwój opieki prawnej i społecznej nad zabytkami. Przykłady rozwiązywania problemów konserwatorskich w XVIII, XIX i XX wieku. Rozwój poglądów i teorii konserwatorskich w Polsce. Polska szkoła konserwacji. Pojęcie puryzmu i konserwacji historycznej. Międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. Karta Ateńska, Karta Wenecka, Karta Krakowska. Współczesne kierunki działania przy konserwacji budownictwa murowanego. Podział zabytków na grupy wartościowe. Rodzaje i charakter zabiegów konserwatorskich. Praktyka a teoria w projektowaniu konserwatorskim. Metodyka i zakres naukowo-technicznych badań zagrożeń zabytkowych budowli murowanych oraz klasyfikacja problemów. Zastosowanie współczesnych technologii w procesie rewitalizacji obiektów zabytkowych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Metodyka przygotowania dokumentacji robót konserwatorskich. Podstawy opracowania dokumentacji historycznej. Inwentaryzacja pomiarowa zabytku. Stratygrafia i rozwarstwienie zabytku. Studium źródeł bibliograficznych, archiwalnych i ikonograficznych. Zasady przygotowania dokumentacji konserwatorskiej dla wybranego obiektu zabytkowego. Założenia konserwatorskie – opracowanie programu konserwatorskiego. Realizacja projektu konserwatorskiego – projekt współczesnej witryny w obiekcie zabytkowym. Kompozycja architektoniczna, dobór technologii oraz projekt rozwiązań technicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie ćwiczeń projektowych realizowane jest w formie bieżących korekt prezentowanych projektów oraz oddania opracowania końcowego w postaci planszy konkursowej. Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest oddanie w terminie pracy końcowej.Zaliczenie poprawkowe realizowane jest w formie opracowanie pisemnego pisemnego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8), kolokwium zaliczeniowego (waga 0.2). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń lub odrobienie zajęć z inną grupą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programów graficznych CAD oraz PawerPoint.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i krajobrazie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
2. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, Arkady 1995.
3. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa 1985
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75,
poz. 690 z póżn. zm.
5. Neufert E.,Podręcznik projektowania architektonicznego-budowlanego, Arkady,
Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Modernizm a działalnosc konserwatorska architekta Franciszka Mączyńskiego w latach 1905 – 1919 na terenie opactwa Cystersów w Mogile — Modernism and the preservation work of Franciszek Maczynski in the Cistercian abbey at Mogiła in 1905 − 1919 / Tomasz WIEJA // W: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej : materiały z konferencji naukowej odbytej w klasztorze o o. Cystersów w Krakowie Mogile z okazji 900 rocznicy powstania Zakonu Ojców Cystersów : Poznań – Kraków – Mogiła, 5–10 października 1998 / red. nauk.: Andrzej Marek Wyrwa, Józef Dobosz. — Poznan : Wydawnictwo Poznańskie, 2000
2 Zagadnienia funkcjonowania i ochrony konserwatorskiej podziemnych tras turystycznych
w Polsce — Problems of functioning and conservator’s protection of the underground tourist routes
in Poland / Tadeusz MIKOS, Tomasz WIEJA // W: Kraków 2000 : miedzynarodowa konferencja
konserwatorska = the international conference on conservation : konferencja końcowa: Dziedzictwo
kulturowe fundamentem rozwoju cywilizacji = final conference: Cultural heritage as foundation of
civilisation development : 23–26 pazdziernika 2000 = October 23–26, 2000 : materiały konferencyjne
= conference papers. — [Kraków : s.n, 2000]. — S. 132.
3 Program ochrony konserwatorskiej podziemnych tras turystycznych w Polsce w kontekście
zapisów “Karty Krakowskiej 2000” — Program of the conserve protection of the underground tourists routes in Poland in the context of the text of the “Cracow 2000 Card” / Tomasz WIEJA // W: Zabezpieczanie i rewitalizacja podziemnych obiektów zabytkowych : konferencjanaukowo-techniczna : Kraków– Bochnia 21–22 wrzesnia 2001 r. / red. Tadeusz Mikos, Janusz Chmura ; Wydział Górniczy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kopalnia Soli „Bochnia” [et al.]. — [Kielce] : Wydawnictwo „SCRIPTUM” : współpr. Fundacja „Nauka i Tradycje Górnicze”, 2001. — S. 427–436. — Bibliogr. s. 435
4 Zabytki architektury górniczej w Polsce europejskim dziedzictwem kultury — [Monuments
of mining architecture in Poland – an European heritage of culture] / Tadeusz MIKOS,
Tomasz WIEJA // W: Ochrona zabytków górniczych pod wzgledem organizacyjnym,
prawnym i finansowym : stan obecny i perspektywy : Zabrze – czerwiec 2002 :
[sympozjum] / SITG [Stowarzyszenie Inzynierów i Techników Górnictwa]. — [S. l.] : Wydawnictwo
„Scriptum”, 2002. — S. 57–62.
5 Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na
podziemne trasy turystyczne — The methodology of project works and organizational near
adaptation of antique excavations on underground touristic routs / Tomasz WIEJA, Janusz
CHMURA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława
Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1
34 Rewitalizacja budowli inżynierskich — Revitalization of engineering structures / Tomasz WIEJA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1s. 175–186. — Bibliogr. s. 186,
6 Rewitalizacja historycznych kanałów kanalizacyjnych w projektowaniu podziemnych tras
turystycznych — [Revitalization of historic drainage in the designs for underground tourist
routes] / Karolina WARTAK, Tomasz WIEJA // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne :
inżynieria sanitarna, geoinżynieria, tunelowanie, górnictwo, hydrotechnika, drogi, mosty ;
ISSN 1734-6681. — 2011 R. 6 nr 4 s. 76–80. — Bibliogr. s. 80
7 Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych — Mining
methods for protecting and revitalization of historic underground buildings / Janusz CHMURA,
Tomasz WIEJA // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2010 R. 63 nr 1–4 s. 245–254.
8 Problemy organizacyjne, projektowe i technologiczne w procesie zabezpieczania zabytkowych podziemi / Maciej BARTOS, Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W;Civil And Environmental Engineering Reports, University of Zielona Góra 2015; ISSN 2080-5187 – 2015

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładów – test wielokrotnego wyboru.
Przewidziany jest jeden termin podstawowy i jeden poprawkowy.
Zaliczenie projektu – opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i prezentacja multimedialna – obrona projektu._W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw.odrobienie zajęć). Nie ma możliwości poprawy oceny na wyższą