Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie robót budowlanych II
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-121-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Nabycie przez studentów umiejętności modelowania procesów budowlanych i korzystania z programów komputerowych w podejmowaniu decyzji dotyczących wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu technologii robót budowlanych realizowanych w złożonych warunkach otoczenia zewnętrznego (warunki lokalizacyjne i klimatyczne). BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_W002 Posiada wiedzę na temat realizacji złożonych obiektów budowlanych. Zna zasady i kryteria doboru zestawów maszyn do wykonywania złożonych rodzajów robót. BUD2A_W04, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji bud. z uwzględnieniem rzeczywistych, losowych warunków pracy. BUD2A_U02, BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych. Potrafi w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych. Umie analizować zaprojektowane zestawy z uwzględnieniem różnych kryteriów. BUD2A_U04, BUD2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu technologii robót budowlanych realizowanych w złożonych warunkach otoczenia zewnętrznego (warunki lokalizacyjne i klimatyczne). + - - + - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę na temat realizacji złożonych obiektów budowlanych. Zna zasady i kryteria doboru zestawów maszyn do wykonywania złożonych rodzajów robót. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi organizować pracę na budowie zgodnie z zasadami technologii i organizacji bud. z uwzględnieniem rzeczywistych, losowych warunków pracy. + - - + - - - - - - -
M_U002 Umie dokonać klasyfikacji prostych i złożonych obiektów budowlanych. Potrafi w sposób wariantowy zaprojektować zestawy maszyn do realizacji złożonych procesów budowlanych. Umie analizować zaprojektowane zestawy z uwzględnieniem różnych kryteriów. + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Prefabrykacja
2. Specjalistyczne roboty wykończeniowe
3. Technologie związane z realizacją wykopów głębokich
4. Technologie wykonywania obiektów monolitycznych wysokich/wysokościowych
5. Betonowanie pod wodą
6. Ryzyko w realizacji robót budowlanych
7. Struktury niezawodnościowe zestawów maszyn

Ćwiczenia projektowe (30h):

Realizacja projektów związanych z planowaniem procesów budowlanych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych. Projekty związane będą z podejmowaniem decyzji dotyczących wyboru rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w robotach ziemnych, betonowych, montażowych itp..

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Przedmiot zakończony egzaminem (3 terminy).
2. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest wcześniejsze uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
3. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektów. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1 poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,60 x (ocena z egzaminu) + 0,40 x (ocena z ćw. projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku niewielkich zaległości należy ustalić z prowadzących formę ich wyrównania.
Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Technologia robót budowlanych, Organizacja procesów budowlanych, niezawodność obiektów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Martinek Wł. i inni: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
2. Siemińska-Lewandowska A.: Głębokie wykopy. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 2011.
3. Orłowski Z..: Podstawy technologii betonowego budownictwa monolitycznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
4. Murzewski J.: Niezwodność konstrukcji inżynierskich, Arkady, Warszawa 1989.
5. Runkiewicz L., Kowalewski J.: Zasady oceny bezpieczeństwa konstrukcji żelbetowych, Instrukcja 361/99 ITB, Warszawa 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Badania technologii budowania budynków wielorodzinnych — Examinations building technology of multi-occupied buildings / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura ; ISSN 1644-0633. — 2014 vol. 13 no. 1, s. 91–106
2. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171
3. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6
4. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R. 19 nr 2, s. 70–74.
5. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896- 0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.
6. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018 [Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning Symposium : 18–22 June, 2018

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych