Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Oddziaływania dynamiczne na obiekty budowlane
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-204-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Betlej Michał (mbetlej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Poznanie podstawowych zagadnień związanych z dynamiką budowli oraz oddziaływaniami dynamicznymi na konstrukcje.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje wymuszeń dynamicznych. BUD2A_W01, BUD2A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna podstawowe pojęcia dynamiki budowli, takie jak: schemat dynamiczny konstrukcji, rozkład masy, dyskretyzacja konstrukcji, dynamiczne stopnie swobody. BUD2A_W01, BUD2A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi zamodelować układ budowlany w MES z uwzględnieniem schematu dynamicznego. BUD2A_U01, BUD2A_U04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi opisać analitycznie proste przypadki drgań o jednym stopniu swobody. BUD2A_U01, BUD2A_U04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. BUD2A_K01, BUD2A_K03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania większych problemów mechanicznych i projektowych. BUD2A_K01, BUD2A_K03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje wymuszeń dynamicznych. + - + - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia dynamiki budowli, takie jak: schemat dynamiczny konstrukcji, rozkład masy, dyskretyzacja konstrukcji, dynamiczne stopnie swobody. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi zamodelować układ budowlany w MES z uwzględnieniem schematu dynamicznego. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi opisać analitycznie proste przypadki drgań o jednym stopniu swobody. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi sprawnie komunikować się wykorzystując język mechaniki budowli. + - + - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować w grupie w celu rozwiązania większych problemów mechanicznych i projektowych. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Treść wykładów:
1. Wstęp do dynamiki budowli. Schemat dynamiczny konstrukcji. Rozkład masy. Dyskretyzacja konstrukcji. Dynamiczne stopnie swobody.
2. Równanie ruchu układu o 1 stopniu swobody.
3. Równania ruchu układów dyskretnych. Macierze bezwładności, sztywności. Siły bezwładności. Częstotliwości i postacie drgań nie tłumionych. Ortogonalność drgań.
4. Modele tłumienia i dyssypacji energii. Bilans energii ruchu tłumionego. Macierz tłumienia.
5. Klasyfikacja wymuszeń dynamicznych. Wymuszenia harmoniczne, impulsowe, kinematyczne (obciążenia sejsmiczne i parasejsmiczne), obciążenia ruchome (mosty, tunele).
6. Metody rozwiązania równań ruchu – metoda modalna, bezpośrednia. Drgania ustalone i nieustalone. Amplituda, faza, macierz transmitancji.
7. Sztywność i podatność dynamiczna.
8. Podstawowe schematy dynamiczne. Podstawowe metody rozwiązywania zagadnień inżynierskich. Warunki nośności, użytkowania.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

1. Formułowanie i rozwiązywanie zadań dynamiki budowli w środowisku matlab.
2. Podstawy użytkowania programu MES. Wprowadzanie danych, biblioteka podstawowych elementów skończonych. Zasady modelowania w MES zagadnień dynamicznych obiektów inżynierskich.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Kolokwium z całego zakresu laboratorium. Jeden termin poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z laboratoriów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student może mieć jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na zajęciach laboratoryjnych. Nadrabianie zaległości odbywa się samodzielnie przez studenta z możliwą pomocą prowadzącego w zakresie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1) Wymagana jest znajomość mechaniki budowli w zakresie obciążeń statycznych.
2) Wymagana jest znajomość środowiska Matlab w zakresie podstawowych operacji macierzowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) Roman Lewandowski. Dynamika Konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006
2) Tadeusz Chmielewski, Zbigniew Zembaty. Podstawy Dynamiki Budowli. Arkady, Warszawa 1998
3) Roman Lewandowski. Dynamika Konstrukcji budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2006

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza modalna kompozytowego dyfuzora laminatowego — [Modal analysis of the composite fan stack] / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Materiały Kompozytowe : innowacje, technologie, maszyny : kwartalnik techniczno-informacyjny ; ISSN 2084-1949. — 2018 R. 7 nr 4, s. 19–24. — Bibliogr. s. 24

Informacje dodatkowe:

Nie ma informacji dodatkowych.