Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Awarie, naprawy i wzmocnienie obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-206-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dybeł Piotr (dybel@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modułu pozwala na zapoznanie się z przyczynami awarii konstrukcji budowlanych. Prezentowane są różne sposoby naprawy uszkodzonych konstrukcji w zależności od stanu wytężenie, rozmiaru uszkodzenia oraz możliwości wykorzystania danej technologii naprawy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie przyczyny występowania awarii budowlanych. Posiada wiedzę z zakresu sposobów przeciwdziałania awariom budowlanym. BUD2A_W01, BUD2A_W06 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy, konstruowania i wymiarowania konstrukcji budowlanych. BUD2A_W03, BUD2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student posiada wiedzę na temat metod napraw i wzmacniania konstrukcji budowlanych oraz stosowanych materiałów naprawczych. BUD2A_W05, BUD2A_W01, BUD2A_W03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi analizować przyczyny awarii konstrukcji budowlanych. BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi pozyskiwać aktualne informacje związane z awariami budowlanymi. Wykorzystuje tę umiejętność do prowadzenia rozpoznań przyczyn awarii budowlanych. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi podać sposób naprawy, wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji budowlanych. BUD2A_U04, BUD2A_U01, BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza uzupełniania i poszerzania wiedzę w zakresie naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie przyczyny występowania awarii budowlanych. Posiada wiedzę z zakresu sposobów przeciwdziałania awariom budowlanym. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu analizy, konstruowania i wymiarowania konstrukcji budowlanych. + - + + - - - - - - -
M_W003 Student posiada wiedzę na temat metod napraw i wzmacniania konstrukcji budowlanych oraz stosowanych materiałów naprawczych. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi analizować przyczyny awarii konstrukcji budowlanych. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi pozyskiwać aktualne informacje związane z awariami budowlanymi. Wykorzystuje tę umiejętność do prowadzenia rozpoznań przyczyn awarii budowlanych. + - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi podać sposób naprawy, wzmocnienia uszkodzonych konstrukcji budowlanych. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji zawodowych i osobistych, a zwłaszcza uzupełniania i poszerzania wiedzę w zakresie naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich. - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 150 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 24 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 40 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Ogólna charakterystyka problematyki awarii budowlanych. Definicja pojęcia awarii budowlanej. Przykłady awarii budowlanych.

 2. Obowiązki uczestników procesu budowlanego i właścicieli bądź zarządców obiektów w zakresie bezpieczeństwa obiektów budowlanych. Opis sposobu postępowania i wymagane do wdrożenia procedury w przypadku zaistnienia awarii budowlanej.

 3. Podstawowe metody wzmacniania podłoża gruntowego. Wzmacnianie i przebudowa fundamentów.

 4. Podstawowe metody naprawy i wzmacniania konstrukcji murowych.

 5. Podstawowe metody naprawy i wzmacniania konstrukcji stalowych.

 6. Podstawowe metody naprawy i wzmacniania konstrukcji żelbetowych.

 7. Podstawowe metody naprawy i wzmacniania konstrukcji drewnianych.

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykonanie projektu wzmocnienia wybranych elementów konstrukcyjnych przy wykorzystaniu programów komputerowych wspomagających obliczenia inżynierskie.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Opracowanie projektu naprawy, wzmocnienia wybranych elementów konstrukcyjnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Ocena za ćwiczenie laboratoryjne: przygotowanie do ćwiczenia laboratoryjnego + sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego.

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń laboratoryjnych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Ćwiczenia projektowe:

Ocena z ćwiczeń projektowych: Ocena z projektu (0.5 oceny za projekt + 0.5 oceny za jego obronę. Negatywna ocena z projektu lub z jego obrony prowadzi do negatywnej oceny z ćwiczeń projektowych).

Podstawowym terminem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń projektowych jest koniec zajęć w danym semestrze (ostatnie zajęcia). Student w przypadku niezaliczenia ćwiczeń projektowych w terminie podstawowym ma możliwość jego zaliczenia podczas konsultacji prowadzącego w sesji egzaminacyjnej pierwszej.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z zaliczenia ćwiczeń projektowych (waga 0,5) i ćwiczeń laboratoryjnych (waga 0,5). Aktywność na wykładach może być premiowana przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości powstałych na skutek nieobecności studenta może się odbyć w formie uczestniczenia w zajęciach innych grup projektowych/laboratoryjnych, pod warunkiem realizacji tego samego zagadnienia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Kobiak J., Błędy w konstrukcjach żelbetowych – doświadczenia z ekspertyz, Arkady, Warszawa 1973.1 Augustyn J., Śledziewski E.: Awarie konstrukcji stalowych. Arkady, Warszawa 1976.
2. Mitzel A., Stachurski W., Suwalski J.: Awarie konstrukcji betonowych i murowych. Arkady, Warszawa 1979.
3. Małyszko L., Orłowicz R.: „Konstrukcje murowe. Zarysowania i naprawy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Olsztyn 2000.
4. Zurański A.: Nowe normy obciążenia śniegiem a bezpieczeństwo konstrukcji istniejących. Prace ITB nr 19/2008.
5. Jarominiak A., Rosset A. Katastrofy i awarie mostów. Warszawa 1986.
6. Szer J., Katastrofy budowlane. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018.
7. Materiały konferencyjne: „Awarie budowlane“
8. Materiały konferencji: „Warsztat pracy projektanta konstrukcji”

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Analiza przyczyn katastrofy budowlanej konstrukcji dachowej zespołu pałacowego w Gorzanowie — Analysis of the causes of construction disaster within the roof structure in Gorzanow Palace / Daniel WAŁACH, Piotr DYBEŁ, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Joanna CZAJA // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 20–23 maja 2015 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2015. — ISBN: 978-83-7663-192-9. — S. 219–226.

Analiza przyczyn powstania uszkodzeń kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Podlegórzu — Analysis of the causes of damages to church of the Rise of Holly Cross in Podgorz / Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA, Piotr DYBEŁ // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 239–248.

Diagnostyka podziemnego zbiornika materiału podsadzkowego pod kątem jego bezpiecznej eksploatacji — Diagnosis of an underground backfill storage reservoir with a view of its safe operation / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 18–23.

Rektyfikacja konstrukcji górniczych wież szybowych — The rectification of structures of the mining shaft towers / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia / red. nauk. monografii Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017. — ISBN: 978-83-7663-234-6. — S. 511–520.

Example of the application of jet grouting to the neutralisation of geotechnical hazard in shaft structures / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH, Justyna JASKOWSKA-LEMAŃSKA // Studia Geotechnica et Mechanica ; ISSN 0137-6365. — 2015 vol. 37 no. 3, s. 95–99.

Wpływ osiadania kanału wentylacyjnego na stan techniczny budynku nadszybia — The effect of settlement ventilation duct on technical condition of the shaft top building / Piotr DYBEŁ, Daniel WAŁACH // W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Szczecin–Międzyzdroje, 21–24 maja 2013 / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Architektury. — Szczecin : Wydawnictwo Uczelniane ZUT, 2013 + CD. — ISBN: 978-83-7663-151-1 ; e-ISBN: 978-83-7663-152-3. — S. 315–322.

Informacje dodatkowe:

Brak