Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modernizacja obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-210-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. architekt Wieja Tomasz (wieja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę o ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych BUD2A_W01, BUD2A_W03 Odpowiedź ustna
M_W002 Student posiada wiedzę o stosowaniu współczesnych technologii w procesie modernizacji i przebudowy obiektów. BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować prace modernizacyjne obiektów budowlanych BUD2A_U03, BUD2A_U01, BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
M_U002 Student potrafi ocenić aktualny stan techniczny obiektów oraz opracować zakres prac modernizacyjnych BUD2A_U03, BUD2A_U01, BUD2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy oraz zakresu obowiązków administratorów budynków BUD2A_K01, BUD2A_K04, BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę o ocenie stanu technicznego obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
M_W002 Student posiada wiedzę o stosowaniu współczesnych technologii w procesie modernizacji i przebudowy obiektów. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować prace modernizacyjne obiektów budowlanych + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi ocenić aktualny stan techniczny obiektów oraz opracować zakres prac modernizacyjnych + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość swojej wiedzy oraz zakresu obowiązków administratorów budynków + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 108 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Metodologia prac projektowych i wykonawczych w procesie modernizacji obiektów budowlanych. Zagadnienia materiałowe, konstrukcyjne i wykonawcze w zakresie modernizacji obiektów budowlanych. Współczesne technologie naprawy i wzmacniania żelbetowych elementów konstrukcyjnych. Technologia prac zabezpieczających ruiny. Zastosowanie materiałów z włókien węglowych do wzmacniania struktury konstrukcyjnej obiektów budowlanych. Wykorzystanie żelbetu i konstrukcji stalowych w procesie modernizacji obiektów budowlanych. Konsolidacja i stabilizacja struktur konstrukcyjnych. Przegląd technologii wykonywania napraw i wzmocnień stropów w obiektach budownictwa ogólnego. Metody diagnostyki, naprawy i wzmocnienia drewnianych konstrukcji dachowych. Technologie wzmacniania i zabezpieczania elementów konstrukcyjnych przy rewitalizacji drewnianych budowli zabytkowych.Ochrona i zabezpieczenie budynku przed działaniem wilgoci i wody. Transfer obiektów budowlanych.Problematyka termomodernizacji budynków zabytkowych. Naprawa tynków, pokryć dachowych w modernizowanych obiektach budowlanych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Projekt modernizacji obiektu budowlanego. Zmiana sposobu użytkowania w zadanym obiekcie uzyteczności publicznej. Zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie projektowym.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,8), kolokwium zaliczeniowego (waga 0.2). Obecność i aktywność na wykładach mogą być premiowane przez podniesienie oceny.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość programów graficznych CAD i zagadnień budownictwa ogólnego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Małachowicz E., Konserwacja i rewaloryzacja architektury w zespołach i
krajobrazie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1994.
2. Ślesiński W., Konserwacja zabytków sztuki, Arkady 1995.
3. Borusiewicz W., Konserwacja zabytków budownictwa murowanego, Arkady, Warszawa
1985
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. nr 75,
poz. 690 z póżn. zm.
5. Neufert E.,Podręcznik projektowania architektonicznego-budowlanego, Arkady,
Warszawa 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1 Adaptacja historycznych kanałów kanalizacyjnych na potrzeby podziemnych tras turystycznych
(PTT) — Historic sewage channels adaptation regarding to underground touristic routers / Tomasz
WIEJA, Karolina WARTAK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2011
R. 35 z. 2 s. 573–580. — Bibliogr. s. 580, Streszcz., Summ.
punktacja MNiSW (wg wykazu z 2010): 6.000
2 Adaptacja miedzywojennej fabryki ołówków „Hardtmuth-Lechistan” dla celów dydaktycznych
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie — [Adaptation of a between war pencil factory
“Hardmuth-Lechistan” for teaching purposes at the AGH University of Science and Technology in
Cracow] / Tomasz WIEJA, Tadeusz MIKOS, Janusz CHMURA // W: Dziedzictwo przemysłowe
jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji : doswiadczenia krajowe i zagraniczne :
II konferencja międzynarodowa : Zabrze, 12–13. 05. 2005 r. / Górnośląska Wyższa Szkoła
Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Urzad Miejski w Zabrzu. — Katowice : [GWSH],
2005. — S. 261–266. — Bibliogr. s. 266
3 Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju
turystycznego — Adaptation of underground historical facilities as an element of
activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja
muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski
; Muzeum Zup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Zup Krakowskich,
cop. 2012. — ISBN 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr. — Afiliacja Autorów: Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinzynierii
4 Rewitalizacja budowli inżynierskich — Revitalization of engineering structures / Tomasz
WIEJA // Górnictwo i Geoinzynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tyt. poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3/1
5 Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznych — Architectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

Informacje dodatkowe:

Zaliczenie wykładów – test wielokrotnego wyboru.
Przewidziany jest jeden termin podstawowy i jeden poprawkowy.
Zaliczenie projektu – opracowanie dokumentacji projektowej w formie papierowej i prezentacja multimedialna – obrona projektu._W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych – student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw.odrobienie zajęć). Nie ma możliwości poprawy oceny na wyższą.