Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie robót remontowych i rozbiórkowych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-211-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Radziejowska Aleksandra (aradziej@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zapoznanie się z technologiami stosowanymi podczas prowadzenia prac remontowych i rozbiórkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu istoty robót remontowych, w jaki sposób modyfikują strukturę obiektu. BUD2A_W02, BUD2A_W04, BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe metody przeprowadzania remontów podstawowych elementów (fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, elementów wykończeniowych) obiektów budowlanych, umie dobrać sprzęt do przeprowadzenia tych robót. BUD2A_W01, BUD2A_W02, BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi opracować dokumentację projektową dotycząca robót remontowych oraz robót rozbiórkowych. BUD2A_U02, BUD2A_U04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
M_U002 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BUD2A_U04, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym badania w laboratorium czy to bezpośrednio na obiekcie. BUD2A_K03, BUD2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma wiedzę z zakresu istoty robót remontowych, w jaki sposób modyfikują strukturę obiektu. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe metody przeprowadzania remontów podstawowych elementów (fundamentów, ścian, stropów, więźby dachowej, elementów wykończeniowych) obiektów budowlanych, umie dobrać sprzęt do przeprowadzenia tych robót. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi opracować dokumentację projektową dotycząca robót remontowych oraz robót rozbiórkowych. + - - + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zastosować w praktyce podstawowe zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia + - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość odpowiedzialności, potrafi określić priorytety służące realizacji zadania oraz potrafi pracować w zespole wykonującym badania w laboratorium czy to bezpośrednio na obiekcie. + - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 128 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Definicje pojęć i określeń związanych z robotami remontowymi i rozbiórkowymi. Przyczyny powstawania uszkodzeń elementów konstrukcji budynków.
2. Technologia robót remontowych podstawowych elementów obiektów budowlanych ( wzmocnienie fundamentów, naprawy izolacji przeciwwodnych, naprawy murów, naprawy elementów betonowych i żelbetowych, naprawy złączy prefabrykatów, wzmocnienie stropów, naprawy więźby dachowej).
3. Technologia robót rozbiórkowych, metody rozbiórki obiektów budowlanych, recykling– studium przypadków.
4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prac remontowych i rozbiórkowych. Plan BIOZ.

Ćwiczenia projektowe (30h):

Projekt technologii wykonania wzmocnienia: ław fundamentowych, sklepienia ceglanego, elementów stropów drewnianych i więźby dachowej oraz wykonania izolacji poziomej w ścianie murowanej ceglanej. Projekt technologii rozbiórki budynku użyteczności publicznej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

1. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń projektowych.
2. Zaliczenie ćwiczeń projektowych wymaga oddania z oceną pozytywną projektu z zakresu
przedstawianego na ćwiczeniach. Zaliczenie ćwiczeń projektowych: 1 termin podstawowy i 1
poprawkowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

0,6 x (ocena z zalicz. wykładów) + 0,4 x (ocena z ćw. projektowych)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób odrobienia przez studenta ewentualnych nieobecności na jakiejkolwiek formie zajęć z danego
przedmiotu: opracowanie uzgodnionego z prowadzącym tematu/zagadnienia. Prowadzący może
zaproponować inny termin oddania projektu/ kolokwium/ sprawozdania w celu nadrobienia powstałych
zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Posiadanie wiedzy z zakresu: Budownictwo ogólne, Eksploatacja obiektów budowlanych, Technologia robót budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Martinek Wł. i inni: Technologia robót budowlanych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010.
2. Thierry J., Zaleski S.: Remonty budynków i wzmacnianie konstrukcji, Arkady, Warszawa 1982.
3. Grantham M.G., Concrete Repair. A practical guide. Taylor and Francis, London 2011
4. Borusiewicz W.: Konserwacja zabytków budownictwa murowanego. Warszawa 1985.
5. Małyszko L., Orłowicz R.: Konstrukcje murowe: zarysowania i naprawy. Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Monitoring of buildings in selected stages of service life (SL) – case studies — Monitoring obiektów
budowlanych w wybranych etapach cyklu życia (SL) / Zygmunt ORŁOWSKI, Aleksandra RADZIEJOWSKA
// Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111
z. 6. Budownictwo = Civil Engineering ; ISSN 1897-628X. — 2014 2-B, s. 163-171. — Bibliogr. s. 170-171
2. Diagnostyka i monitoring w ocenie bezpieczeństwa wybranych obiektów budowlanych — Diagnosis
and monitoring of the safety assessment of selected buildings / ORŁOWSKI Zygmunt, RADZIEJOWSKA
Aleksandra // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 6
3. Budowa Cricoteki : projekt, Cz. 1 — Revitalization of buildings of the Podgórze power plant of Cracow,
[Pt. 1] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-0642. — 2015 R.
19 nr 2, s. 70–74.
4. Budowa Cricoteki : wyzwania realizacyjne, Cz. 2 — Revitalization of buildings of the Podgórze power
plant of Cracow, [Pt. 2] / Anna SOBOTKA, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Builder (Warszawa) ; ISSN 1896-
0642. — 2015 R. 19 nr 3, s. 80–83.
5. Executive problems during the realization of the investment in accordance with the LEED certification
requirements – case study / Aleksandra RADZIEJOWSKA, Kazimierz LINCZOWSKI // W: WMCAUS 2018
[Dokument elektroniczny] : World Multidisciplinary Civil engineering – Architecture – Urban planning
Symposium : 18–22 June, 2018
6. Tasks and problems in the buildings demolition works: a case study — Zadania i problemy w rozbiórkach budynków: studium przypadku / A. SOBOTKA, A. RADZIEJOWSKA, J. CZAJA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2015 vol. 61 iss. 4, s. 3–18. — Bibliogr. s. 14, Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-03

Informacje dodatkowe:

Brak informacji dodatkowych