Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Eksploatacja obiektów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-212-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Sagan Joanna (czajaj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu student zapoznaje się z problematyką eksploatacji obiektów budowlanych. Rozważania obejmują zarówno aspekty prawne jak i problemy techniczne występujące na tym etapie cyklu życia obiektu budowlanego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad eksploatacji obiektów budowlanych i regulacji prawnych. Zna prawa i obowiązki właścicieli i zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych. BUD2A_W05, BUD2A_W02, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna formy własności obiektów budowlanych , oraz zasady pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (zasady wyceny) BUD2A_W02 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach,
Wykonanie projektu
M_W003 Rozumie czynniki techniczne wpływające na powstawanie zagrożeń i awarii eksploatowanych obiektów budowlanych. BUD2A_W03, BUD2A_W06 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi ustalić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie BUD2A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy techniczne) BUD2A_U04 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi wykonać analizę kosztów eksploatacji obiektów i wynajmu oraz ustalić czynsz BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Umie wykonać wycenę nieruchomości BUD2A_U02, BUD2A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
M_U005 Potrafi sporządzać dokumentację i książkę obiektu budowlanego. BUD2A_U03 Wykonanie projektu,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na eksploatację budynku BUD2A_K03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 15 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę na temat zasad eksploatacji obiektów budowlanych i regulacji prawnych. Zna prawa i obowiązki właścicieli i zarządców związane z utrzymaniem obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
M_W002 Zna formy własności obiektów budowlanych , oraz zasady pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (zasady wyceny) + - - + - - - - - - -
M_W003 Rozumie czynniki techniczne wpływające na powstawanie zagrożeń i awarii eksploatowanych obiektów budowlanych. + - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi ustalić warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - - - + - - - - - - -
M_U002 Nabywa umiejętności w zakresie prowadzenia kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy techniczne) - - - + - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykonać analizę kosztów eksploatacji obiektów i wynajmu oraz ustalić czynsz - - - + - - - - - - -
M_U004 Umie wykonać wycenę nieruchomości - - - + - - - - - - -
M_U005 Potrafi sporządzać dokumentację i książkę obiektu budowlanego. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie wpływ koncepcji zrównoważonego rozwoju na eksploatację budynku + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Eksploatacja obiektów budowlanych: podstawowe pojęcia, regulacje prawne,
2. Formy własności obiektów budowlanych. Zarządzanie nieruchomościami. Uwarunkowania eksploatacji nieruchomości
3. Prawa i obowiązki właścicieli i zarządców związane z użytkowaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych.
4. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
5. Czynniki techniczne wpływające na powstawanie zagrożeń i awarii eksploatowanych obiektów budowlanych
6. Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych (przeglądy techniczne)
7. Dokumentacja i książka obiektu budowlanego.
8. Analiza kosztów eksploatacji obiektów. Czynsze. Wynajem
9. Obrót nieruchomościami
10. Wycena nieruchomości
11. Eksploatacja budynków a zrównoważony rozwój

Ćwiczenia projektowe (30h):

Ocena wybranych elementów obiektu i obiektu budowlanego z punktu widzenia stanu technicznego, energetycznego, bezpieczeństwa, funkcjonalnego itd. oraz opracowanie planu eksploatacji lub innego fragmentu planu zarządzania nieruchomością. Zapoznanie się (czynne) z książką obiektu budowlanego. Wycena obiektu budowlanego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Znajomość treści wykładów jest weryfikowana w formie kolokwium zaliczeniowego.
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń projektowych jest zaliczenie wszystkich przewidzianych zadań. Liczba terminów zaliczeń: 1 zwykły i 2 poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa z modułu jest średnią arytmetyczną z kolokwium zaliczeniowego i oceny końcowej z ćwiczeń.
Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych przez studenta w trakcie zajęć.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach projektowych student zobowiązany jest do wykonania dodatkowego opracowania w formie pisemnej i/lub prezentacji multimedialnej na temat związany z opuszczonymi zajęciami.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Niziński St., Żółtkowski B.: Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych. Wydawnictwo: MARKAR – B. Ż. Zielonka, 2005r
2.Kusina A.: Eksploatacja obiektów budowlanych. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005.
3. Olearczuk E.: Eksploatacja budynków (mieszkalnych). Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 1999.
4. Pod red. Z. Cygana: Efektywność eksploatacji systemów technicznych. PWN, Warszawa 1990.
5. Lewicki B. Metodyka oceny stanu technicznego konstrukcji budynków wielkopłytowych. ITB. Warszawa 2002.
6. Niezabitowska E., Kucharczyk-Brus B., Masły D.: Wartość użytkowa budynku. Verlag Dashofer Sp. z o.o. Warszawa 2003.
7. Bryx M.(red.): Wprowadzenie do zarządzania nieruch ością. Poltext , Warszawa 2004.
8. Sobczak A.: Plany zarządzania nieruchomościami. Poltext, Warszawa 2007.
9. Źróbek S. (red.): Metodyka określania wartości rynkowej nieruchomości. Educaterra, Olsztyn 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.Wyatt D., Sobotka A., Rogalska M.: Towards a sustainable practice. Facilities, Vol.18, No. 1/2, 2000, pp.76-82.
2.Bucoń R., Sobotka A.: Wyznaczanie zakresu remontu budynku mieszkalnego. Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska. Wydział Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej. — 2013 vol. 12, s. 15–22
3. Sobotka A., Rolak Z.: Analiza energetyczno-ekologiczna budynku mieszkalnego w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. T. 4, Zrównoważony rozwój w budownictwie = Praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Łapko, Mirosława Broniewicza, Jolanty Anny Prusiel; Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. — Białystok : Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, 2008. — ISBN 978-83-60200-33-9 (całość) ; ISBN 978-83-60200-50-6 (t. 4). — S. 307–314. — Bibliogr. s. 314.
4. Kowal A., Przesmycka E., Sobotka A.: Problemy organizacji renowacji osiedla mieszkaniowego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Mieszkanie XXIw., Białystok 8-10 maja 1997, s. 143-148
5. Pająk M., Sobotka A.: Metody wzmocnienia posadowienia zabytkowego budynku i ich ocena za pomocą analizy wielokryterialnej. Górnictwo i Geoinżynieria, 2008 R. 32 z. 2 s. 277–286.
6. Mach B., Sobotka A., Wyatt D.: Problemy renowacji budynków mieszkalnych z elementów wielkowymiarowych w aspekcie „zrównoważonego rozwoju”. na Konferencji Naukowej „Ekologia w inżynierii procesów budowlanych”. Lublin-Kazimierz Dolny, 21-24 maja 1998, s. 71-78.
7. Sobotka A., Bucoń R.: Kierunki rozwoju metod przewidywania okresu użytkowania obiektów budowlanych. Problemy Rozwoju Miast , nr 3/2005, s. 58-67.
8. Bucoń R., Sobotka A.: Niezawodność eksploatacyjna obiektów budowlanych. Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej, Seria: Studia i Materiały, nr 87, 2006, s.183-189.
9. Sobotka A., Rolak Z.: Multi attribute analysis for Eco-energetic assessment of the building life cycle. Technological and Economic Development of Economy, 15 (4), 2009, s. 593-611.
10. Sobotka A., Dudzińska E., Piasecka A.: Zarządzanie zasobami budowlanymi. Problemy Rozwoju Budownictwa, (zm. tytułu na Problemy Rozwoju Miast) 4/2002 , s.16-28
11. Bucon R., Sobotka A.: Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robót remontowych budynków mieszkalnych // W: Modelowanie preferencji a ryzyko’11 / red. nauk. Tadeusz Trzaskalik. — Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, cop. 2011. — (Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego. Studia Ekonomiczne ; ISSN 2083-8611 ; 96). — ISBN 978-83-7246-721-8. — S. 243–254.
12. Sobotka A., Muryjas P.: Komputerowe wspomaganie projektowania termorenowacji budynków. III Konferencja naukowo-techniczna nt."Problemy, projektowania, realizacji i eksploatacji budynków o niskim zapotrzebowaniu na energię – ENERGODOM’96, Politechnika Krakowska, Kraków 16-19 października 1996, Materiały konferencyjne, s.365-372.
13. J. Jaskowska-Lemańska, D. Wałach, J. Sagan, “TECHNICAL CONDITION ASSESSMENT OF HISTORICAL BUILDINGS – FLOWCHART DEVELOPMENT”, Infrastruct. Ecol. Rural AREAS, vol. 4, pp. 1755–1768, 2016.
14. A. Sobotka, J. Sagan, A. Sikora, “Logistyka odzysku w remontach obiektów budowlanych”, Mater. Bud. Technol. rynek, Wykon., vol. 6, pp. 134–136, 2016.

Informacje dodatkowe:

Brak