Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ground improvement and geosynthetics
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
GBUD-2-304-RM-s
Wydział:
Górnictwa i Geoinżynierii
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Renowacja i modernizacja obiektów budowlanych
Kierunek:
Budownictwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Borowiec Anna (anabo@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Presentation of modern techniques aimed at the soil improvement and the strengthen of subsoil parameters in general. Looking closely into the extensive issue of deep soil mixing (DSM). Learning about every aspect of geosynthetics – from its applications based on the analysis of specific problems (case studies) to laboratory and field testing. And finally modeling, a chosen problem in available CAE program.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 The student knows the concepts and issues regarding the principles of design and solving various types of problems in geotechnics as well as the appropriate calculation methods. BUD2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 The student is familiar with some concepts of geosynthetics and their design. BUD2A_W03 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student can find the solution of basic geotechnical problems. BUD2A_U05, BUD2A_U03 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student understands the impact of engineering activities on the natural environment, the risk related to construction and foundation works especially in areas with dense urban infrastructure. BUD2A_K03, BUD2A_K04 Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 The student knows the concepts and issues regarding the principles of design and solving various types of problems in geotechnics as well as the appropriate calculation methods. + - + - - - - - - - -
M_W002 The student is familiar with some concepts of geosynthetics and their design. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student can find the solution of basic geotechnical problems. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student understands the impact of engineering activities on the natural environment, the risk related to construction and foundation works especially in areas with dense urban infrastructure. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 23 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Lectures will cover the subject of:

 • review of modern soil improvement techniques
 • ways of strengthening the parameters of existing subsoil
 • detailed discussion extensive issue of deep soil mixing (DSM) – different methods and types of equipment used
 • the use of geosynthetics – applications based on the analysis of numerous problems (case studies)
 • laboratory and field tests used to establish parameters of the geomaterials and to investigate its behavior and interaction with the soil

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Numerical analysis of different cases of ground improvements and subsoil reinforced with the geosynthetics with the use of CAE programs.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Based on slides presentations, instruction movies and other modern teaching techniques. The online course on the University e-learning platform is also provided.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Case studies and examples will be explain by means of modern CAE programs (Fine Geo, Plaxis et cetera).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

W celu zaliczenia projektu należy zaliczyć test końcowy.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Students are encouraged to download and print presentation before attending the lectures.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Presence in classes is required.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń laboratoryjnych. Inne aktywności mogą być również premiowane.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych nieobecności student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach innej grupy (tzw. odrobienie zajęć) lub do sprawnego uzupełnienia brakującej wiedzy na podstawie informacji (w tym prezentacji) umieszczonych na platformie UPEL.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość z zakresu Mechaniki Gruntów i Budowli Ziemnych – zwłaszcza sposobów modelowania zachowania podłoża gruntowego i metod obliczeniowych stosowanych w geotechnice.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 • S. K. Shukla: An introduction to geosynthetic engineering, CRC Press, 2017
 • Frans B. J. Barends: Introduction to Soft Soil Geotechnique, Content, Context and Application, Technical University Delft / Deltares, May 2011
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Studenci uzyskują również dostęp do platformy e-learningowej wydziału (UPEL), na której zostanie umieszczony kurs o nazwie Ground improvement and geosynthetics zawierający prezentacje z wykładów, przykłady, testy oraz inne informacje (np. filmy z przykładami technologii i realizacji prac fundamentowych).