Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie zdobienia szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-101-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia studentowi wiedzę i umiejętności związane z podstawami teoretycznymi i praktycznymi
metod zdobienia szkieł. Student zdobędzie wiedzę związaną z podstawami fizycznymi, chemicznymi,
podziałem i rodzajem metod zdobienia szkieł oraz pozna w praktyce laboratoryjnej techniki zdobienia
szkieł.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie metody i techniki zdobienia szkieł. CER2A_W03, CER2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna techniki zdodbienia szkła "na zimno" oraz na "gorąco" oraz rozumie ich podstawy chemiczne i fizyczne. CER2A_W03, CER2A_W04 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi opisać oraz scharakteryzować podstawy wybranych technik zdobienia szkieł. CER2A_U05, CER2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawami teoretycznymi w praktycznym i technologicznym projektowaniu i modelowaniu procesu zdobienia szkieł. CER2A_U03, CER2A_U02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi samodzielnie projektować zdobienie wyrobu oraz odpowiednio dobierać lub łączyć techniki zdobienia szkieł. CER2A_U05, CER2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy w pracy inżyniera. CER2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Sprawozdanie,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie metody i techniki zdobienia szkieł. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna techniki zdodbienia szkła "na zimno" oraz na "gorąco" oraz rozumie ich podstawy chemiczne i fizyczne. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi opisać oraz scharakteryzować podstawy wybranych technik zdobienia szkieł. + - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi posługiwać się podstawami teoretycznymi w praktycznym i technologicznym projektowaniu i modelowaniu procesu zdobienia szkieł. + - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi samodzielnie projektować zdobienie wyrobu oraz odpowiednio dobierać lub łączyć techniki zdobienia szkieł. + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do do praktycznego wykorzystania swojej wiedzy w pracy inżyniera. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 125 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 28 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Tematyka wykładów
Podział metod i technik zdobienia szkła.
Zdobienie szkieł „na gorąco” metodą hutniczą: szkła powlekane, nakrapiane,
nitkowane, mozaika szklana, szkła filigranowe, inkrustowanie figuralnie.
Zdobienie szkieł „na zimno” – rzeźbienie i rytowanie szkła, polerowanie (mechaniczne,
chemiczne), matowanie (chemiczne, mechaniczne), lazurowanie, iryzowanie,
metalizowanie, malowanie (trwała, nietrwałe).

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):

1. Artystyczna obróbka szkła sposobem mechanicznym
2. Techniki malowanie na szkle
3. Powierzchniowe zdobienie szkła techniką lazurowania i iryzacji.
4. Projektowanie witraży
5. Dekoracja szkła metodą fusingu.
6. Wyjazd technologiczny: zdobienie szkieł sposobem hutniczym
(powlekanie)/rzeźbienie deseni

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach, aktywny
udział i wykonanie ćwiczeń na laboratoriach.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich
laboratoriów prowadzonych w ramach modułu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) obliczana jest na podstawie wzoru:
OK = 0,4 L + 0,6E
gdzie:
L – ocena z zajęć laboratoryjnych L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych,
K – ocena z egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącymi poszczególne zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu technologii szkła

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Wacław Nowotny “Technologia zdobienia szkła”, WSIP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980.
2. Pr. zb., Technologia szkła” t. 1 i 2, Wyd. Arkady, Warszawa 1987.
3. Wacław Nowotny “Szkła barwne”, Arkady, 1969.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak