Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Technologie zdobienia ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-102-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zakończeniu modułu ma wiedzę, umiejętności i kompetencje do zastosowania odpowiedniej technologii zdobienia wyrobów ceramicznych w celu otrzymania wcześniej zaprojektowanej dekoracji. Zna wszystkie stosowane techniki dekorowania w masie, barwienia szkliwa oraz dekoracji podszkliwnych, wszkliwnych i naszkliwnych. Zna zasady wypalania każdego rodzaju dekoracji w szczególności zastosowania odpowiednich warunków obróbki termicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą materiałów do zdobienia. Zna ograniczenia temperaturowy dotyczące materiałów zdobniczych dla ceramiki. CER2A_W06, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U02, CER2A_K01, CER2A_U03, CER2A_U06 Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna bazy danych, źródła literatury naukowej, technicznej i popularno-technicznej i potrafi z niej korzystać. Potrafi zdrożyć tak uzyskaną wiedzę do praktyki przemysłowej. CER2A_W06, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U05, CER2A_K01, CER2A_U03, CER2A_U06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Dobiera odpowiednie techniki zdobienia bazując o wiedzy dotyczącej tworzyw, szkliw i procesu technologicznego. Zna ograniczenia temperaturowe zastosowania odpowiednich technik zdobienia CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_K01 Sprawozdanie,
Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi zaprojektować i wykonać dekoracje według założeń. Umie zastosować odpowiednie materiały i techniki zdobienie. Potrafi korygować błędy w projekcie lub wykonywaniu. CER2A_W06, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U02, CER2A_U05, CER2A_W02, CER2A_K01, CER2A_U06 Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę dotyczącą materiałów do zdobienia. Zna ograniczenia temperaturowy dotyczące materiałów zdobniczych dla ceramiki. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna bazy danych, źródła literatury naukowej, technicznej i popularno-technicznej i potrafi z niej korzystać. Potrafi zdrożyć tak uzyskaną wiedzę do praktyki przemysłowej. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Dobiera odpowiednie techniki zdobienia bazując o wiedzy dotyczącej tworzyw, szkliw i procesu technologicznego. Zna ograniczenia temperaturowe zastosowania odpowiednich technik zdobienia - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi zaprojektować i wykonać dekoracje według założeń. Umie zastosować odpowiednie materiały i techniki zdobienie. Potrafi korygować błędy w projekcie lub wykonywaniu. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 137 godz
Punkty ECTS za moduł 5 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Technologie zdobienia ceramiki

Rola dekoracji na rozwój firm produkcyjnych
Techniki dekoracji w masie (wyrobu stołowe, płytki ceramiczne)
Zdobienie szkliwami (rodzaje szkliw dekoracyjnych, technologia wytwarzania)
Dekoracje naszkliwne
Dekoracje wszkliwne
Dekoracje podszkliwne
Wypalanie dekoracji
Wady dekoracji

Ćwiczenia laboratoryjne (45h):
Technologie zdobienia ceramiki

Wykonanie dekoracji w wybranych technologiach
Ocena jakości dekoracji
Identyfikacja wad dekoracji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Audiowizualne prezentacje
 • Ćwiczenia laboratoryjne: Samodzielne wykonywanie dekoracji rożnymi technikami
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na wszystkich ćwiczeniach laboratoryjnych.
Zaliczenie kolokwium treści przedstawionych na wykładzie.
aliczenia poprawkowe po uzgodnieniu z prowadzącymi zajęcia

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obowiązkowe uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych. Obowiązek posiadania fartuchów ochronnych
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń laboratoryjnych 60%
Ocena z kolokwium 40%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konieczność zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych, Zasady zaliczenia po uzgodnieniu z prowadzącym ćwiczenie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza dotycząca technologii wytwarzania wyrobów ceramicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
Literatura identyczna jak podana w opisie wykładów

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak.