Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie barwą
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-103-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pasiut Katarzyna (kpasiut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje podstawy pomiaru koloru, systemu zarządzania kolorem i technologii reprodukcji kolorów do dopasowania ich w technologii wydruku.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie metody badań właściwości fizykochemicznych surowców, materiałów ceramicznych i kompozytowych CER2A_W01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i modelowaniu wyrobów ceramicznych CER2A_W03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy i zajwiska zachodzace podczas technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob. Zna i rozumie metody zdobienia ceramiki oraz wdrażania projektów do praktyki. CER2A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich. CER2A_W05 Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby wykorzystania sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych i wyrobów ceramicznych, a także zna techniczne słownictwo angielskie w dziedzinie technologii ceramiki oraz zarządzania produkcją. CER2A_W06 Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W006 Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy inżynierskie poprzez przystosowanie istniejących metod i narzędzi. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. CER2A_U05 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i roziwązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem materiałów ceramicznych. CER2A_U01 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 Potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia techniczne z zakresu dyscypliny inżynieria chemiczna związanej z kierunkiem studiów poprzez dobór technik informacyjno-komunikacyjnych oraz współpracę z innymi osobami w ramach prac zespołowych. CER2A_U03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi planować i przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań z zakresu wzornictwa ceramiki i oceniać te rozwiązania. CER2A_U04 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. CER2A_K02 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym do rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. CER2A_K03 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody badań właściwości fizykochemicznych surowców, materiałów ceramicznych i kompozytowych - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie zasady, metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i modelowaniu wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy i zajwiska zachodzace podczas technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob. Zna i rozumie metody zdobienia ceramiki oraz wdrażania projektów do praktyki. - - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich. - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna i rozumie w pogłębionym stopniu sposoby wykorzystania sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych i wyrobów ceramicznych, a także zna techniczne słownictwo angielskie w dziedzinie technologii ceramiki oraz zarządzania produkcją. + - - - - + - - - - -
M_W006 Potrafi wykonywać zadania i rozwiązywać problemy inżynierskie poprzez przystosowanie istniejących metod i narzędzi. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. + - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i roziwązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem materiałów ceramicznych. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi samodzielnie formułować i rozwiązywać złożone zagadnienia techniczne z zakresu dyscypliny inżynieria chemiczna związanej z kierunkiem studiów poprzez dobór technik informacyjno-komunikacyjnych oraz współpracę z innymi osobami w ramach prac zespołowych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi planować i przeprowadzać pomiary i symulacje komputerowe, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, dokonywać wstępnej oceny ekonomicznej proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań z zakresu wzornictwa ceramiki i oceniać te rozwiązania. + - - - - + - - - - -
M_U004 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu. + - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym do rozwijania dorobku zawodowego, przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 117 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do zarządzania barwą

  Podstawowe definicje, cele zarządzania barwą, przykłady zastosowań w ceramice, przedstawienie potrzeb zarządzania barwą

 2. Barwa i widzenie

  Światło jako promieniowanie elektromagnetyczne, źródła światła, zmiana oświetlenia, widzenie ludzkie, widzenie i pomiar

 3. Kontrola barwy

  Definicja kontroli barwy w systemach zamkniętych i otwartych, wprowadzenie pojęć związanych z zarządzaniem barwą, sposoby odwzorowania barw, wzorce barw

 4. Przestrzenie barwne

  Przedstawienie przestrzeni barwnych: CIE Lab, CMYK, RGB, barwy zależne i niezależne od urządzeń, wewnętrzne skale barwy urządzeń, międzynarodowe konsorcjum barwy

 5. Barwy w liczbach cz. 1

  Podstawowe atrybuty barwy: odcień, nasycenie, jasność, systemy i przestrzenie barw, przestrzenie barw zależne i niezależne od urządzenia

 6. Barwy w liczbach cz. 2

  Przegląd barw CIE, obliczenia składowych trójchromatycznych XYZ, składowe XYZ dla próbek barwnych i dla źródeł światła, diagramy dwuwymiarowe, pomiar różnicy barwy

 7. Przyrządy pomiarowe

  Typy przyrządów, kalibracja oraz dokładność przyrządów, ograniczenia przyrządów pomiarowych

 8. Profile ICC

  Opis struktury profilu z uwzględnieniem nagłówków i tagów (znaczników), identyfikacja wymaganych elementów profilu ICC w profilu monitora, drukarki, przykładowe programy do edycji profili, tablice LUT

 9. Profile monitora

  Profilowanie monitora, tworzenie profilu monitora, karty graficzne i ich tablice LUT

 10. Profile maszyn drukarskich i drukarek

  Proces drukowania, przegląd profilowania drukarek, kalibracja, linearyzacja, wzorniki urządzeń drukujących, dodawanie i tworzenie wzornika

 11. Sposoby oceny profili

  Metody testowania profili, narzędzia testowe, profile wejściowe monitora i urządzeń drukujących

 12. Barwa wyrobów ceramicznych

  Omówienie pochodzenia barwy na wyrobach ceramicznych, sposoby uzyskiwania barwy w ceramice

 13. Narzędzia i urządzenia stosowane w ceramice

  Omówienie sposobów nanoszenia barwnych zdobień w technologii ceramiki, drukarki cyfrowe

Zajęcia seminaryjne (30h):

Omówienie i dyskusja zagadnień dotyczących zarządzania kolorem. Przedstawienie zagadnień zarządzania kolorem w ceramice oraz napotykane problemy. Zapoznanie z aktualnymi urządzeniami wykorzystywanymi w ceramice oraz ich możliwościami. Przedstawienie i omówienie technik zdobienia ceramiki wykorzystującej zarządzanie barwą.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajeciach seminaryjnych oraz pozytywna ocena z kolokwium zaliczeniowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe 85%
Aktywność na zajęciach 15%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości studenta jest indywidualnie uzgadniane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wstępnych i dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Abhay Sharma Zrozumieć color management, 2006 Ergo BTL
2. Bohnen R., S. O’Leary, Fundamentals of Large-Format Color Management, International Reprographic Association
3. Green P., Understanding Digital Color, GATFPress, 1999
4. Greenp., L. MacDonald, Colour Engineering, Wiley, 2002

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak