Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe technologie szkliw dekoracynych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-105-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student pozyskuje wiedzę i umiejętności dotyczących szkliw ceramicznych, Poznaje aspekty dotyczące warunków powstawania szkliw, wewnętrznej struktury. Wie jak obliczać składy szkliw, jak korygować właściwości szkliw. Zna przebieg wypalania. Zna szkliwa dekoracyjne i metody ich wytwarzania. Potrafi dostosować cechy szkliw do czerepu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna teorie dotyczące powstawania szkliw. Umie dobrać surowce do szkliw. Zna warunki i zasady wyliczania składów szkliw (formuła Segera, składy surowcowe) CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U06 Udział w dyskusji,
Odpowiedź ustna,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna zjawiska zachodzące podczas wypalania szkliw. Ma wiedzę jak i kiedy skorygować warunki obróbki cieplnej CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_W03, CER2A_W04 Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skutecznie obliczać i korygować składy. Umie przeliczyć składy. Umie dobrać i zamienić surowce w składach. CER2A_W01, CER2A_K03, CER2A_U01, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U06 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi współpracować z innymi technologami. Ma kompetencja zarządzania pracownikami. Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej i norm. CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_K01 Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna teorie dotyczące powstawania szkliw. Umie dobrać surowce do szkliw. Zna warunki i zasady wyliczania składów szkliw (formuła Segera, składy surowcowe) + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna zjawiska zachodzące podczas wypalania szkliw. Ma wiedzę jak i kiedy skorygować warunki obróbki cieplnej + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skutecznie obliczać i korygować składy. Umie przeliczyć składy. Umie dobrać i zamienić surowce w składach. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi współpracować z innymi technologami. Ma kompetencja zarządzania pracownikami. Potrafi korzystać z literatury specjalistycznej i norm. - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Szkliwa 1

  Szkliwa, geneza, podział, właściwości, sposoby przedstawiania składów. Budowa wewnętrzna, struktura. Szkliwa porcelanowe, szkliwa sanitarne, szkliwa płytkowe. Szkliwa bezpostaciowe, szklano-krystaliczne, metody i techniki modyfikacji właściwości szkliw ceramicznych

 2. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Wypalanie szkliw porcelanowych, sanitarnych, płytkowych, szkliwa dekoracyjne i specjalne. Procesy zachodzące w objętości szkliw.

 3. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Procesy zachodzące na kontakcie szkliwo-masa ceramiczna. Dopasowanie szkliwa do czerepu. Punkty krytyczne procesu wypalania.

 4. Wady szkliw_1

  Podział i identyfikacja defektów szkliw ceramicznych, intensywność występowania, wpływ warunków wypalania na powstawanie defektów

 5. Wady szkliw_2

  Nakłucia i pęcherze, morfologiczna analiza, mechanizm powstawania nakłuć; identyfikacja typów nakłuć, metody zapobiegania

 6. Wady szkliw_3

  Zbieganie się szkliw, niewłaściwe krycie powierzchni wyrobów, łuszczenie, odpryskiwanie (lime pop) i pękanie szkliw, geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 7. Wady szkliw_4

  Zanieczyszczenia szkliw, miejscowe zielone przebarwienia szkliw, niedopalania i przepalanie szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 8. Wady szkliw_5

  Szorstkość, falowanie, dołki na powierzchni szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 9. Wady szkliw_6

  Odcienie barwy, miejscowe matowienia szkliw; geneza, mechanizm powstawania, metody zapobiegania

 10. Szkliwa 2

  Szkliwa, geneza, podział, właściwości, sposoby przedstawiania składów. Budowa wewnętrzna, struktura. Szkliwa porcelanowe, szkliwa sanitarne, szkliwa płytkowe. Szkliwa bezpostaciowe, szklano-krystaliczne, metody i techniki modyfikacji właściwości szkliw ceramicznych

 11. Procesy zachodzące podczas wypalania szkliw

  Reakcje w fazie stałej podczas ogrzewania, reakcje z udziałem fazy ciekłej. Powstawanie nowych faz krystalicznych, zarodkowanie, krystalizacja.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Audiowizualne techniki uczenia. Case study.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, udział w dyskusji

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Obecność na wykładach. Udział w dyskusji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Kolokwium zaliczeniowe 45%
Udział w dyskusji 55%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wstępnych i dodatkowych wymagań

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. R. A. Eppler, D. R. Eppler – Glazes and glass coatings; The American Ceramic Society
2. K. Petris – Ceramic transfer printing; Cerami Publication Co. 2012
3. A. Turner – Surface decoration book; Ed. A. Turner, 2010
4. M. Mills – Surface design for ceramics; LESK&Ceramics, 2008
5. A. Turmer – Surface decoration: Finishing techniques; Ed. A. Turner, 2008
6. A. Turner – Glazes: materials, recipes and techniques; The American Ceramic Society, 2004
7. J. Farris – The complete guide to decorating with ceramic tile; Rockport Publishers, 2007
8. A. Turner – Glazes and Glazing: Finishing Techniques; The American Ceramic Society, 2008
9. V. Sanz, C. Ribes, Y. Bautista, C. Feliu, and Y. Reig – Technical Evolution of Ceramic Tile Digital Decoration; Digital Fabrication 2011

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak