Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komputerowe projektowanie wyrobów ceramicznych (RhinoCeros 3D)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-106-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Gajek Marcin (mgajek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Temat zajęć obejmuje rozszerzony program projektowania bryłowego 3D w programie Rhinoceros 3D. Zajęcia
uwzględniają projektowanie dwuwymiarowe oraz projekty trójwymiarowe na przykładach wyrobów ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu projektowania w programie Rhinoceros 3D oraz wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania oprogramowania do wykonywania projektów 3D dla przemysłu ceramicznego. CER2A_W03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania programu komputerowego Rhinoceros 3D do projektowania i modelowania wyrobów ceramicznych. CER2A_W06, CER2A_W03 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zaprojektować obiekty dwuwymiarowy oraz trójwymiarowe wytwarzane w przemyśle ceramicznym. CER2A_U04, CER2A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb produkcji form i wyrobów ceramicznych. CER2A_U04, CER2A_U01 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy CER2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma rozszerzoną wiedzę z zakresu projektowania w programie Rhinoceros 3D oraz wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania oprogramowania do wykonywania projektów 3D dla przemysłu ceramicznego. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu wykorzystania programu komputerowego Rhinoceros 3D do projektowania i modelowania wyrobów ceramicznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zaprojektować obiekty dwuwymiarowy oraz trójwymiarowe wytwarzane w przemyśle ceramicznym. - - - + - - + - - - -
M_U002 Student umie wykorzystać projektowanie dla potrzeb produkcji form i wyrobów ceramicznych. - - - + - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 120 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów

Tematyka zajęć będzie obejmowała:
Tworzenie obiektów graficznych.Modelowanie precyzyjnie przez wpisywanie współrzędnych, wykorzystanie uchwytów obiektów i narzędzia IntŚlad. Modyfikowanie krzywych i powierzchni poleceniami edycji. Używanie edycji punktów kontrolnych dla modyfikacji krzywych i powierzchni. Analizy modeli. Eksportowanie i importować modeli do i z różnych formatów. Renderowanie modeli.
.

Ćwiczenia projektowe (30h):
Tematy laboratoriów

Tematyka zajęć będzie obejmowała:
Tworzenie obiektów graficznych.Modelowanie precyzyjnie przez wpisywanie współrzędnych, wykorzystanie uchwytów obiektów i narzędzia IntŚlad. Modyfikowanie krzywych i powierzchni poleceniami edycji. Używanie edycji punktów kontrolnych dla modyfikacji krzywych i powierzchni. Analizy modeli. Eksportowanie i importować modeli do i z różnych formatów. Renderowanie modeli.

Zajęcia praktyczne (15h):

Tematyka zajęć będzie obejmowała:
Tworzenie obiektów graficznych z obszaru wyrobów ceramicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia praktyczne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach projektowych, wykonanie zadania na zajęciach projektowych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych (25%) oraz przygotowanie projektu (75%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.rhino3d.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak