Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie komputerowe wyrobów szklanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-107-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Grelowska Iwona (grelowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentom zdobycie wiedzy na temat możliwości wykorzystania oprogramowania CAD w zakresie projektowania wyrobów szklanych oraz tworzenia dokumentacji technicznej projektów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie zakres wykorzystania sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. CER2A_W06, CER2A_W03, CER2A_W05 Projekt,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna zaawansowane możliwości oprogramowania CAD w zakresie wykonywania projektów inżynierskich. CER2A_W06, CER2A_W03, CER2A_W05 Wykonanie projektu
M_W003 Student zna i rozumie zagadnienia związane z modelowaniem i projektowaniem złożonych wyrobów ze szkła w programie CAD. CER2A_W06, CER2A_W03, CER2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wykonać złożony projekt dwuwymiarowy oraz model trójwymiarowy. CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U01, CER2A_U04 Wykonanie ćwiczeń
M_U002 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do projektowania wyrobów ze szkła. CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U01, CER2A_U04 Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. CER2A_K02 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 15 0 0 30 0 0 15 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie zakres wykorzystania sprzętu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania. + - - + - - + - - - -
M_W002 Student zna zaawansowane możliwości oprogramowania CAD w zakresie wykonywania projektów inżynierskich. + - - + - - + - - - -
M_W003 Student zna i rozumie zagadnienia związane z modelowaniem i projektowaniem złożonych wyrobów ze szkła w programie CAD. + - - + - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wykonać złożony projekt dwuwymiarowy oraz model trójwymiarowy. - - - + - - + - - - -
M_U002 Student potrafi wykorzystać oprogramowanie CAD do projektowania wyrobów ze szkła. - - - + - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego aktualizowania i poszerzania wiedzy. + - - + - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Prezentacja zaawansowanych możliwości oprogramowania CAD.
2. Zaawansowane techniki tworzenia modeli dwu- i trójwymiarowych.
3. Dokumentacja techniczna projektów.

Ćwiczenia projektowe (30h):

1. Korzystanie z zaawansowanych możliwości interfejsu CAD.
2. Tworzenie złożonych modeli dwuwymiarowych.
3. Modelowanie obiektów trójwymiarowych.

Zajęcia praktyczne (15h):

1. Opracowanie koncepcji projektu wyrobu szklanego.
2. Realizacja zaplanowanego projektu.
3. Wykonanie dokumentacji technicznej projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
 • Zajęcia praktyczne: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na ćwiczeniach projektowych, wykonanie projektu na zajęciach praktycznych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
 • Zajęcia praktyczne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych (40%) oraz samodzielne przygotowanie projektu w ramach zajęć praktycznych (60%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Indywidualne ustalenia z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza z zakresu obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

https://www.autodesk.com/

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak