Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe technologie w szkle
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-108-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapoznaje Studenta z nowymi trendami i rozwiązaniami w zakresie procesu technologicznego otrzymywania szkła jak i jego przetwórstwie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie nowoczesne rozwiązania technologiczne w technologii szkła. CER2A_W03, CER2A_W04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie potrzebę rozwoju i optymalizacji procesu technologicznego wytwarzania i przetwórstwa szkła. CER2A_W03, CER2A_W04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student rozumie potrzebę optymalizacji procesów technologicznych w wytwarzaniu i przetwórstwie szkła z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. CER2A_W05, CER2A_W04 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane nowe technologie w przemyśle szklarskim. CER2A_U05 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samodzielnie zbierać i krytycznie oceniać informacje związane z proponowanymi nowymi rozwiązaniami w technologii szkła. CER2A_U03, CER2A_U06 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do ciągłego poszukiwania i rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności związanych z technologią szkła. CER2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy w pracy inżyniera. CER2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie nowoczesne rozwiązania technologiczne w technologii szkła. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie potrzebę rozwoju i optymalizacji procesu technologicznego wytwarzania i przetwórstwa szkła. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student rozumie potrzebę optymalizacji procesów technologicznych w wytwarzaniu i przetwórstwie szkła z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować wybrane nowe technologie w przemyśle szklarskim. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zbierać i krytycznie oceniać informacje związane z proponowanymi nowymi rozwiązaniami w technologii szkła. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do ciągłego poszukiwania i rozszerzania swojej wiedzy i umiejętności związanych z technologią szkła. + - - - - - - - - - -
M_K002 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy w pracy inżyniera. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Tematyka wykładów

Surowce alternatywne w technologii szkła,
Recykling odpadów szklistych,
Konstrukcje pieców szklarskich,
Emisje CO2 i NOx – najnowsze rozwiązania,
Nowoczesne metody formowania szkieł,
Sposoby uszlachetniania wyrobów szklanych,

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział studenta w wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0.6 Ob + 0.4 A

gdzie:
Ob – obecność studenta na zajęciach
A – aktywność studenta a zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Glass: Mechanics and Technology, Eric Le Bourhis, John Wiley & Sons, 2008
2. J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.
3. Arun K. Varshneya, “Fundamentals of inorganic glasses”, Elsevier, 2013.

Dodatkowo publikacje i pomoce naukowe podawane na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak