Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowe technologie w ceramice
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-109-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zaliczeniu modułu ma wiedzę dotyczące metod, technik wytwarzania wyrobów ceramicznych w zakresie te technologii wyrobów stołowych, wyrobów sanitarnych, płytek ceramicznych raz galanterii ceramicznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie technologii wyrobów ceramicznych. CER2A_W06, CER2A_W01, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05, CER2A_K01, CER2A_U03, CER2A_U06
M_W002 Ma wiedzę i potrafi korzystać ze źródeł wiedzy poprzez dostępne bazy danych. Wie jak je wdrożyć do praktyki przemysłowej CER2A_W06, CER2A_K03, CER2A_W03, CER2A_U01, CER2A_K02, CER2A_U05, CER2A_U03, CER2A_U06 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wybrać odpowiednie materiały, techniki, urządzenia do aplikacji w technologii wyrobów ceramicznych CER2A_W01, CER2A_U01, CER2A_W05, CER2A_W04, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U05
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma odpowiednie kompetencji w komunikacji, oceniania i podejmowanie decyzji inżynierskich oraz organizacyjncy CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące najnowszych osiągnięć w zakresie technologii wyrobów ceramicznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Ma wiedzę i potrafi korzystać ze źródeł wiedzy poprzez dostępne bazy danych. Wie jak je wdrożyć do praktyki przemysłowej - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wybrać odpowiednie materiały, techniki, urządzenia do aplikacji w technologii wyrobów ceramicznych - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma odpowiednie kompetencji w komunikacji, oceniania i podejmowanie decyzji inżynierskich oraz organizacyjncy - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
Nowe technologie w ceramice

1. Rodzaje tworzyw ceramicznych stosowanych w technologii ceramiki użytkowej
2. Sposoby przedstawiania składów mas, metody obliczanie receptur.
3. Techniki przygotowania mas ceramicznych
4. Techniki formowania
5. Szkliwa ceramiczne
6. Obróbka termiczna mas i szkliw ceramicznych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Prezentacje multimedialne w połączeniu z merytorycznymi dyskusjami podczas zajęć
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uczestnictwo w wykładach oraz zaliczenie kolokwium s treści przekazancyh na wykładach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Obecność
Sposób obliczania oceny końcowej:

Uczestnictwo w zajęciach 25%
Wynik kolokwium 75%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa znajomość technologii ceramiki

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

-

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak