Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty ceramiki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-201-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Pasiut Katarzyna (kpasiut@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje zaawansowane aspekty technologii ceramiki zawierające wiadomości z zakresu projektowania wyrobów ceramicznych oraz doboru mas i szkliw ceramicznych do projektowanego wyrobu. Przedstawia również procesy związane z przygotowaniem oraz wypalaniem wyrobów ceramicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie metody badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców oraz materiałów ceramicznych. Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i modelowaniu wyrobów ceramicznych. Ma wiedzę obejmującą zagadnienia z dyscypliny inżynieria chemiczna. Rozumie procesy i zjawiska zachodzące podczas technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob. Zna i rozumie metody zdobienia ceramiki oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej. CER2A_W01, CER2A_W03, CER2A_W04 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna i rozumie dylematy ekonomiczne związanie z projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów ceramicznych. Posiada wiedze z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania oraz metod analizy statystycznej w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych i wyrobów ceramicznych. Zna techniczne słownictwo angielskie w dziedzinie technologii ceramiki. CER2A_W06, CER2A_W05 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem wyrobów ceramicznych, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych. Potrafi projektować i wytworzyć przy użyciu odpowiednio dobranych technik, metod, narzędzi i materiałów wyroby ceramiczne. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań z zakresu wzornictwa ceramiki i oceniać te rozwiązania. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. CER2A_U01, CER2A_U04, CER2A_U05, CER2A_U03 Zaliczenie laboratorium,
Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy zawodowej. Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_K01 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Referat,
Projekt,
Prezentacja,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie metody badań struktury i mikrostruktury, właściwości fizykochemicznych, mechanicznych i termicznych surowców oraz materiałów ceramicznych. Zna metody, techniki i narzędzia stosowane przy projektowaniu i modelowaniu wyrobów ceramicznych. Ma wiedzę obejmującą zagadnienia z dyscypliny inżynieria chemiczna. Rozumie procesy i zjawiska zachodzące podczas technologii wytwarzania ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob. Zna i rozumie metody zdobienia ceramiki oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej. + - + + - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie dylematy ekonomiczne związanie z projektowaniem i wytwarzaniem wyrobów ceramicznych. Posiada wiedze z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, specjalistycznego oprogramowania oraz metod analizy statystycznej w projektowaniu i modelowaniu procesów technologicznych i wyrobów ceramicznych. Zna techniczne słownictwo angielskie w dziedzinie technologii ceramiki. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę do formułowania i rozwiązywania złożonych problemów związanych z projektowaniem, wytwarzaniem i użytkowaniem wyrobów ceramicznych, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych. Potrafi projektować i wytworzyć przy użyciu odpowiednio dobranych technik, metod, narzędzi i materiałów wyroby ceramiczne. Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty etyczne, a także dokonywać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań z zakresu wzornictwa ceramiki i oceniać te rozwiązania. Potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie. + - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, rozumie znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, a także uczenia się przez całe życie i efektywnego wykorzystania swoich umiejętności w pracy zawodowej. Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, a także przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 247 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 60 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 60 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
 1. Projektowanie wyrobów ceramicznych

  Wykonanie projektu wyrobu z uwzględnieniem doboru masy, szkliwa i zdobienia do projektowanego wyrobu, aspekty doboru masy oraz zdobienia do szkliwa

 2. Model wyrobu
 3. Formy gipsowe
 4. Parametry opisujące masy ceramiczne i metody ich badań
 5. Parametry opisujące szkliwa ceramiczne i metody ich badań
 6. Kontrola jakości

  Wady mas i szkliw ceramicznych

 7. Metody modyfikacji mas i szkliw ceramicznych w celu uzyskania pożądanych właściwości
Ćwiczenia laboratoryjne (60h):
 1. Przygotowanie modelu wyrobu
 2. Przygotowanie formy gipsowej
 3. Przygotowanie masy ceramicznej

  Naważenie, zmielenie, wysuszenie, wyznaczenie temperatur charakterystycznych, skurczliwości masy oraz piroplastyczności

 4. Wykonanie odlewu wyrobu, wypalanie
 5. Przygotowanie szkliwa ceramicznego

  Naważanie, zmielenie, wysuszenie, wyznaczenie temperatur charakterystycznych oraz współczynnika rozszerzalności cieplnej

 6. Szkliwienie wyrobu, wypał
 7. Ocena jakości wykonanych wyrobów
 8. Przygotowanie modelu wyrobu
 9. Przygotowanie formy gipsowej
 10. Przygotowanie masy ceramicznej

  Naważenie, zmielenie, wysuszenie, wyznaczenie temperatur charakterystycznych, skurczliwości masy oraz piroplastyczności

 11. Wykonanie odlewu wyrobu, wypalanie
 12. Przygotowanie szkliwa ceramicznego

  Naważanie, zmielenie, wysuszenie, wyznaczenie temperatur charakterystycznych oraz współczynnika rozszerzalności cieplnej

 13. Szkliwienie wyrobu, wypał
 14. Ocena jakości wykonanych wyrobów
Ćwiczenia projektowe (15h):

1. Wprowadzenie do projektowania wyrobów ceramicznych, dobór surowców naturalnych, metody obliczania składów mas i szkliw ceramicznych w oparciu o analizy chemiczne surowców
2. Wykonanie obliczeń składu masy i szkliwa ceramicznego
3. Zaprojektowanie wyrobu ceramicznego w programie Rhino

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność oraz zaliczenie zajeć projektowych oraz laboratoryjnych jak również pozytywna ocena z egzaminu.
Warunkiem zaliczenia zajęć projektowych jest wykonanie projektu wyrobu oraz zaliczenie kolokwium.
Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest wykonanie modelu, formy gipsowej i wyrobu oraz napisanie sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin 65%
Zajęcia laboratoryjne 25%
Zajęcia projektowe 10%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wyrównanie zaległości studenta jest indywidualnie uzgadniane z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura specjalistyczna podawana na wykładach oraz zajęciach projektowych i laboratoryjnych

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak