Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Modyfikowanie barwy ceramicznych materiałów budowlanych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-204-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Murzyn Paweł (murzyn@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu natury światła widzialnego, percepcji i opisu oraz pomiaru barwy rożnych materiałów, sposobów produkcji i modyfikowania barwy materiałów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów ceramicznych .

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. CER2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. CER2A_W01, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy CER2A_U01 Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CER2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja,
Referat
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów oraz technologii ceramicznych materiałów budowlanych i surowców stosowanych do ich wytwarzania. Ma wiedzę na temat metod modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - + - - - - -
M_W002 Ma podstawową wiedzę o naturze światła, zjawiskach świetlnych, budowie narządu wzroku oraz percepcji barwy. Zna różne modele przestrzeni barw oraz sposoby wyrażania i opisu barwy. Zna rodzaje i możliwości zastosowania aparatury do pomiaru barwy. Zna rożne metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dobrać odpowiednią metodę modyfikacji barwy w zależności od rodzaju ceramicznych materiałów budowlanych. Potrafi wyrażać barwę w rożnych systemach przestrzeni barw oraz dobrać aparaturę do pomiaru barwy - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Zajęcia seminaryjne (30h):

Światło i barwa, natura światła, zjawiska świetlne, źródła światła.
Budowa narządu wzroku, mechanizm widzenia i postrzegania barwy.
Wady w budowie oka i postrzegania barw.
Sposoby wyrażania i opisu barwy – modele przestrzeni barw.
Rodzaje i zastosowanie aparatury do pomiaru barwy.
Ceramiczne materiały budowlane – rodzaje , stosowane surowce, oraz podstawy technologii.
Metody modyfikacji barwy ceramicznych materiałów budowlanych.
Pigmenty ceramiczne.
Rodzaje angob i barwienie za pomocą angob.
Rodzaje szkliw i szkliwienie materiałów ceramicznych.
Zastosowanie surowców wtórnych do barwienia materiałów budowlanych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach, przygotowanie i wygłoszenie referatu na zadany temat, aktywność na zajęciach – udział w dyskusji, zaliczenie kolokwium końcowego.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Wagi poszczególnych składowych oceny: 40% przygotowanie prezentacji na zadany temat, 60% kolokwium zaliczeniowe

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Przygotowanie referatu z zakresu tematu zajęć na których była nieobecność.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Znajomość podstaw technologii ceramicznych materiałów budowlanych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Różewicz A., – Techniki zdobienia ceramicznego; Warszawa; Wyd.Arkady
Zausznica A.,- Nauka o barwie; Warszawa; Wyd.PWN
J. Mielicki: Zarys wiadomości o barwie. Fundacja Rozwoju Polskiej Kolorystyki, Łódź, 1997
Stoch L., – Minerały ilaste; Warszawa; Wyd. Geologiczne
Stolecki J., Małolepszy J.,- Odpady do barwienia cegieł; Ceramika Budowlana 2/1995
Stolecki J., – Modyfikowanie kolorystyki czerepu ceramicznego surowcami wtórnymi; Materiały Budowlane 11/1996
Gawlicki M., Pichór W., Brylska E., Brylicki W., Łagosz A., Nocuń-Wczelik W., Petri M., Pytel Z., Roszczynialski W., Stolecki J. (red. J. Małolepszy) „Materiały budowlane. Podstawy technologii i metody badań”, Wydawnictwo AGH, Kraków 2004
Karaman S., Gunal H., Ersahin S.,- Assesment of clay bricks compressive strength using quantitative values of colour components; Construction and Building Materials 20 (2006) 348-354
Fizyka – dział optyka
Literatura medyczna – Budowa oka; anomalie i wady widzenia barwnego
Bieżąca literatura naukowa

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak