Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Narzędzie i techniki rozwiązywania problemów produkcyjnych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-205-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Partyka Janusz (partyka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student po zakończeniu ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą najnowszych technik efektywnego zarządzania produkcją. Zna i umie wdrożyć narzędzia pomagające rozwiązywać problemy produkcyjne. Posiada świadomość i umiejętność rozeznania “wąskich gardeł” w procesie produkcji podjąć działania korygujące.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CER2A_W05, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
M_W002 CE2A_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów CE2A_W11 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich CER2A_K03, CER2A_K02, CER2A_U04, CER2A_U02, CER2A_W05, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich CER2A_U04, CER2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Studium przypadków ,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne CER2A_K03, CER2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji,
Zaangażowanie w pracę zespołu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma pogłębioną wiedzę z zakresu technologii wytwarzania szkła, ceramiki szlachetnej i artystycznej, szkliw i angob oraz ich właściwości oraz fizykochemii procesów zachodzących na poszczególnych etapach ich wytwarzania, zna metody zdobienia ceramiki i szkła oraz wdrażania projektów do praktyki przemysłowej ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich + - - - - - - - - - -
M_W002 CE2A_W06 ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu i badaniu właściwości materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz opracowania technologii wytwarzania tych materiałów CE2A_W11 ma poszerzoną wiedzę na temat procesów technologicznych, zna podstawowe narzędzia i techniki rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność posługiwania się metodami i technikami służącymi do rozwiązywania prostych i złożonych zadań inżynierskich w tym zadania nietypowe potrafi oszacować aspekty ekonomiczne podejmowanych działań inżynierskich + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość odpowiedzialności za realizowane samodzielnie i zespołowo zadania, potrafi kierować zespołem prawidłowo interpretuje i rozstrzyga problemy technologiczne + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 85 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Wprowadzenie do tematyki zajęć

  Problem – problem produkcyjny, organizacyjny i inny, przyczyny, efektywność rozwiązywania problemów produkcyjnych, przełożenie efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych na funkcjonowanie organizacji

 2. Koszty produkcji, zależność efektywności produkcji od jakości

  Rachunek wyników w firmach produkcyjnych, analiza kosztów produkcji, koszty jednostkowe wytwarzania, techniczny koszt wytwarzania, analiza szczegółowa technicznego kosztu wytwarzania wyrobów

 3. Praca zespołowa

  Praca zespołowa – możliwość podniesienia efektywności rozwiązywania problemów produkcyjnych, jak zbudować efektywnie pracujący zespół, efekt synergii pracy zespołów problemowych

 4. Zarządzanie projektami – systemowe podejście do pracy zespołowej

  Metodologia zarządzania projektami, zarządzanie przez projekty, cechy projektów, fazy realizacji projektów, ryzyko w zarządzaniu projektami

 5. Mapowanie procesów produkcyjnych

  Czym jest mapowanie procesów produkcyjnych, rodzaje mapowania; MP – mapowanie procesu, VSM – mapowanie strumienia wartości, wartość dodana w produkcji, cele mapowania procesów produkcyjnych, wynik mapowania procesów produkcyjnych

 6. Proste narzędzia rozwiązywania problemów – 5 x dlaczego

  Czym jest metoda 5xdlaczego, możliwości i ograniczenie metodyki 5xdlaczego – przykłady

 7. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – Burza mózgów

  Jak organizować burzę mózgów, cechy moderatora, ograniczenia burzy mózgów

 8. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza Paretto-Lorenza

  Analiza 80:20, analiza ABC, kiedy stosować analizy karetto-Lorenza, jak wykorzystywać wyniki analiz, ciągłe doskonalenie jako wynik analiz Paretto-Lorenza

 9. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – diagram Ishikawy

  Diagram przyczynowo skutkowy, możliwości zastosowania, najczęstsze błędy stosowania diagramu Ishikawy, możliwości analiz błędów w oparciu o diagram przyczynowo-skutkowy

 10. Narzędzia rozwiązywania problemów produkcyjnych – analiza SWOT

  Analiza mocnych i słabych stron, informacje płynąca z analizy SWOT, ograniczenia metody SWOT, zastosowanie wyników analizy SWOT w funkcjonowaniu firmy produkcyjnej

 11. TPS (Lean Manufaturing, Kaizen, TPM)

  Japońskie systemy zarządzania produkcją, porównanie zachodnich i japońskich systemów zarządzania, jak zmienić mentalność pracownika, efekty wdrażania TPS na produkcji

 12. Narzędzia TPS – 5S

  5S (selekcja, systematyka, sprzątanie, standaryzacja, samodyscyplina) – etapy wdrażania, 5S – jako sposób ujawniania słabości procesu zarządzania w wytwarzaniu wyrobów

 13. Narzędzia TPS – SMED-OEE

  Co to znaczy SMED, czym są przezbrojenia w firmach produkcyjnych, przezbrojenia w przemyśle ceramicznym, analiza I możliwości podniesienia efektywności procesów przezbrajania linii produkcyjnych

 14. Jak sprawnie wdrażać nowoczesne techniki poprawy efektywności produkcji

  Kompendium dotyczące metodyki wdrażania technik poprawy efektywności produkcji

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Uzyskanie pozytywnej oceny z semianrium oraz kolokwiu z nabytej wiedzy na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Merytoryczna ocena prezentacji: 50%
Sposób przeprowadzenia prezentacji: 20%
Aktywność podczas seminarium: 15%
Znajomość pozyskiwanej samodzielnie wiedzy: 15%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konsultacje z prowadzącym zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1.J.P. Womack – The Machine That Changed the World: The Story of Lean Production; Harper Perennial 1991
2.J. P. Womack, D.T. Jones – Lean Thinking; Wyd. Simon&Schuster 2003
3.T. Ohno – Toyota Production System, Bayond Large-Scale Prodution; Productivity Inc. 1988
4.M.Rother, J. Shook – Learning to See: Value Stream Mapping to create Value and Eliminate Muda; Lean Enterprise Institute 2003
5.Sławomir Wawak – Zarządzanie jakością — teoria i praktyka; Wyd. Exlusive, 2010
6.Kaoru Ishikawa – Total Quality Control The Japanese Way, Business & Economics 1985
7.E.M. Goldratt – Cel, doskonałość w produkcji, Mint Books, 2007
8.M. Bockhiven – Lean Manufacturing – Praktyczny przewodnik od wiedzy do rezultatów, MotBetter 2003

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak