Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Optyka i spektroskopia szkieł
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-213-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zapewnia Studentowi zdobycie wiedzy w zakresie zjawisk optycznych i charakterystyki optycznej szkieł. Student zostanie zapoznany m.in. z transmisją i selektywną absorpcją światła, zjawiskiem luminescencji, refrakcji i dyspersji. W trakcie zajęć przedstawione zostaną podstawy metod badania właściwości optycznych szkieł szkieł (spektroskopia elektronowa UV/VIS oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni) a także szkła o szczególnych właściwościach optycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. CER2A_W01, CER2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi CER2A_W01, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni CER2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) CER2A_U03, CER2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wykonanie ćwiczeń
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. CER2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Wykonanie ćwiczeń
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych CER2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 ma rozszerzoną wiedzę o zjawiskach optycznych w szkłach takich jak: transmisja i selektywna absorpcja światła, zjawisko luminescencji spontanicznej i wymuszonej, załamanie i dyspersja światła. - - - - - + - - - - -
M_W002 posiada wiedzę o nieliniowości właściwości optycznych oraz zjawiskach optycznych uwarunkowanych procesami foto-chemicznymi - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna metody spektroskopowe:spektroskopia elektronowa (UV-VIS) oraz spektroskopia oscylacyjna w podczerwieni - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać widma spektroskopowe (FTIR, UV-VIS) do charakterystyki strukturalnej szkieł; zna zasady powstawania widm, umie omówić zjawiska optyczne w szkłach charakterystyczne dla danej grupy szkieł (np. barwne, optyczne itd) - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 potrafi pracować w zespole, przeprowadzić pomiary spektroskopowe i interpretować wyniki badań. - - - - - + - - - - -
M_K002 Student rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się w tym podnoszenia kompetencji zawodowych - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 7 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminariów

Szkło jako materiał o szczególnych właściwościach optycznych;
Załamanie światła i dyspersja optyczna;
Nieliniowość optyczna;
Zjawisko barwy;
Luminescencja i akcja laserowa;
Wykorzystanie zjawisk optycznych w szkłach specjalnych;
Spektroskopia w podczerwieni i jej zastosowanie w badaniach strukturalnych szkieł;
Spektroskopia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach szkieł;
Cwiczenia praktyczne:
Charakterystyka optyczna szkieł barwnych;

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez: aktywny udział i opracowanie zagadnień naukowych na seminariach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK=0,6Kz + 0,3P +0,1Ob

gdzie:
Kz- kolokwium zaliczeniowe
P-sprawozdanie z zajęć praktycznych
Ob – obecność na zajęciach

Procent uzyskanych punktów jest przeliczany na ocenę końcową zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniany indywidualnie ze Studentem.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy fizyki, matematyki i chemii.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

“Optyka i spektroskopia szkieł” Prace Komisji Nauk Ceramicznych – Ceramika 58, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków 1999
“Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 1” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 73, Kraków 2012
“Technologia Szkła. Właściwości fizykochemiczne, Metody badań Cz. 2” Praca zbiorowa, Ceramika vol. 113, Kraków 2012.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak