Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Spektroskopia oscylacyjna ciała stałego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-215-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Mozgawa Włodzimierz (mozgawa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach omówione zostaną kierunki wykorzystania metod spektroskopii oscylacyjnej w badaniach ciał stałych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych CER2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych CER2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Wynik testu zaliczeniowego,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. CER2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych CER2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. CER2A_K02, CER2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Wynik testu zaliczeniowego
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma poszerzoną wiedzę z zakresu stosowania spektroskopii oscylacyjnej w badanach ciał stałych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma podbudowaną teoretycznie i poszerzona wiedzę o czynnikach wpływających na postać widm oscylacyjnych ciał stalych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi dobrać odpowiednią technikę pomiaru widm ciała stałego metodami spektroskopii oscylacyjnej. - - - - - + - - - - -
M_U002 Student potrafi interpretować widma oscylacyjne ciał stalych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę zdobywania wiedzy z zakresu metod spektroskopowych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 11 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 3 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Podstawy teoretyczne spektroskopii oscylacyjnej i jej zastosowanie w badaniach ciał stałych

1. Podstawowe pojęcia spektroskopii oscylacyjnej.
2. Czynniki determinujące kształt widm w podczerwieni i Ramana ciał stałych.
3. Reguły wyboru dla ciał stałych.
4. Rodzaje drgań, drgania sieciowe.
5. Podstawy analizy grupowo teoretycznej dla ciał stałych. 6. 6.Budowa i działanie spektrometrów w podczerwieni i Ramana.
7. Porównanie spektrometrów dyspersyjnych i fourierowskich.
8. Techniki pomiarowe i obszary ich zastosowań w badaniach ciał stałych.
9. Specjalne metody spektroskopowe.
10. Pomiary niskotemperaturowe. Prezentacje studentów cz. I.
11.Interpretacja widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. II.
12.Zastosowania analityczne widm ciał stałych. Prezentacje studentów cz. III.
13.Wykorzystanie programów komputerowych w procesie interpretacyjnym widm. Prezentacje studentów cz. IV.
14.Dekompozycja widm ciał stałych.
15.Zajęcia kończące.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Wykład, temat do samodzielnego opracowania, dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Ocena z testu zaliczeniowego daje pierwszą część oceny z zajęć seminaryjnych (T)
Ocena za prezentację daje drugą część oceny z zajęć seminaryjnych (P)
Ocena z seminariów jest średnią arytmetyczną ocen z testu i prezentacji ((T+P)/2)
W przypadku jeżeli student nie uzyskał oceny pozytywnej w pierwszym terminie ocena
odpowiednio T lub P jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych we wszystkich terminach.
Jeżeli średnia jest niższa niż 3.0 a student uzyskał ocenę pozytywną przyjmuję się ocenę 3.0.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia rozpoczynają się o godzinie określonej w planie zajęć; zajęcia realizowane są zgodnie z przedłożonym harmonogramem.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest równa ocenie z zajęć seminaryjnych.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zajęcia seminaryjne są obowiązkowe.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawowa wiedza o spektroskopowych metodach badań materiałów.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

. A. Bolewski, W. Żabiński (red.): „Metody badań minerałów i skał”, WG, Warszawa 1988.
2. Z. Kęcki: „ Podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1992.
3. J. Konarski: „Teoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej”, PWN, Warszawa 1991.
4. J.M. Janik (red.): „Fizyka Chemiczna”, PWN, Warszawa 1989.
5. S. Bhagavantam, T. Venkatarayudu, “Theory of Groups and its Application to Physical Problem”, Academic Press, New York, London 1969 .
6. P.M.A. Sherwood: „Vibrational spectroscopy of solids”, Cambridge at the University Press, 1972.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak