Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bioetyka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-216-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Cholewa-Kowalska Katarzyna (cholewa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przedstawione zostaną zagadnienia z zakresu podstawowych problemów współczesnej bioetyki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu społecznego, kulturowego i religijnego w medycynie i bioinżynierii.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. CER2A_W03, CER2A_W04 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie CER2A_W01, CER2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. CER2A_W05 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. CER2A_U03, CER2A_U01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. CER2A_K01, CER2A_K02 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. CER2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę z zakresu podstawowych problemów bioetyki, operuje terminologią z obszaru etyki w dziedzinie inżynierii biomedycznej i medycyny. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna etyczne zasady prowadzenia badań naukowych, zagrożenia i nadużycia we współczesnej nauce i medycynie + - - - - - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe postawy i dylematy bioetyczne związane z rozwojem nauk biologicznych i technologii medycznych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować zagadnienia i uzasadniać rozwiązania problemów dotyczących etyki badań naukowych w obszarze nauk biologicznych i medycznych, a także procedur medycznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Potrafi dyskutować na temat złożonych zagadnień bioetycznych w sposób otwarty na argumenty innych osób w grupie. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi słuchać i zrozumieć argumenty drugiej strony wykazując szacunek wobec osób prezentujących odmienne stanowisko. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe nurty filozoficzne w teorii etycznej. Definicja bioetyki. Bioetyka w naukach przyrodniczych, medycznych i technicznych. Bioetyka a teologia moralna.
2. Moralna problematyka początków życia ludzkiego – eugenika, regulacja urodzin, diagnostyka preimplantacyjna i prenatalna, zapłodnienie in vitro , manipulacja genetyczna, „dziecko na zamówienie”, aborcja.
3. Biologiczne i populacyjne konsekwencje ingerencji w zjawiska związane z reprodukcją człowieka; ideologia gender, problem zmiany płci.
4. Eksperyment biomedyczny – etyczne i prawne uwarunkowania prowadzenia badań medycznych z wykorzystaniem zwierząt, tkanek ludzkich; pozyskiwanie komórek macierzystych z zarodków ludzkich; klonowanie terapeutyczne i reprodukcyjne, tworzenie chimer ludzko-zwierzęcych; Deklaracja Helsińska.
5. Etyczne aspekty transplantologi – pozyskiwanie organów i tkanek do transplantacji (ex vivo, ex mortuo), śmierć kliniczna, śmierć mózgowa, czarny rynek – handel narządami.
6. Pacjent – ochrona zdrowia, prawa pacjenta, autonomia i godność pacjenta, dostępność terapii medycznych, konflikt interesów pacjent-lekarz-koncern farmaceutyczny; Kodeks Etyki Lekarskiej, Karta Praw Pacjenta
7. Zagadnienia końca życia – daremna/uporczywa terapia, eutanazja, jakość życia, opieka paliatywna, opieka hospicyjna.
8. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w dziedzinie zastosowania biologii i medycyny.
9. Śmierć w kulturach i religiach świata.
10. Kulturowe aspekty okaleczania ciała.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywny udział w prowadzonej na zajęciach dyskusji. Uzyskanie pozytywnej oceny na zajęciach zaliczeniowych dotyczących tematyki poruszanej na wykładach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

OK = 0,6Z+0,4O
OK – ocena końcowa
Z – ocena z zajęć zaliczeniowych
O – obecność na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Uzgadniane indywidualnie z prowadzącymi poszczególne zajęcia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Narodziny i śmierć. Bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego, red. M. Gałuszka, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2002
Dylematy bioetyki, red. A. Alichniewicz, A. Szczęsna, UM, Łódź 2001
Etyka lekarska, T. Brzeziński, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002
Etyka a transplantacje, M. Nowacka, PWN, Warszawa 2003
Dobro, zło i medycyna. Filozoficzne podstawy bioetyki kulturowej, K. Szewczyk, PWN, Warszawa 2001
Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie. Studium porównawcze, M. Szeroczyńska, Uniwersitas, Kraków 2004
Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, B. Mepham, PWN, Warszawa 2008
Bioetyka – najważniejsze problemy, T. Ślipko SJ, Petrus, Kraków 2012
Kodeks Etyki Lekarskiej

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osoby prowadzącej projekt dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/)

Informacje dodatkowe:

Brak