Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty szkła
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-218-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Reben Manuela (manuelar@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł obejmuje praktyczne aspekty obejmujące planowanie, projektowanie i realizowanie zaawansowanych zagadnień związanych z praktycznymi aspektami obróbki i zdobienia szkła.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy i zjawiska zachodzące w technologii wytwarzania i przetwórstwa szkła. CER2A_W04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne oraz praktyczne związane z technologią i przetwórstwem szkła. CER2A_W03, CER2A_W04 Zaangażowanie w pracę zespołu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować procesy w technologii szkła oraz ich rolę i znaczenie w przemyśle szklarskim. CER2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaplanować, formułować i rozwiązywać złożone problemy związane z technologią szkła. CER2A_U03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić proces wytwarzania, formowania i zdobienia szkła. CER2A_U05, CER2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U004 Student potrafi dobierać, modyfikować oraz łączyć poznane praktyczne sposoby zdobienia, przetwarzania lub modyfikacji szkła. CER2A_U04, CER2A_U03, CER2A_U01 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy inżyniera. CER2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji,
Sprawozdanie,
Projekt,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 15 0 60 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu procesy i zjawiska zachodzące w technologii wytwarzania i przetwórstwa szkła. + - + + - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie podstawy teoretyczne oraz praktyczne związane z technologią i przetwórstwem szkła. + - + + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wymienić i scharakteryzować procesy w technologii szkła oraz ich rolę i znaczenie w przemyśle szklarskim. + - + + - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie zaplanować, formułować i rozwiązywać złożone problemy związane z technologią szkła. + - + + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi samodzielnie zaplanować oraz przeprowadzić proces wytwarzania, formowania i zdobienia szkła. - - + + - - - - - - -
M_U004 Student potrafi dobierać, modyfikować oraz łączyć poznane praktyczne sposoby zdobienia, przetwarzania lub modyfikacji szkła. - - + + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do wykorzystania swojej wiedzy teoretycznej i praktycznej w pracy inżyniera. + - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 227 godz
Punkty ECTS za moduł 9 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 65 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Tematyka wykładów:

Przetwórstwo szkła,
Obróbka szkła sposobem mechanicznym i termicznym,
Szklane kompozyty.

Ćwiczenia laboratoryjne (60h):
Tematyka laboratoriów

Techniki malowania na szkle,
Formowanie szkła artystycznego sposobem ręcznym,
Emalie ceramiczne,
Barwienie szkieł,
Technika zdobienia i kształtowania szkła metodą fusingu,
Artystyczna obróbka szkła sposobem mechanicznym
Projektowanie witraży.

Ćwiczenia projektowe (15h):
Tematyka zajęć:

Sztuka witrażu,
Na szkle malowane,
Wzornictwo szkła użytkowego,
Design szkła

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie poszczególnych form zajęć nastąpi poprzez:
- aktywny udział studenta w wykładach,
- aktywny udział i wykonanie ćwiczeń na laboratoriach
- przygotowanie projektu

Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich laboratoriów prowadzonych w ramach modułu.
Zaliczenie projektu oraz zajęć laboratoryjnych jest warunkiem dopuszczenia Studenta do egzaminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ok = 0.6E + 0.1P + 0.3 L

gdzie:
E – ocena z egzaminu
P – ocena z projektu
L – ocena z zajęć laboratoryjnych, gdzie L=(L1+L2+…Ln)/n, gdzie n-ilość ćwiczeń laboratoryjnych

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ustalany indywidualnie z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy technologii szkła.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. New Technologies in Glass , Vanessa Cutler, A&C Black, 2012
2. Glass: Mechanics and Technology, Eric Le Bourhis, John Wiley & Sons, 2008
3. J.E.Shelby, Introduction to glass science and technology, Royal Society of Chemistry, Mar 29, 2005 – Technology &Engineering.

Dodatkowo publikacje i pomoce naukowe podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia dostępne są w Bibliografii Publikacji Pracowników AGH
(https://bpp.agh.edu.pl/).

Informacje dodatkowe:

Brak