Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium specjalistyczne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-301-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach modułu Seminarium Specjalistyczne prowadzone są zajęcia mające na celu uzupełnienie i rozszerzenie szczegółowej wiedzy specjalistycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i właściwości materiałów oraz w zakresie wpływu stosowanej technologii otrzymywania na właściwości CER2A_W01, CER2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów CER2A_W02, CER2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji w obszarze technologii ceramiki CER2A_U03, CER2A_U01, CER2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy z obszaru technologii i zastosowań ceramiki CER2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada szczegółową wiedzę w zakresie budowy i właściwości materiałów oraz w zakresie wpływu stosowanej technologii otrzymywania na właściwości - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma poszerzoną wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji w obszarze technologii ceramiki - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy z obszaru technologii i zastosowań ceramiki - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Seminarium specjalistyczne

Studenci przygotowują materiały do dyskusji (indywidualnie, lub w niewielkich zespołach) na zadane przez Prowadzącego tematy. Studenci mają możliwość zaproponowania tematów związanych z interesującą ich tematyką.
Co do zasady proponowane tematy wykraczają poza tematykę badawczą realizowaną na Wydziale.
W ramach modułu możliwe jest także wygłoszenie prelekcji przez specjalistów zaproszonych z instytucji zewnętrznych (specjaliści z przemysłu, visiting professors).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa Ok = 0.5*Oas + 0.5*Okk
gdzie:
Oas – ocena za aktywność studenta na zajęciach
Okk – ocena z kolokwium końcowego.
Obie oceny (Oas, Okk) muszą być pozytywne.
Ocena Okk jest średnią ocen ze wszystkich terminów zaliczenia.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Prowadzący ustala, kierując się zapisami w regulaminie studiów AGH, zasady nadrobienia zaległości wynikających z nieobecności.
Nieobecność na 4 lub więcej zajęciach powoduje brak możliwości uzyskania pozytywnego zaliczenia w I terminie (Okk = 2,0 – ndst).
Nieobecność na 7 lub więcej zajęciach powoduje nie klasyfikowanie studenta i konieczność powtarzania przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Specjalistyczna literatura wskazana przez Prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

brak