Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Seminarium magisterskie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-302-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż. Pasierb Paweł (ppasierb@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Studenci przygotowują i wygłaszają referaty na zadany temat dotyczący realizowanej pracy magisterskiej. Prezentacje dotyczą części eksperymentalnej i teoretycznej pracy i zawierają informacje na temat koncepcji i planowania eksperymentu, przebiegu jego realizacji dyskusji wyników oraz wniosków końcowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie właściwości i technologii otrzymywania materiałów ceramicznych CER2A_W01, CER2A_W04 Prezentacja,
Praca dyplomowa,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów ceramicznych Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia w obszarze tematyki realizowanej pracy magisterskiej CER2A_U01, CER2A_U03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy związanej z tematyką pracy dyplomowej. CER2A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma pogłębioną wiedzę w zakresie właściwości i technologii otrzymywania materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Student ma wiedzę na temat kształtowania właściwości materiałów ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi określić działania konieczne do podnoszenia kwalifikacji i doskonalenia w obszarze tematyki realizowanej pracy magisterskiej - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę działań związanych z popularyzacją wiedzy związanej z tematyką pracy dyplomowej. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 80 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Seminarium dyplomowe

W ramach zajęć studenci przygotowują i wygłaszają referaty na zadany temat dotyczący realizowanej pracy magisterskiej.
Prowadzona jest dyskusja dotycząca przyjętej metodyki badawczej, zrealizowanych badań, uzyskanych wyników, interpretacji, wniosków, sposobu prezentacji, i innych aspektów związanych z przygotowaniem pracy magisterskiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obecność obowiązkowa.
Warunki zaliczenia zajęć są zgodne z regulaminem studiów, szczegóły wynikające ze specyfiki seminarium (w zależności od ścieżki dyplomowania) podaje Prowadzący na początku zajęć.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = 0,5 ocena za prezentację + 0,5 ocena za udział w dyskusji

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach, nieobecności należy usprawiedliwić u Prowadzącego bezzwłocznie po ponownym przystąpieniu do zajęć po powrocie z nieobecności.
Zasady nadrobienia powstałych zaległości ustala Prowadzący.
Nieobecność na 4 lub więcej zajęciach powoduje brak możliwości uzyskania pozytywnego zaliczenia w I terminie.
Nieobecność na 7 lub więcej zajęciach powoduje nie klasyfikowanie studenta i konieczność powtarzania przedmiotu.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Specjalistyczna literatura, wskazana przez Prowadzącego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Publikacje zebrane w specjalistycznych bazach danych, m.in.:
http://www.bg.agh.edu.pl/node/688
https://www.webofknowledge.com/
https://www.researchgate.net/

Informacje dodatkowe:

brak