Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Organizacja i zarządzanie firmą (kurs intensywny)
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-303-WC-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Peszko Agnieszka (apeszko1@zarz.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zdobywa teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa CER2A_W05 Kolokwium
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, zna wybrane metody analizy strategicznej CER2A_W05 Kolokwium
M_W003 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję i wizję przedsiębiorstwa CER2A_W05 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem CER2A_K03 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student definiuje zarządzanie, opisuje funkcje zarządzania, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji oraz otoczenie przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
M_W002 Student potrafi odróżnić zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne, zna pojęcie analizy strategicznej, zna wybrane metody analizy strategicznej + - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna style kierowania oraz specyfikę doboru zespołu, potrafi zdefiniować misję i wizję przedsiębiorstwa + - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wie gdzie szukać interesujących go zagadnień związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Definicja zarządzania, funkcje zarządzania – planowanie, organizowanie, przewodzenie, kontrola
Definicja organizacji, klasyfikacja organizacji, cykl życia organizacji, cykl rozwoju organizacji,
Otoczenie przedsiębiorstwa,
Analiza strategiczna,
Misja, wizja przedsiębiorstwa,
Dobór zespołu,
Style kierowania,

Ćwiczenia laboratoryjne (15h):

Wykorzystanie wybranych metod do wykonania analizy strategicznej przedsiębiorstwa. Na tej podstawie stworzenie przykładowego planu strategicznego przedsiębiorstwa oraz planu operacyjnego. Przykład budżetowania. Analiza zagadnień związanych z doborem zespołu oraz stylem kierowania.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z przedmiotu jest zaliczenie kolokwium.
W przypadku nieuzyskania zaliczenia w wymaganym terminie, każdemu studentowi przysługuje termin zaliczenia poprawkowego na zasadach ustalonych z prowadzącym.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest kolokwium. Ocenę uzyskaną z kolokwium podnoszą plusy z aktywności uzyskane na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nieobecności na zajęciach decyzja o możliwości i formie uzupełnienia zaległości należy do prowadzącego zajęcia, z zastrzeżeniem zapisów wynikających z Regulaminu Studiów.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Michalski E., “Zarządzanie przedsiębiorstwem”, PWN, Warszawa 2013.

Ricky W. Griffin, “Podstawy Zarządzania Organizacjami”, PWN, Warszawa 2010.

Koźmiński, Piotrowski, “Zarządzanie – teoria i praktyka”, PWN, Warszawa 2010.

Lichtarski J., “Podstawy nauki o przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2007.

“Przedsiębiorczość i zarządzanie firmą. Teoria i praktyka”, red. J.Targalski, A. Francik, C.H. Beck, Warszawa 2009.

“Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą. Poradnik dla nowo powstałych firm”, red. I. Jackowska, PARP 2017.

Cieślik J., “Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Peszko A., Aktywność małych i średnich przedsiębiorstw w korzystaniu z funduszy strukturalnych, [w:] Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej, redakcja naukowa Marianna Księżyk, AGH Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków 2009.

Peszko A., Plany inwestycyjne małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu kryzysu, [w:] Wyzwania restrukturyzacyjne w obliczu globalnego kryzysu gospodarczego, opracowanie i red. naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Kraków 2009.

Peszko A., Znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce a bariery ich rozwoju, [w:] Uwarunkowania rozwoju. Koncepcje i metody zarządzania organizacjami, redakcja naukowa Irena Dudzik Lewicka, Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz, Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2010.

Peszko A., Własne oraz obce źródła finansowania inwestycji MSP w Polsce, [w:] Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Integracja- kooperacja – klastering. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011.

Peszko A., Znaczenie nakładów inwestycyjnych w rozwoju polskich MSP, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie analiza. Redakcja naukowa Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.

Peszko A. Instytucje otoczenia biznesu wspierające rozwój MSP w Polsce [w:] Zarządzanie rozwojem współczesnej organizacji. Uwarunkowania– innowacje – strategie.” pod redakcją naukową Ryszarda Borowieckiego i Barbary Siuta-Tokarskiej, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013 (s.33-46).

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Wąchol J., Wybrane aspekty innowacyjności przedsiębiorstw w warunkach gospodarki globalnej, Wydawnictwa AGH, Kraków 2013, ISBN 978-83-7464-688-8.

Peszko A., Micro-, small-, and medium-sized enterprises using structural funds, [w:] „Managerial Economics”, AGH University of Science and Technology Press, Krakow, Semiannual, vol. 15, no. 1, 2014.

Peszko A., Regional institution supporting entrepreneurship in Lesser Poland, [w:] Development challenges of the economy and enterprises after crisis, edited by Jarosław Kaczmarek, Konrad Kolegowicz, Fundation of the Cracow University of Economics, Cracow 2014.

Peszko A., Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Teczke M., Wacławik Ł., Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty, Wydawnictwa AGH, Kraków 2014, ISBN 978-83-7464-762-5.

Informacje dodatkowe:

brak