Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Degradation of engineering materials
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-304-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Grzesik Zbigniew (grzesik@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students obtain basic information about degradation processes of engineering materials applied in different branches of industry. They will gain knowledge on protection methods against degradation.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 He/she knows the mechanisms of engineering material degradation processes./ Zna mechanizmy procesów degradacji materiałów inżynierskich CER2A_W01, CER2A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji,
Kolokwium
M_W002 He/she knows thermodynamics of corrosion processes and methods of kinetics and mechanism of degradation of engineering materials./ Zna termodynamikę procesów korozji oraz metody badań kinetyki i mechanizmu degradacji materiałów inżynierskich CER2A_W01, CER2A_W03 Kolokwium,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to investigate the effects of degradation of materials and identify their causes./ Potrafi badać skutki degradacji materiałów i określać ich przyczyny CER2A_U02, CER2A_U01 Prezentacja,
Udział w dyskusji
M_U002 He/she is able to apply appropriate methods of limiting degradation of engineering materials./ Umie zastosować właściwe metody ograniczające degradację materiałów inżynierskich CER2A_U01 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 He/she understands the need to reduce the degradation of engineering materials both economically and ecologically./ Rozumie potrzebę ograniczania degradacji materiałów inżynierskich zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym CER2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
M_K002 He/she recognises the importance of basic research in the process of learning about physico-chemical phenomena occurring in the natural and industrial environment./ Dostrzega znaczenie badań podstawowych w procesie poznawania zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym CER2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 He/she knows the mechanisms of engineering material degradation processes./ Zna mechanizmy procesów degradacji materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
M_W002 He/she knows thermodynamics of corrosion processes and methods of kinetics and mechanism of degradation of engineering materials./ Zna termodynamikę procesów korozji oraz metody badań kinetyki i mechanizmu degradacji materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to investigate the effects of degradation of materials and identify their causes./ Potrafi badać skutki degradacji materiałów i określać ich przyczyny - - - - - + - - - - -
M_U002 He/she is able to apply appropriate methods of limiting degradation of engineering materials./ Umie zastosować właściwe metody ograniczające degradację materiałów inżynierskich - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 He/she understands the need to reduce the degradation of engineering materials both economically and ecologically./ Rozumie potrzebę ograniczania degradacji materiałów inżynierskich zarówno w aspekcie ekonomicznym, jak i ekologicznym - - - - - + - - - - -
M_K002 He/she recognises the importance of basic research in the process of learning about physico-chemical phenomena occurring in the natural and industrial environment./ Dostrzega znaczenie badań podstawowych w procesie poznawania zjawisk fizykochemicznych, zachodzących w środowisku naturalnym i przemysłowym - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. The general introduction to the thermodynamics of gaseous corrosion at high temperatures.
2. Experimental methods used in studying oxidation of metals and oxidation rate equations.
3. Wagner’s theory of metal oxidation and dissociation theory of scale growth.
4. High temperature corrosion of engineering materials in purely oxidizing environments.
5. Liquid oxides and oxide evaporation, catastrophic oxidation.
6. Sulphide corrosion of metals and alloys.
7. Oxidation in the presence of water vapor.
8. Hot corrosion and salt-induced corrosion.
9. Corrosion in carbon containing atmospheres.
10. Oxidation in complex atmospheres.
11. High temperature corrosion in automobile industry.
12. Corrosion of ceramic materials.
13. Corrosion in aqueous environments.
14. Atmospheric corrosion. Inhibitors of corrosion.
15. Coatings for corrosion protection.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

In order to complete the course, a presentation on a chosen subject must be given and the
student must take part in a discussion, which will be positively graded. In order to pass the subject in
the secondary term, a positive grade must be obtained from a test on the entirety of the theoretical
material.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa = średnia arytmetyczna z ocen uzyskanych z kolokwium zaliczeniowego, wystąpienia/prezentacji oraz udziału w dyskusjach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If the requirements are met for obtaining a passing grade, the student is required to independently catch up with the material. If he/she fails to do so, he/she must obtain a positive grade on a test that pertains to the material discussed during his absence.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. N. Birks, G.H. Meier and F.S Pettit, Introduction to the high temperature oxidation of metals, Cambridge, University Press, 2009.
2. W. Gao, Z. Li, High-temperature Corrosion and Protection of Materials, Woodhead Publishing in Materials, Cambridge, England, 2008.
3. ASM Handbook, Volume 13A, Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection. Materials Park, Ohio, USA, 2003.
4. A.S. Khanna, Introduction to High Temperature Oxidation and Corrosion, ASM International, Materials Park, 2002.
5. P. Kofstad, High Temperature Corrosion, Elsevier Applied Science, London 1988.
6. M.G. Fontana, Corrosion Engineering. Mc-Graw-Hill, 1986.
7. S. Mrowec, An Introduction to the Theory of Metal Oxidation, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
8. S. Mrowec and T. Werber, Modern Scaling-Resistant Materials, National Bureau of Standards and National Science Foundation, Washington D.C., 1982.
9. M. Pourbaix, Atlas of Electrochemical Equilibria in Aqueous Solutions. NACE International, 1966.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Z. Grzesik, S. Mrowec, “The influence of lithium on the kinetics and mechanism of manganese sulphidation”, Corrosion Science, 48, 3186-3195 (2006).
2. Z. Grzesik, S. Mrowec, ”On the sulphidation mechanism of niobium and some Nb-alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 50, 605-613 (2008).
3. M. Danielewski, Z. Grzesik, S. Mrowec, „On the oxidation mechanism of Ni-Pt alloys at high temperatures”, Corrosion Science, 53, 2785-2792 (2011).
4. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „High Temperature corrosion of valve steels in combustion gases of petrol containing ethanol addition”, Corrosion Science, 77, 369-374 (2013).
5. Z. Grzesik, G. Smola, K. Adamaszek, Z. Jurasz, S. Mrowec, „Thermal shock corrosion of valve steels utilized in automobile industry”, Oxidation of Metals, 80, 147-159 (2013).
6. Z. Grzesik, M. Migdalska, S. Mrowec, „The influence of yttrium on high temperature oxidation of valve steels”, High Temperature Materials and Processes, 34, 115-121 (2015).

Informacje dodatkowe:

Brak