Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Introduction to building materials engineering
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-306-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Kotwica Łukasz (lkotwica@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Students will get acquainted with the issues of designing the properties of building materials such cement-based materials and building ceramics. The relationship between the microstructure of the material, its phase composition and properties, important from the point of view of the use of building materials in practice will be presented. Also the methods of shaping the microstructure and phase composition of building materials due to appropriate selection of raw materials and technologies is presented.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Students will have the knowledge on the constitution of selected building materials. CER2A_W01, CER2A_W03 Referat,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Students will get knowledge on the relationships between composition, constitution and properties of building materials. CER2A_W03 Referat,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 The students will have the ability to use obtained knowledge for design and optimization of building materials on the basis of materials engineering. Students will be introduced to materials engineering of building materials. CER2A_U01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student has knowledge and consciousness of the importance of building materials for the mankind and for environment. CER2A_K02, CER2A_K01 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Students will have the knowledge on the constitution of selected building materials. - - - - - + - - - - -
M_W002 Students will get knowledge on the relationships between composition, constitution and properties of building materials. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The students will have the ability to use obtained knowledge for design and optimization of building materials on the basis of materials engineering. Students will be introduced to materials engineering of building materials. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student has knowledge and consciousness of the importance of building materials for the mankind and for environment. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 40 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

The subject of the seminars concerns the introduction to the problem of shaping the properties of building materials such mineral binders based composites as well as building ceramics. The relationship between the microstructure of the material and its phase composition and functional properties, important from the point of view of the use of building materials in practice will be presented. Also presented are the methods of shaping the microstructure and phase composition of building materials through the appropriate selection of raw materials and manufacturing technology. The lecture focuses on the practical application of basic knowledge about materials in order to shape and improve the utility properties / cost of building materials and thus their market attractiveness.
Except mineral ceramic materials, also organic, mainly polymeric materials used as admixtures i building materials industry will be characterized, and methods of their manufacturing presented. Details of the influence of molecular structure of admixtures on their properties and efficiency are presented.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Lectures, discussions, solving of problems given by teacher, oral presentations of students
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

No exam. The final mark is resulted by the attendance of the student and voluntary oral presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Teacher presents a series of lectures describing the particular topics. Students are encouraged to take a part in the discussion. Students may give an oral presentation in order to get a higher mark.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Final grade is calculated on the basis of students attendance and activity during the classes, as well as oral presentation mark. Oral presentation is not obligatory, but for those who will make it the final grade is better.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Students who are in arrears should contact the teacher to determine the details of the pass. Most usually it is final test or oral presentation.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

The student should speak English at the Intermediate or higher level.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Pampuch, Constitution and properties of ceramic materials, Elsevier, Amsterdam, 1991
H.F.W. Taylor, Chemistry of cement, Taylor Francis, London, 1997
W. Kurdowski, Cement and Concrete Chemistry, Springer, 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

If candidates have any doubts or want to get some additional informations please don’t hesitate to contact to the teacher.