Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Kod Program studiów
CIMT-2-310-MF-s Inżynieria Materiałowa (Materiały funkcjonalne) - stacjonarne studia II stopnia
CCER-2-309-MK-s Ceramika (Materiały dla konserwacji i rewitalizacji) - stacjonarne studia II stopnia
CTCH-2-313-TM-s Technologia Chemiczna (Technologia materiałów budowlanych) - stacjonarne studia II stopnia
CTCH-2-312-s Technologia Chemiczna - stacjonarne studia II stopnia
CCER-2-307-s Ceramika - stacjonarne studia II stopnia
CCER-2-307-CT-s Ceramika (Ceramika techniczna i konstrukcyjna) - stacjonarne studia II stopnia
CTCH-2-405-s Technologia Chemiczna - stacjonarne studia II stopnia
CIMT-2-311-FM-s Inżynieria Materiałowa (Functional Materials) - stacjonarne studia II stopnia
CIMT-1-038-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CCER-1-004-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CIMT-1-609-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia I stopnia
CTCH-2-317-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
CIMT-2-311-MN-s Inżynieria Materiałowa (Zaawansowane Materiały Ceramiczne) - stacjonarne studia II stopnia
CTCH-2-301-TC-s Technologia Chemiczna (Technologia ceramiki i materiałów ogniotrwałych) - stacjonarne studia II stopnia
CCER-1-407-s Ceramika - stacjonarne studia I stopnia
CIMT-2-406-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia II stopnia
CIMT-2-310-s Inżynieria Materiałowa - stacjonarne studia II stopnia
CCHB-1-408-s Chemia Budowlana - stacjonarne studia I stopnia
CTCH-2-307-AK-s Technologia Chemiczna (Analityka i kontrola jakości) - stacjonarne studia II stopnia
Informacje ogólne:
Nazwa:
Advanced forming methods
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
CCER-2-307-s
Wydział:
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Ceramika
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. inż. Kata Dariusz (kata@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student zostaje zaznajomiony z zaawansowanymi technikami stopów metalicznych i kompozytów ceramicznych. Szczegółną uwagę poświęca się uczeniu studenta w zakresie zjawisk fizykochemicznych zachodzących podczas takich procesów jak stereolitografia, Fused Deposition Modelling (FDM), Selective Laser Sintering (SLS) i Laser Metal Deposition (LMD). Student zna podstawowe właściwości tworzyw wytworzonych technikami formowania addytywnego.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student has a profound knowledge of the formation of materials./ posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów CER2A_W04 Kolokwium
M_W002 The student has in-depth knowledge of the preparation of ceramic slurry./ posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych Kolokwium,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 The student is able to prepare a research report./ potrafi wykonać sprawozdanie z badań Egzamin
M_U002 The student is able to estimate the time needed to prepare research papers./ potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 The student is aware of self-education./ posiada świadomość samokształcenia CER2A_K01
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student has a profound knowledge of the formation of materials./ posiada pogłebioną wiedze w zakresie formowania materiałów - - - - - + - - - - -
M_W002 The student has in-depth knowledge of the preparation of ceramic slurry./ posiada pogłebioną wiedzę w zakresie przygotowania gęstw ceramicznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 The student is able to prepare a research report./ potrafi wykonać sprawozdanie z badań - - - - - + - - - - -
M_U002 The student is able to estimate the time needed to prepare research papers./ potrafi oszacować czas potrzebny do przygotowania prac badawczych - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 The student is aware of self-education./ posiada świadomość samokształcenia - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 87 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 20 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Tematyka seminarium

Przedmiot ma na celu zaznajomienie studentów ze współczesnymi metodami formowania materiałów. Opiera się głównie na przedstawieniu technik Rapid Prototyping jako perspektywicznych metod otrzymywania mikroreaktorów, sensorów i układów elektronicznych. Program przedmiotu został tak ułożony, aby w pierwszej kolejności przedstawić różnice pomiędzy specjalnymi a konwencjonalnymi technikami formowania. Następnie oparto się na charakterystyce poszczególnych technik formowania typu dwuwymiarowego i trójwymiarowego. Kolejnym etapem jest pokazanie budowy różnych urządzeń otrzymywanych tymi technikami. Przede wszystkim mikroreaktorów do zastosowań biomedycznych, mikroreaktorów do produkcji wodoru, sensorów i układów elektronicznych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest obecność na zajęciach, przedstawienie prezentacji i napisanie kolokwium zaliczeniowego z pozytywnym wynikiem.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa= 0,6* kolokwium końcowe + 0,4* prezentacja

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student zobowiązany jest do napisania referatu na wybrany przez prowadzącego temat oraz w razie nieobecności na kolokwium końcowym, napisanie tego kolokwium w terminie uzgodnionym z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ogólna wiedza na temat wytwarzania materiałów polikrystalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1)R. Pampuch, „Współczesne Materiały” Wyd. AGH, (2005).
2)V. Hessel, S. Hardt, H. Lowe, “Chemical Micro Process Engineering” WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA (2004)
3)J.J. Lerou, M.P. Harold, J. Ryley, J. Ashmead, T.C. O’Brien, M. Johnson, J. Perrotto, C.T. Blaisdel, T.A. Rensi, J. Nyquist, “Microfabricated mini-chemical systems: technical feasibility in Microsystem Technology for Chemical and Biological Microreactors; Ed. W. Ehrefeld, DECHEMA Monographs, vol. 132, pp.51-69 Verlag Chemie, Weinheim (1996).
4)Neal Lane at all. “Springer Handbook Of Nanotechnology” Bharat Bhushan Ed. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (2004).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1) Grain-boundary interaction between Inconel 625 and WC during laser metal deposition / Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Paweł RUTKOWSKI, Paweł PETRZAK, Jan KUSIŃSKI // Materials [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2018 vol. 11 iss. 10 art. no. 1797, s. 1–12.
2) Laser initiated Ti3SiC2 powder and coating synthesis / Paweł RUTKOWSKI, Jan HUEBNER, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Adrian GRABOŚ, Leszek CHLUBNY // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2018 vol. 44 iss. 9, s. 10883–10890. — Bibliogr. s. 10890, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2018-03-16.
3) Microstructural and mechanical study of Inconel 625 – tungsten carbide composite coatings obtained by powder laser cladding / J. HUEBNER, P. RUTKOWSKI, D. KATA, J. KUSIŃSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2017 vol. 62 iss. 2, s. 531–538.
4) Microstructure of laser cladded carbide reinforced Inconel 625 alloy for turbine blade application / J. HUEBNER, D. KATA, J. KUSIŃSKI, P. RUTKOWSKI, J. LIS // Ceramics International ; ISSN 0272-8842. — Tytuł poprz.: Ceramurgia International ; ISSN: 0390-5519. — 2017 vol. 43 iss. 12, s. 8677–8684.

Informacje dodatkowe:

brak